SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
GRAD OPATIJA

20.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13.) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske

županije« broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2014. godine donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se mreža socijalnih i zdravstvenih usluga, uvjeti i način ostvarivanja prava i pomoći te korisnici.

Članak 2.

Prava utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati u cjelosti na teret proračuna Grada Opatije ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret državnog proračuna ili drugih pravnih i fizičkih osoba, osim ukoliko se osigurava viši standard.

Članak 3.

Proračunom Grada Opatije utvrđuju se financijska sredstva za provedbu prava, oblika pomoći i programa propisanih ovom Odlukom kao i druga prava, oblici pomoći i programi vezani uz socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.

Mreža socijalnih i zdravstvenih usluga propisane ovom Odlukom mogu biti ograničene ovisno o stanju sredstava u proračunu Grada, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je Grad Zakonom obvezan.

Članak 4.

Prava i oblici pomoći iz mreže socijalnih i zdravstvenih usluga utvrđeni ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljanu koji ima prebivalište na području Grada Opatije i državljanu zemalja članica Europske unije koji ima stalno boravište na području Grada Opatije.

Iznimno, pravo na pomoć za stanovanje osigurava se i strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom u Gradu Opatiji.

U slučaju da se pojedino pravo ili oblici pomoći ostvaruju na temelju obiteljskog statusa, svi članovi obitelji moraju imati prebivalište ili stalno boravište na području Grada Opatije.

Iznimno, ukoliko samo jedan roditelj ima prebivalište ili stalno boravište na području Grada Opatije (za korisnika prava ili oblika pomoći prebivalište ili stalno boravište je obavezno), ostvareno pravo ili oblik pomoći sufinancirat će se u visini od 50%.

II. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi:

1.pravo na naknadu za troškove stanovanja,

2.pravo na troškove ogrjeva,

3.pravo na financiranje boravka djece u dječjem vrtiću,

4.pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole,

5.pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole,

6.pravo na financiranje javnog prijevoza učenicima srednje škole,

7.pravo na financiranje javnog prijevoza osoba s invaliditetom,

8.pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim darivateljima krvi i

9.pravo na sufinanciranje smještaja u Psihijatrijsku bolnicu Lopača

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Članak 6.

Pravo na pomoć za stanovanje odobrava se korisniku (samcu ili članovima kućanstva) koji ispunjava socijalni uvjet.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se mjesečno direktno korisnicima;

-u visini 50% zajamčene minimalne naknade,

-u visini 50% zajamčene minimalne naknade umanjene za troškove mjesečne najamnine najmoprimcu gradskog stana,

-u visini 100% zajamčene minimalne naknade, najmoprimcu sa slobodno ugovorenom najamninom, uz predočenje pravovaljanog Ugovora o najmu.

Iznimno, naknada za troškove stanovanja u visini 100% zajamčene minimalne naknade može se odobriti i korisniku kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Članak 7.

Korisnici prava na pomoć za stanovanje stječu pravo na plaćanje cijene vodnih usluga ispod osnovne cijene vodnih usluga, za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, a sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (»Narodne novine« 112/10.). Grad Opatija dostavit će isporučitelju vodnih usluga na području Grada Opatije podatke o osobama iz stavka 1. ovog članka na osnovu kojih će se istima zaračunavati cijena vodnih usluga.

Grad Opatija će u svom Proračunu osigurati sredstva za podmirenje razlike između osnovne cijene vodne usluge i cijene koju plaćaju socijalno ugroženi građani iz stavka 1. ovog članka, koja će se plaćati isporučitelju vodnih usluga na osnovi ispostavljenih računa.

PRAVO NA TROŠKOVE OGRJEVA

Članak 8.

Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

Odluku iz stavka 1. ovoga članka nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave donosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu.

Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovoga članka, nadležni upravni Odjel Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Odjel) podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva nadležnom upravnom odjelu Primorsko-goranske županije najkasnije do rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

PRAVO NA FINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU

Članak 9.

Pravo na financiranje cjelodnevnog boravka u dječjem vrtiću za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet te ukoliko su roditelji zaposleni. Iznimno, za korisnike godinu dana prije polaska u osnovnu školu, roditelji ne moraju biti zaposleni.

Pravo na financiranje poludnevnog boravka u dječjem vrtiću za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet bez obzira na radno-pravni status roditelja.

PRAVO NA FINANCIRANJE MARENDE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE

Članak 10.

Pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

PRAVO NA FINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE

Članak 11.

Pravo na financiranje produženog boravka učenicima od 1 - 4 razreda osnovne škole za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava uvjet prihoda ili posebni uvjet te ukoliko su roditelji zaposleni. Iznimno, Socijalno vijeće Grada Opatije može odobriti pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole u slučaju da stručne službe Centra za socijalnu skrb i osnovne škole preporuče produženi boravak, a zbog socio-ekonomskih uvjeta u obitelji.

PRAVO NA FINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA UČENICIMA SREDNJE ŠKOLE

Članak 12.

Pravo na financiranje javnog prijevoza učenicima srednje škole (od mjesta stanovanja do sjedišta škole) za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

PRAVO NA FINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 13.

Pravo na financiranje javnog prijevoza (od mjesta stanovanja do Rijeke) ostvaruje korisnik s invaliditetom od 60% i više.

PRAVO NA FINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA DOBROVOLJNIM DARIVATELJIMA KRVI

Članak 14.

Pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim darivateljima krvi (od mjesta stanovanja do Rijeke) ostvaruje korisnik ukoliko zadovolji sljedeće uvjete:

a)muškarci, ukoliko su krv darivali 50 puta i više i b) žene, koje su krv darivale 40 puta i više.

PRAVO NA SMJEŠTAJ U PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA

Članak 15.

Grad Opatija u cjelosti podmiruje troškove smještaja za korisnika koji na temelju mišljenja i nalaza liječnika nije sposoban sam živjeti i brinuti se o sebi, ukoliko živi sam i nema nikoga od uže obitelji te nema nikakvih prihoda.

Grad Opatija podmiruje razliku do pune cijene smještaja ako korisnik ima prihode i ako 80% prihoda koristi za podmirivanje troškova smještaja.

Članak 16.

Grad Opatija podmiruje razliku do pune cijene smještaja u slučaju ako;

-korisnik nema prihoda,

-ima članove uže obitelji, koji su ga po zakonu ili drugoj pravnoj osnovi dužni uzdržavati i ako obveznik uzdržavanja podmiruje troškove smještaja u visini od 20% prihoda koje ostvaruje iznad cenzusa propisanih u članku 37., stavak 1. ove Odluke.

Grad Opatija podmiruje razliku do pune cijene smještaja u slučaju da;

-korisnik ima prihode i 80% prihoda koristi za podmirivanje troškova smještaja,

-ima članove uže obitelji, koji su ga po zakonu ili drugoj pravnoj osnovi dužni uzdržavati i obveznik uzdržavanja podmiruje troškove smještaja u visini od 20% prihoda koje ostvaruje iznad cenzusa propisanih u članku 37., stavak 1. ove Odluke.

Članak 17.

Smještaj u Psihijatrijskoj bolnici Lopača na teret Grada Opatije odobrava se u pravilu 3 mjeseca, a najduže 6

mjeseci.

III. OBLICI POMOĆI

Članak 18.

Osim prava utvrđenih u članku 5. ove Odluke, ovom Odlukom utvrđuju se i sljedeći oblici pomoći:

1. pomoć za novorođenu djecu,

2. zdravstvena zaštita djece,

3. pomoći za djecu s teškoćama u razvoju,

4. jednokratne novčane pomoći,

5. aktivnosti, programi, projekti i pomoći za građane i starije osobe i

6. aktivnosti namijenjene osobama s invaliditetom.

Članak 19.

Pomoć za novorođenu djecu

Roditeljima novorođenog djeteta, koji u trenutku rođenja djeteta imaju prebivalište na području Grada Opatije, osigurava se jednokratna novčana pomoć pod uvjetom da zahtjev podnesu u roku od 60 dana od dana rođenja djeteta, to;

- za 1.dijete u visini od 3.000 kn,

- za 2.dijete u visini od 4.500 kn, a

- za svako sljedeće dijete u visini od 6.000 kn.

Izuzetno od odredbi stavka 1., u slučaju da u trenutku rođenja djeteta samo jedan roditelj u bračnoj zajednici ima prebivalište na području Grada Opatije, može ostvariti pomoć u visini polovine iznosa iz stavka 1.

Članak 20.

Zdravstvena zaštita djece

Djeci s područja Grada Opatije može se osigurati i dodatna zdravstvena zaštita. Primarno se sufinanciraju programi i projekti pristigli na Javni poziv za prijedlog programa i projekata u društvenim djelatnostima, a koji se raspisuje svake godine.

Članak 21.

Pomoći za djecu s teškoćama u razvoju

Djeca s teškoćama u razvoju su djeca koja su prošla postupak vještačenja u Centru za socijalnu skrb te im je utvrđeno postojanje tjelesnog i/ili mentalnog oštećenja i/ ili psihičke bolesti radi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi.

Za djecu s teškoćama u razvoju osiguravaju se sufinanciranje prijevoza i boravka u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Navedeni oblici pomoći sufinanciraju se na način da se ustanovi koju dijete pohađa podmiruje razlika do pune cijene (za oblike pomoći koje koristi dijete) od cijene koju je za taj oblik pomoći utvrdilo nadležno ministarstvo. Osim ovih oblika pomoći, djeca s teškoćama u razvoju mogu ostvariti i dodatnu pomoć, uvažavajući specifične potrebe svakog od njih.

Članak 22.

Jednokratne novčane pomoći

Jednokratna novčana pomoć odobrava se temeljem zaključka Socijalnog vijeća Grada Opatije, a može se odobriti korisniku koji zbog trenutnih okolnosti (npr.bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla ili slično) nije u mogućnosti djelomično ili u cjelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Jednokratna novčana pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno, kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama.

Istom korisniku jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena najviše tri puta godišnje i to u najvišem pojedinačnom iznosu od 1.000 kn. Iznimno, za podmirenje troškova potrošnje električne energije i/li vode, taj iznos može biti i veći ukoliko je uskraćena usluga (isključena struja ili voda).

U jednokratne novčane pomoći ne uračunava se vrijednost poklon paketa hrane najugroženijim stanovnicima

Grada Opatije, a koji se dodjeljuju dva puta godišnje, za Uskrs i Božić.

Korisnicima naknade za troškove stanovanja može s odobriti jednokratna novčana pomoć pod uvjetom da se ne odnosi na podmirenje režijskih troškova.

Članak 23.

Aktivnosti, programi, projekti i pomoći za građane i starije osobe

Aktivnosti, programi, projekti i pomoći za građane i starije osobe sadrže;

- savjetovalište za brak, obitelj i mladež,

- aktivnosti starijih osoba u Klubu 60+,

-redovan rad Udruge umirovljenika područja Grada Opatije,

- pomoć za umirovljenike,

- projekt Sveučilišta u Rijeci za treću životnu dob,

- sufinanciranje parkiranja za umirovljenike,

- financiranje javnog prijevoza za umirovljenike i

-psihijatrijske preglede štićenika Doma za starije i nemoćne osobe Volosko.

Članak 24.

Savjetovalište za brak, obitelj i mladež namijenjeno je građanima Opatije kojima je potrebna psiho-socijalna pomoć. Programi i projekti psiho-socijalne zaštite odabiru se po pristiglim prijavama na Javni poziv, a koji se raspisuje svake godine.

Članak 25.

Pomoć za umirovljenike ostvaruje korisnik s mirovinom 1.300 kn i manjom ukoliko obitelj ispunjava uvjet prihoda.

U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru te zaštitni dodatak.

Zahtjevi za pomoć u tekućoj godini, podnose se do kraja veljače.

Pomoć umirovljenicima iznosi 300 kn mjesečno, a doznačuje se 2 puta godišnje; u travnju za period I-VI i u srpnju za period VII-XII.

Članak 26.

Sufinanciranje parkiranja na javnim površinama za umirovljenike ostvaruje korisnik ako je vlasnik vozila s mirovinom 2.000 kn i manjom (u iznos mirovine ulazi i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru i zaštitni dodatak), osim ako koristi pravo iz stavka 2.ovog članka.

Financiranje javnog prijevoza ostvaruje korisnik, s mirovinom 2.000 kn i manjom (u iznos mirovine ulazi i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru i zaštitni dodatak), osim ako koristi pravo iz stavka 1. ovog članka.

IV. PROGRAMI

Članak 27.

U skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, broj 71/10) osigurava se neometana realizacija redovnih programa i javnih ovlasti Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 28.

Program pomoći u kući ostvaruje korisnik kojem je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju, a temeljem procjene liječnika, prijeko potrebna pomoć druge osobe te ukoliko ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda propisan ovom Odlukom.

Broj sati pomoći i njege u kući koji osigurava Grad Opatija iznosi maksimalno 4 (četiri) sata tjedno. Pomoć u kući može obuhvatiti:

-organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, pomoć pri pripremanju obroka, pranje suđa i drugo),

-obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, donošenje ogrjeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),

-održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),

-zadovoljavanje ostalih svakodnevnih potreba.

Program pomoći u kući odabire se po pristiglim prijavama na Javni poziv, a koji se raspisuje svake godine.

Članak 29.

U zdravstvenom programu osigurava se;

- prijevoz bolesnika i osoba s invaliditetom,

- sufinanciranje turističke ambulante te ostalih zdravstvenih projekata namijenjenih građanima Opatije.

Članak 30.

Grad osigurava prijevoz bolesnika za odlazak na liječenje i to; dijalizu, kemoterapiju i terapiju zračenjem uz odgovarajuću liječničku dokumentaciju te osobama s invaliditetom, članovima Udruge osoba s invaliditetom Grada Opatije za prijevoz od kuće do sjedišta udruge.

Članak 31.

Socijalnim i zdravstvenim ustanovama na području Grada Opatije može se sufinancirati nabava aparata i inventara. Primarno se sufinanciraju potrebe ustanova pristigle na Javni poziv za prijedlog programa i projekata u društvenim djelatnostima, a koji se raspisuje svake godine.

Članak 32.

Humanitarnim organizacijama i udrugama koje djeluju na području Primorsko-goranske županije može se sufinancirati redovna djelatnost, a temeljem pristiglih zahtjeva.

Primarno se sufinanciraju programi i projekti udruga pristigli na Javni natječaj za prijedlog programa i projekata u društvenim djelatnostima, a koji se raspisuje svake godine.

Udruge koje Socijalnom vijeću Grada Opatije podnose zahtjev za sufinanciranje djelatnosti ili programa dužne su uz zahtjev dostaviti broj članova s područja Grada Opatije i financijsko izvješće o radu u prethodnoj godini.

V. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 33.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Opatija ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Članak 34.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- jednočlano domaćinstvo do 2.650,00 kn

- dvočlano domaćinstvo do 3.500,00 kn

- tročlano domaćinstvo do 4.250,00 kn

- četveročlano domaćinstvo do 5.000,00 kn

-ako domaćinstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog se člana uvećava za 600,00 kuna.

Prihodom u smislu prethodnog stavka ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u posljednjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja domaćinstvo ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 1.ovog članka ne uračunava se:

- novčane naknade i potpore po Zakonu o socijalnoj skrbi,

- socijalna pomoć i naknada koju osigurava Primorsko- goranska županija i Grad Opatija,

- doplatak za djecu,

- stipendije učenika i studenata,

- godišnji dar za božićne i uskrsne blagdane i dar za djecu do 15. godine života,

- novčana naknada za tjelesno oštećenje,

- ortopedski dodatak,

- doplatak za pomoć i njegu po odredbama drugih zakona,

- primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe,

- sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda.

Iznos prihoda iz stavka 1.ovog članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Članak 35.

Korisnik ispunjava posebni uvjet ako je dijete 100% hrvatskog ratnog vojnog invalida, poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Članak 36.

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava utvrđenih u članku 5. odnosno oblika pomoći utvrđenih u članku 18., ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

VI. POVRAT ISPLAĆENIH IZNOSA I NAKNADA ŠTETE

Članak 37.

Grad Opatija ima pravo na povrat iznosa isplaćenih na ime prava iz članka 6. i članka 15. ove Odluke.

Povrat iznosa iz stavka 1. ovoga članka osigurava se upisom zabilježbe tražbine na nekretninama korisnika. Na temelju pravomoćnog rješenja o priznavanju prava iz članka 6. i 15, vrši se upis zabilježbe tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama u vlasništvu odraslog korisnika u korist Grada Opatije, na prijedlog nadležnog državnog odvjetništva.

Zabilježba iz stavka 2. ovoga članka briše se na temelju suglasnosti Grada Opatije kada se izvrši naplata potraživanja na imovini korisnika ili otpiše dug.

Za slučaj smrti korisnika prava iz članka 6. i članka 15. ove Odluke, kojem su u cjelosti ili dijelom isplaćivani iznosi iz sredstava gradskog proračuna, Grad Opatija ima pravo na povrat iznosa isplaćenih po osnovi priznatog prava od njegovih nasljednika do visine vrijednosti naslijeđene imovine.

Za slučaj da korisnik prava iz članka 6. i članka 15. ove Odluke, kojem su u cjelosti ili dijelom isplaćivani iznosi iz sredstava gradskog proračuna, darovanjem otuđi svoju imovinu, Grad Opatija ima pravo od daroprimca na povrat iznosa isplaćenih po osnovi priznatog prava.

Grad Opatija neće podići tužbu radi povrata iznosa iz stavaka 4. i 5. ovoga članka ako bi ostvarivanjem tražbine nasljednici i članovi njegove obitelji te daroprimac i članovi njegove obitelji ostali bez imovine, odnosno prihoda potrebnog za podmirenje osnovnih stambenih i drugih osnovnih životnih potreba.

Grad Opatija ima pravo na povrat iznosa isplaćenih na ime prava iz članka 6. i članka 15. ove Odluke od osobe koja je po zakonu dužna uzdržavati korisnika.

Članak 38.

Korisnik prava iz socijalne skrbi je dužan odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, prijaviti upravnom tijelu Grada Opatije nadležnom za poslove socijalne skrbi svaku promjenu činjenice koja bi utjecala na ostvarivanje prava.

U slučaju da se temeljem podataka iz stavka 1. odnosno drugih podataka s kojima raspolaže Grad utvrdi da su se promijenile činjenice i okolnosti koje su utjecale na ostvarivanje prava, korisniku će se ukinuti pravo koje je ostvario.

Grad Opatija ima pravo na naknadu štete koja je nastala isplatom na ime prava iz članka 5. ove Odluke.

Korisnik koji je na temelju rješenja Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti ostvario pravo u socijalnom i zdravstvenom programu dužan je nadoknaditi štetu koja je nastala time što je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili na drugi način neosnovano ostvario pravo iz sustava socijalne skrbi na koje nije imao pravo ili ga je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada,

- pravo iz socijalnog i zdravstvenog programa ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na prestanak ili opseg prava, a znao je ili je morao znati za tu promjenu.

Pri utvrđivanju prava na naknadu štete primjenjuje se zakon kojim se uređuju obvezni odnosi, ako ovom Odlukom nije drugačije propisano.

VII. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 39.

Realizaciju prava, oblika pomoći i programa obavlja Odjel.

Članak 40.

Socijalno vijeće Grada Opatije, kao savjetodavno tijelo imenuje gradonačelnik na mandat od četiri godine iz redova predstavnika socijalnih i zdravstvenih ustanova te članova humanitarnih organizacija i udruga koje djeluju na području Grada Opatije.

Socijalno vijeće ima sedam članova i to predsjednika i šest članova. Socijalno vijeće radi na sjednicama koje saziva predsjednik. Socijalno vijeće:

-daje mišljenje na prijedlog Proračuna Grada Opatije u dijelu prava i oblika pomoći iz ove Odluke,

-diskrecionom ocjenom odlučuje o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći i

-odlučuje o dodjeli sredstava humanitarnim organizacijama i udrugama.

Članak 41.

Postupak za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.

Zahtjev se podnosi Odjelu na obrascima koje izrađuje Odjel i koji se mogu preuzeti sa web stranica Grada ili neposredno u prostorima gradskih službi.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev dostaviti odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava, a koji su jasno navedeni u obrascu.

Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinog prava (posjet obitelji ili na neki drugi način) odnosno činjenice i okolnosti na temelju kojih je pravo već ostvareno.

Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/li nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u obrascu, podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Odjela dopuniti zahtjev i/li dostaviti tražene priloge u roku od 15 dana od dana dostave poziva za dopunu.

Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva za ostvarivanje prava i oblika pomoći ako dopunjeni zahtjev odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni Odjelu u roku iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 42.

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz članka 5. ove Odluke u prvom stupnju rješava Odjel u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije. Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Iznimno, korisnik započinje s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev ukoliko je zahtjev podnesen do desetog dana u mjesecu.

Članak 43.

Odjel će na mjestu gdje se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način, istaknuti popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 44.

Odjel ima pravo i obvezu nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, rješenjem Odjela uskratit će se ostvarivanje prava.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 43/11).

Članak 46.

Postupci za ostvarivanje prava započeti prije početka primjene ove Odluke, dovršit će se po odredbama ove Odluke.

Članak 47.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/14-01/12

Ur. broj.: 2156-01/01-01/14-1

Opatija, 25. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr