SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 45. Utorak, 28. prosinca 2004.
OPĆINA MRKOPALJ
13

13.

Na osnovi članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 39/01), te članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 30/01 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 22. prosinca 2004. godine donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina komunalnog doprinosa u Općini Mrkopalj:

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Mrkopalj,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine, za pojedine zone,

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odrediti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

U Općini Mrkopalj utvrđuju se područja zone za plaćanje komunalnog doprinosa:

I. zona - Naselje Mrkopalj; Gmajna T3(4), Čelimbaša T1(2) T2(2)

II. zona - Naselje Mrkopalj; ul. Novi varoš, Pilanska, Jezero, Školska, Muževski kraj, Jakino, Stari kraj, Poljska, Poljice, Razdoljska, Poljička

Naselje Sunger; ul. Sunger, Stara cesta, Glavičica, Tomići

III. zona - Naselja: Begovo Razdolje, Tuk, Brestova Draga

Članak 3.

Ovisno o pogodnostima položaja na području općine i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine:

Zona

Ukupno

Javne površine

Nerazvrstane ceste

Groblja

Javna rasvjeta

I.

40

10

20

0

10

II.

30

10

10

5

5

III.

25

5

10

5

5

Kod gradnje i rekonstrukcije obiteljskih kuća, kao i garaža, spremišta i pomoćnih građevina komunalni doprinos se umanjuje za 50%. Koje se građevine smatraju obiteljskim kućama propisano je propisima o građenju.

Članak 4.

Komunalni doprinos se plaća po m3 građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod rekonstrukcije ili nadogradnje postojeće građevine na nastalu razliku u obujmu.

Iznimno kod otvorenih građevina različitog tipa komunalni doprinos se plaća po m2 tlocrtne površine predmetne građevine pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za 1m2 površine jednaka jediničnoj vrijednosti za 1m3 obujma građevine.

Članak 5.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine utvrđenog u članku 4. i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine propisanog člankom 3. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Članak 6.

Komunalni doprinos obveznik je dužan plaćati odjednom.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može, na zahtjev obveznika plaćanja, odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa na razdoblje od najduže 6 mjeseci, s time da prvi obrok ne može biti manji od 350kupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa, a ostali obroci ne mogu biti manji od 500,00 kuna.

Na neplaćene doprinose obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke, a na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća za neplaćene javne prihode.

U slučaju kada Obveznik ne plati dva uzastopna mjesečna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.

Članak 7.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi Općinsko vijeće Općine Mrkopalj.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se po službenoj dužnosti na osnovi dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi ili na zahtjev stranke.

Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja iz stavka 1. ovog članka, a kod plaćanja u ratama prva rata dospijeva po konačnosti rješenja, a druge rate dospijevaju svaki sljedeći mjesec do 15-tog u mjesecu.

Članak 8.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu Općine Mrkopalj i Primorsko-goranske županije.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj može osloboditi djelomično ili u cijelosti obveze plaćanja investitore koje grade građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u suvlasništvu Općine Mrkopalj i Primorsko-goranske županije te investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture i trgovačka društva koja grade objekte od posebnog interesa za Općinu Mrkopalj.

Članak 9.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 8. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine Mrkopalj iz sredstava poreznih prihoda.

Članak 10.

Investitor može snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz prethodnog članka, za koje stječe pravo da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa na osnovi suglasnosti Općinskog vijeća i Ugovora između investitora i Općinskog vijeća.

Članak 11.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« PGŽ broj 18/01 i 11/03).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 363-03/04-01/02

Ur. broj: 2112-05-01-04-1

Mrkopalj, 22. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr