SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
GRAD KASTAV

21.

Na temelju članka 198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na 10. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja
povijesne jezgre Grada Kastva
(»Službene novine Primorsko-goranske županije«
broj 21/ 99, 23/99, 37/04, 22/07, 3/09 i 25/10)

Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 99, 23/99, 37/04, 22/07, 3/09 i 25/10), u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjene i dopune Plana

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjene i dopune Plana je:

-Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i

-Prostorni plan uređenja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/03, 14/ 06, 13/10, 21/11, 16/13).

Izmjena i dopuna Plana izrađuje se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/ 04).

Članak 3.

Nositelj izrade Izmjene i dopune Plana je Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. Odgovorna osoba za praćenje izrade plana je Pročelnica Upravnog odjela.

Razlog za izradu izmjena i dopuna Plana

Članak 4.

Razlozi za izradu Izmjene i dopune Plana je prilagodba odredbi Plana na način da se omogući rekonstrukcija postojećeg kompleksa škole.

Obuhvat Izmjene i dopune Plana

Članak 5.

(1) Izmjena i dopuna Plana obuhvaća slijedeće katastarske čestice: 4369 i 4370 k.o. Kastav

(2) Površina obuhvata Ciljane izmjene i dopune Plana iznosi cca 0,40 ha.

Ocjena stanja u obuhvatu Izmjene i dopune Plana

Članak 6.

Postojeće stanje na navedenim česticama iz prethodnog članka obuhvaća zgradu osnovne škole »Milan Brozović« u Kastvu. Kompleks škole sastoji se od glavne zgrade sa aneksom koji je dograđen 1983. godine, nadstrešnice i tri gospodarske zgrade. Glavna zgrada škole ima suteren na djelu površine, prizemlje i dva kata, te neaktivno potkrovlje, a aneks zgrade ima prizemlje i kat. Prema postojećoj prostorno-planskoj dokumentaciji suterenski dio glavne zgrade nije adekvatno evidentiran.

Ciljevi i programska polazišta Izmjene i dopune Plana

Članak 7.

Cilj izrade Izmjene i dopune Plana je omogućiti rekonstrukciju postojećeg kompleksa škole na slijedeći način:

.izvršiti funkcionalnu rekonstrukciju postojeće glavne zgrade bez povećanja gabarita građevine;

.omogućiti aktivno korištenje tavanskog prostora glavne zgrade;

.ugraditi lift;

.omogućiti nadogradnju jedne etaže na aneksu zgrade.

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjene i dopune Plana

Članak 8.

Za potrebe izrade Izmjene i dopune Plana koristit će se raspoloživa projektna dokumentacija kojom se definiraju određeni zahvati za pojedine dijelove Plana kao i dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima. Izrada ostalih sektorskih strategija, planova, studija i sl. nije planirana.

Način pribavljanja stručnih rješenja Izmjene i dopune Plana

Članak 9.

Stručna rješenja za izradu Izmjene i dopune Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjene i dopune Plana

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjene i dopune Plana zatražit će se od:

.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko-goranska, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka,

.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PU Rijeka, Ružićeva 16,

.PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

.HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

.HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2,

.HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJU, Nikole Jurišića 131 10000 Zagreb

.Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Vodovod, Rijeka, Dolac 14,

.Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Kanalizacija, Rijeka, Dolac 14,

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj: 153/13) navedena tijela pozivaju se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku, smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

Planirani rokovi za izradu Izmjene i dopune Plana, odnosno njegovih pojedinih faza

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjene i dopune Plana su:

-dostava zahtjeva za izradu Izmjene i dopune Plana javnopravnim tijelima i drugim sudionicima u izradi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva;

-izrada Prijedloga Izmjene i dopune Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 10 dana od dostavljenih podataka, planskih smjernica, rješenja i sl. od javnopravnih tijela i drugih sudionika u izradi Izmjene i dopune Plana;

-javni uvid u Prijedlog Izmjene i dopune Plana u trajanju od 8 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 10 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi;

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana u roku od 10 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi;

-Konačni prijedlog Izmjene i dopune Plana utvrđuje se u roku od 8 dana od izrade Nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana;

-dostava sudionicima javne rasprave pisane obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi u roku od 8 dana od utvrđivanja konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana;

-upućivanje konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana na donošenje u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti;

-izrada Plana (uvez) u roku od 10 dana od dana usvajanja Plana na Gradskom vijeću.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju.

Izvori financiranja izrade Izmjene i dopune Plana

Članak 12.

Izrada Izmjene i dopune Plana financirat će se iz Proračuna Grada Kastva za 2014. godinu.

Završna odredba

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/01

Ur. broj: 2170-05-06/1-14-8

Kastav, 26. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr