SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

53.

Preambula

Budući da je razvoj Europske unije vezan na Kohezijsku politiku kojom se integriraju regije, a po principu konvergencije prije svega usmjerene na promicanje gospodarskog rasta i razvoja nerazvijenih regija čiji bruto domaći proizvod ne premašuje 75% prosjeka Europske unije,

Budući da Europska povelja o lokalnoj samoupravi predviđa zaštitu financijski slabijih lokalnih jedinica uz primjenu mjera financijskog ujednačavanja u cilju ispravljanja učinaka nejednake diobe mogućih izvora financiranja,

Budući da Ustav Republike Hrvatske propisuje da je država dužna pomagati financijski slabije jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom,

Budući da se sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske politika regionalnog razvoja temelji na potrebi stvaranja životnih uvjeta u kojima će svatko imati jednake mogućnosti za razvoj vlastitih potencijala, bez obzira na mjesto stanovanja i druge s tim povezane karakteristike u skladu s načelima jednakih mogućnosti, solidarnosti, partnerstva i suradnje,

Budući da Republika Hrvatska i Primorsko-goranska županija svoj razvoj temelje na smanjenju regionalnih nejednakosti i osiguranju kvalitetnih uvjeta za život, uvažavajući pravo na jednake mogućnosti života i rada svih stanovnika,

Budući da Primorsko-goranska županija svoj razvoj temelji na načelu policentričnosti, supsidijarnosti i ravnomjernog razvoja,

Polazeći od činjenice da je:

. Gorski kotar područje posebnih klimatskih osobitosti i reljefnih raznolikosti,

. Gorski kotar jedno od demografski najugroženijih područja Republike Hrvatske pri čemu su nepovoljna demografska kretanja prisutna u svim lokalnim jedinicama (u 2011. godini na području Gorskog kotara živi čak 46,3% manje stanovnika nego na početku 20. stoljeća),

. Gorski kotar područje nepovoljnih socio-ekonomskih i razvojnih kretanja na razini Primorsko-goranske županije,

. Gorski kotar u većoj mjeri pogođen recesijskim procesima u nacionalnom gospodarstvu u odnosu na Primorsko- goransku županiju (dinamika smanjivanja prihoda poduzetnika na području Gorskog kotara u razdoblju od 2008. do 2011. godine bila je dvostruko veća u odnosu na Primorsko-goransku županiju),

. u Gorskom kotaru stopa nezaposlenosti veća od stope nezaposlenosti u Primorsko-goranskoj županiji za prosječno 5,8 postotnih bodova,

. Gorski kotar područje u kojem je značajno niža gustoća naseljenosti odnosno veća udaljenost stanovništva od zdravstvenih i obrazovnih ustanova unutar Primorsko- goranske županije,

Uzimajući u obzir:

. da bi se stupanjem na snagu Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske u tekstu koji je bio na javnoj raspravi tijekom listopada 2013. godine uvela jedinstvena kategorizacija potpomognutih područja temeljem kriterija indeksa razvijenosti umjesto dosadašnjeg modela poticanja razvoja brdsko-planinskih i područja posebne državne skrbi,

. da sukladno postojećim kriterijima i načinu izračuna indeksa razvijenosti niti jedna lokalna jedinica na području Gorskog kotara neće steći status potpomognutog područja,

. da bi takav novi regulatorni okvir regionalnog razvoja Republike Hrvatske izazvao izravne negativne učinke na stanovništvo, pravne osobe i lokalne proračune na području Gorskog kotara,

. da je člankom 12. stavkom 1. Statuta Primorsko-goranske županije propisano da Županija usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka gradova i općina u sastavu Županije te Županije kao cjeline,

. da je člankom 14. stavkom 1. Statuta Primorsko-goranske županije propisano se u Županiji posebna briga vodi o održavanju i zaštiti dobara od interesa za Republiku Hrvatsku, a osobito tla, šuma, voda, mora, rudnog i drugog prirodnog blaga, biljnog i životinjskog svijeta i drugih dijelova prirode, nekretnina i stvari od osobitog kulturnog, povijesnog, gospodarskog i ekološkog značenja, na način utvrđen posebnim zakonom i odlukama županijskih tijela,

. da je člankom 21. Statuta Primorsko-goranske županije propisano da Županija vodi brigu o ujednačenom razvoju svih njenih dijelova, a posebice kvarnerskih otoka i Gorskog kotara,

Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2014. godine, uz pribavljenu suglasnost gradonačelnika i općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave s područja Gorskog kotara, donosi

DEKLARACIJU
O OPSTOJNOSTI GORSKOG KOTARA

I.

Primorsko-goranska županija zalaže se za provođenje regionalnog razvoja u skladu s načelom ujednačenog, ravnomjernog i održivog razvoja u cilju realizacije vlastitih razvojnih potencijala na cijelom svom području.

II.

Za Primorsko-goransku županiju je neprihvatljivo ukidanje statusa brdsko-planinskog područja jedinicama lokalne samouprave na području Gorskog kotara kao i postojeći kriteriji i način izračuna indeksa razvijenosti koji područje Gorskog kotara ne prepoznaju kao područje posebnih klimatskih, reljefnih, gospodarskih, demografskih i socijalnih značajki na području Republike Hrvatske.

III.

Primorsko-goranska županija naglašava potrebu definiranja novih kriterija i načina izračuna indeksa razvijenosti koji će uvažiti posebnosti prirodnih i društvenih ograničenja Gorskog kotara odnosno prepoznati Gorski kotar kao specifično područje u Republici Hrvatskoj.

IV.

Primorsko-goranska županija ocjenjuje da je razvojnu perspektivu Gorskog kotara moguće ostvariti te utjecati na standard života građana, na poslovanje poslovnih subjekata te na prihode lokalnih proračuna na području Gorskog kotara putem posebnih mjera unutar zakonodavnog okvira Republike Hrvatske.

V.

Primorsko-goranska županija potiče proces decentralizacije na svim razinama i ocjenjuje da je negativne učinke ukidanja statusa brdsko-planinskih područja na lokalne proračune Gorskog kotara moguće ublažiti putem izmjena postojećeg Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tako da se prihodi od poreza na dohodak raspodjeljuju na način da je udio općine odnosno grada 72%, udio županije 16%, a udio za decentralizirane funkcije 12% (osim velikih gradova preko 35.000 stanovnika).

VI.

Primorsko-goranska županija, uzimajući u obzir činjenicu da je 83% ukupne površine Gorskog kotara prekriveno šumom, ocjenjuje da jedinice lokalne samouprave Gorskog kotara na čijem se području vrši sječa šume trebaju ostvarivati šumski doprinos putem izmjena postojećeg Zakona o šumama u iznosu od minimalno 20% od prodajne vrijednosti drvne mase.

VII.

Primorsko-goranska županija, uvažavajući okolnost da se na području Gorskog kotara nalaze objekti i uređaji infrastrukturne namjene od državnog značaja (dalekovodi, naftovod, plinovod, akumulacijska jezera, ceste, željeznica sa objektima...), ocjenjuje da je lokalnim jedinicama na području Gorskog kotara potrebno kroz izmjenu postojećih ili donošenje novih propisa na državnoj razini osigurati kontinuiranu pravičnu naknadu.

VIII.

Primorsko-goranska županija ocjenjuje da je potrebno uspostaviti kvalitetan model fiskalnog izravnanja na državnoj razini kao preduvjet ujednačenog razvoja koji će uvažiti gospodarske pokazatelje prilikom određivanja kriterija dodjele potpora odnosno koji će prepoznati potrebu pruža

nja potpore lokalnim jedinicama Gorskog kotara kao područja s teškoćama u gospodarskom razvoju i s problemima u financiranju osnovnog standarda javnih usluga.

IX.

Primorsko-goranska županija ocjenjuje da je posebnim mjerama kroz izmjenu postojećih ili donošenje novih propisa na državnoj razini potrebno potaknuti poduzetničku aktivnost na području Gorskog kotara i to posebice putem:

. oslobađanja plaćanja vodnog doprinosa za poduzetnike koji pokreću poduzetničku aktivnost,

. osiguranja nacionalnog financiranja za dio infrastrukture koja je potrebna za razvoj poduzetničkih aktivnosti,

. sufinanciranja kamata na poduzetničke kredite,

. smanjenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za poduzetnike koji pokrenu aktivnost i zaposle lokalno stanovništvo,

. osiguranja dodatnih poticaja za izgradnju drvoprerađivačkih kapaciteta.

X.

Primorsko-goranska županija ocjenjuje da je posebnim mjerama u sustavu socijalne skrbi kroz izmjenu postojećih ili donošenje novih propisa na državnoj razini potrebno potaknuti demografsku obnovu i zadržavanje mladog stanovništva na području Gorskog kotara i to posebice putem:

. sufinanciranja smještaja djece u dječji vrtić,

. sufinanciranja prijevoza učenika i studenata,

. sufinanciranja nabave ogrjeva tijekom zimskih mjeseci,

. sufinanciranja rješavanja stambenog pitanja.

XI.

Primorsko-goranska županija ocjenjuje da je posebnim mjerama u sustavu predškolskog i školskog odgoja kroz izmjenu postojećih ili donošenje novih propisa na državnoj razini nužno osigurati nacionalno sufinanciranje izgradnje smještaja za djecu predškolske dobi i njihovog rada u svim naseljima Gorskog kotara te dostupnost osnovnog školstva poticanjem rada postojećih područnih škola na području Gorskog kotara.

XII.

Primorsko-goranska županija se zbog specifičnosti male prosječne gustoće naseljenosti zalaže da se na području Gorskog kotara osigura dostupnost zdravstvene zaštite pod jednakim uvjetima svim osiguranim osobama kontinuiranom primjenom posebnih standarda i mjerila njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite, ali i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

XIII.

Nalaže se upravnim tijelima Primorsko-goranske županije te ustanovama i trgovačkim društvima kojima je Primorsko-goranska županija osnivač odnosno član da u svom radu posebnu pozornost posvete osiguranju dostupnosti javnih usluga građanima Gorskog kotara te programima i projektima od interesa za gospodarski razvoj Gorskog kotara.

Traži se od tijela državne uprave, ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač Republika Hrvatska te pravnih osoba s javnim ovlastima da u svom radu posebnu pozornost posvete razvojnim programima i projektima u Gorskom kotaru.

XIV.

Ova Deklaracija objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-18

Rijeka, 27. ožujka 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr