SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
OPĆINA PUNAT

11.

Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/09 i 35/ 09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 9. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2014. godine, donosi

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE PUNAT OD 1. SIJEČNJA 2014.
GODINE DO 31. PROSINCA 2014. GODINE

UVOD

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o zaštiti i spašavanju).

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Općine Punat rukovodi i koordinira općinski načelnik, uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Punat. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Općine Punat (čl. 9. st. 1. Zakona o zaštiti i spašavanju).

Operativne snage sastoje se od:

-Stožera zaštite i spašavanja Općine Punat,

-službi i postrojenja središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

-zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

-službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

-fizičke i pravne osobe,

-izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave,

-središnja tijela državne uprave.

RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT
- OPĆI DIO

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava zaštite i spašavanja:

-Odluka o donošenju Plana intervencija u zaštiti okoliša Općine Punat (doneseno na sjednici Općinskog vijeća održanoj 16. ožujka 2009. godine);

-Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Punat (Doneseno na sjednici Općinskog vijeća održanoj 19. prosinca 2011. godine);

-Plan zaštite i spašavanja Općine Punat (Doneseno na sjednici Općinskog vijeća održanoj 12. travnja 2012. godine);

-Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Punat i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Punat (Doneseno na sjednici Općinskog vijeća održanoj 27. rujna 2012. godine);

-Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu (Općinsko vijeće Općine Punat donijelo na sjednici održanoj 17. prosinca 2012. godine);

-Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Punat (Općinsko vijeće Općine Punat donijelo na sjednici održanoj 26. srpnja 2013. godine; redovito se ažurira; 8 članova);

-Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Punat (doneseno na sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. srpnja 2013. godine);

-Plan pozivanja stožera zaštite i spašavanja KLASA 810-01/13-01/3, URBROJ: 2142-02-02/1-13-6 od 30. kolovoza 2013. godine;

-Ugovor sa Područnom vatrogasnom zajednicom otoka Krka (Ugovorom su regulirana prava i obaveze Područne vatrogasne zajednice otoka Krka i Grada Krka te svih JLS otoka Krka u svezi provedbe Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini).

RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT
- OPERATIVNE SNAGE

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Sastoji se od 8 članova i sastaje se u prostorijama Općine Punat dva puta godišnje, na početku protupožarne i na kraju protupožarne sezone a po potrebi i češće.

Program rada stožera nadopunjava se tijekom protupožarne sezone a ovisno o potrebama sa zadaćama stožera i obvezama iz Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u tekućoj godini.

Planirati edukaciju članova stožera u narednom vremenu.

1.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM I
SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

-Veterinarska stanica Rijeka - Ispostava Krk - 2 doktora veterine, 1 veterinarski tehničar, ljekarna i veterinarska trgovina, auto + oprema;

-Hrvatske šume - Uprava šuma Senj, Šumarija Krk - 11 zaposlenih, posjeduju kombi, 3 osobna automobila, 10 motornih pila, 15 brentača - dežurstvo 24 h na dvije osmatračnice od 1. srpnja do 15. rujna;

-HEP operater distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektroprimorje Rijeka, Ispostava Krk - 57 zaposlenih, 1 autokošara, 2 brigadna vozila, 10 osobnih vozila;

-Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Punat

-Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC);

-Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka (ŽC 112, Odjel za zaštitu i spašavanje, Odjel za preventivu, planiranje i nadzor);

-Županijski operativni centar;

-Pomorski radio Bakar 95,8 Mhz

-VHF kanal 9 i 15;

-Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska postaja Krk.

-Javna vatrogasna postrojba Grada Krka;

-Dom zdravlja Krk - Ispostava Punat - redovna ambulanta (doktor + medicinska sestra); stomatološka ordinacija (stomatolog + asistent);

-Hitna medicinska pomoć - 1 tim - liječnik, medicinska sestra, vozač;

-Turistička ambulanta - ljeti u periodu od 15. lipnja do 15. rujna u prostorijama ambulante - 2 djelatnika (doktor + medicinska sestra) uz redovnu ambulantu;

-Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka;

-Gradsko društvo Crvenog križa Krk - 4 zaposlenika (3 određeno + 1 neodređeno), automobil.

1.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE
VATROGASTVA

1.3.1. VATROGASNA ZAJEDNICA

Planirana sredstva iz Proračuna Općine Punat =274.197,75 kuna

Planirane aktivnosti tijekom godine: usvajanje Operativnog plana za ljetnu sezonu, ustroj sezonskih vatrogasaca za čitavo područje otoka Krka i za Općinu Punat, pregledavanje hidrantskih mreža, video-nadzor - praćenje područja općine Punat i svih ugroza od požara, 24 sata nadzor iz sjedišta JVP grada Krka.

1.3.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

JVP Grada Krka intervenira temeljem ugovora sklopljenog između Grada Krka i Općine Punat s kojim Općina dobiva status suosnivača pa tako JVP Krk postaje zajednička temeljna vatrogasna formacija koja u tom svojstvu operativno pokriva područja potpisnika ugovora. U 2014. godini planirano je sufinanciranje rada u iznosu 90.300,00 kuna, te dodatno10.000,00 kuna za osmatranje u ljetnim mjesecima. Javna vatrogasna postrojba Krk je postrojba s dva vozača u smjeni, a broji 22 profesionalnih vatrogasaca. Postaja je smještena u vatrogasnom domu na ulazu u grad

Krk, sa sjeverne strane, u ulici Stjepana Radića 11. Objekt je novijeg zdanja i u zadovoljavajućem je stanju. Mogućnost sklapanja ugovora s Gradom Krkom temelji se na činjenici da vrijeme dolaska na intervenciju iz VP Krk iznosi: postaja Krk - Punat do 15 minuta.

Budući su djelatnici Općine Punat prošli obuku za zaštitu od požara i dobili za to uvjerenja u narednoj godini se ne planira nikakva obuka.

1.3.3. DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA

Na području općine Punat ne djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo. JVP Grada Krka operativno pokriva područje općine Punat za slučaj svih intervencija na objektima, otvorenom prostoru, prometnim sredstvima i ostalim događajima. Nema potrebe za osnivanjem DVD-a jer smještaj JVP Grada Krka u potpunosti zadovoljava kriterije uključivanja vatrogasne tehnike na regionalnu prometnicu. Naime, omogućeno je maksimalno smanjenje vremena dolaska na mjesto vatrogasne intervencije pa tako do tretiranog područja općine Punat postrojba dolazi na intervencijsko mjesto u vremenu do max. 15 minuta.

1.3.4. PROFESIONALNE VATROGASNE
POSTROJBE U GOSPODARSTVU

Na području Općine Punat ne postoje profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu.

1.4. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

1.4.1. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE

Za područje Općine Punat nisu ustrojene postrojbe civilne zaštite opće namjene i sukladno Procjeni ugroženosti nije ih potrebno ustrojiti. Procijenjeno je da će u provođenju mjera i aktivnosti zaštite i spašavanja angažirane pravne osobe, službe i udruge koje se u okviru svojih djelatnosti bave određenim vidovima zaštite i spašavanja ili imaju tu mogućnost, sa ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i opremom uz pomoć JVP Grada Krka koja ugovorom pokriva područje Općine Punat biti dovoljne snage za zaštitu i spašavanje svih mogućih ugroza. JVP Grada Krka je nosioc svih akcija i spašavanja u Općini Punat, a članovi se redovito osposobljavaju za provođenje zadaće zaštite od požara, ali i za ostale vrste opasnosti. S obzirom da je intencija podignuti sustav zaštite i spašavanja na viši nivo, planira se osnivanje postrojbe civilne zaštite u drugoj polovici 2014. godine.

1.4.2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Imenuje ga predstavničko tijelo županije. Članovi Zapovjedništva CZ mobiliziraju se temeljem radne obaveze ili sudjelovanja u civilnoj zaštiti. Za svoj rad koristi materijalno-tehnička sredstva, opremu i prostor jedinice lokalne samouprave.

1.4.3. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Imenuje ih općinski načelnik na prijedlog PUZS Rijeka. Koriste osobna prijevozna sredstva, sustav veza, pribor za rad kao i opremu i MTS građana u mjestu djelovanja.

1.4.4. VODITELJI SKLONIŠTA

Imenuje ih općinski načelnik na prijedlog PUZS Rijeka. Koriste opremu i sredstva vlasnika objekta za sklanjanje.

1.5. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA
KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE
U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

-Veterinarska stanica Rijeka - Ispostava Krk - 2 dr. veterine, 1 veterinarski tehničar, ljekarna i veterinarska trgovina, auto + oprema;

-Hrvatske šume - Uprava šuma Senj, Šumarija Krk - 11 zaposlenih, posjeduju kombi, 3 osobna automobila, 10 motornih pila, 15 brentača - dežurstvo 24 h na dvije osmatračnice od 1. srpnja do 15. rujna;

-HEP operater distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektroprimorje Rijeka, Ispostava Krk - 57 zaposlenih, 1 autokošara, 2 brigadna vozila, 10 osobnih vozila;

-Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Punat

-Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC);

-Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka (ŽC 112, Odjel za zaštitu i spašavanje, Odjel za preventivu, planiranje i nadzor);

-Županijski operativni centar;

-Pomorski radio Bakar 95,8 Mhz

-VHF kanal 9 i 15;

-Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska postaja Krk.

2. RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT

- OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM (OSTALE
GOTOVE SNAGE)

2.1. PRAVNE OSOBE KOJE IMAJU POSTROJBE I STRUČNE TIMOVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

-Črnika d.o.o. - komunalno društvo; 12 djelatnika; 1 manji komunalni kamion; 1 osobno vozilo i 1 stroj za čišćenje javnih površina;

-Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o., Ponikve usluge d.o.o. - komunalna društva koje na području čitavog otoka Krka obavlja djelatnost vodoopskrbe, zbrinjavanja otpadnih voda - kanalizacija i sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada. Navedena komunalna društva broje cca 190 djelatnika.

Od materijalnih sredstava u vlasništvu imaju: 28 osobnih vozila, putnički kombi, 13 teretnih kombija, 2 radna stroja - canaljet, 2 MAN cisterne, 3 radna stroja (kombinirke), 16 vozila za odvoz otpada, 5 podizača kontejnera, kompaktor, traktor, 2 viljuškara

Marina Punat d.o.o. za potrebe gašenja požara posjeduje navalnu i pokretnu vatrogasnu opremu i to vatrogasnu brodicu »Sv. Florijan« sa odgovarajućom vatrogasnom opremom, te pokretnu vatrogasnu pumpu Zigler na kolicima sa pripadajućom opremom i vatrogasni kamion sa cisternom vode od cc. 12 m3 (sva oprema prvenstveno je namijenjena za gašenje požara plovila na moru i kopnu i objekata marine i brodogradilišta).

Marina Punat d.o.o. za potrebe sprječavanja širenja incidentnog onečišćenja na moru posjeduje montažnu prenosivu interventnu plutajuću branu dužine 200 m (prikladna za upotrebu u Puntarskoj uvali, ne i za otvoreno more gdje ima velikih valova).

Četvorodnevni »Napredni tečaj gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u marinama i lučicama« (tzv. Fire fight obuku) prema programu Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije ima završeno 64 radnika društava članica Marina Punat Grupe!

-Brodogradilište Punat - prostor od 30 000 m2, 2 hale sa mosnom dizalicom 3t i nadstrešnice, 3 operativne obale u dužini od 160 m, dizalice »Travel lift« 50 t i 100 t, kolica za prijevoz 20 t i 30 t, navozi: elektrohidraulički 150 t; za dvotrupna plovila 450 t, električni nosivosti 600 t; radna brodica MB Junak; više radnih splavi; radna teglenica Meduza; plutajuća fiksna brana dužine cca 100 m uz radne navoze

-Dauser d.o.o. (Sea help)

2.2. PRAVNE OSOBE KOJE PRUŽAJU USLUGE
OPSKRBE HRANOM I PIĆEM

-Hoteli Punat d.d. (Hotel Park I i depadansa Hotela Park I)

PRUŽANJE PRVE POMOĆI I ZDRAVSTVENE
POTREBE

-HMP Krk

-Područna ambulanta Punat

-Turistička ambulanta Punat

PROSTORI ZA SMJEŠTAJ VEĆEG BROJA
STANOVNIŠTVA

-Osnovna škola Punat - 220 mjesta

-Hoteli Punat d.d. (Hotel Park I i depandansa Hotela Park I) - 600 mjesta

2.3. UDRUGE GRAĐANA

-Klub podvodnih aktivnosti - ronioci, plovila

-Lovačko društvo »Jastreb« Punat - lovački dom

-ŠRD »Arbun« Punat

-Yacht klub Punat - plovila, skuteri

3. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA

3.1. ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U
PROSTORNIM PLANOVIMA

Ne planira se za narednu godinu.

3.2. EDUKACIJA STANOVNIKA

Planirati u narednom vremenu edukaciju stanovnika Općine Punat u području sustava zaštite i spašavanja, u obliku tiskanja letaka, brošura, tribina i slično.

3.3. EDUKACIJA DJECE U ŠKOLAMA

Planirati edukaciju djece u školama, vrtićima, osmisliti način provođenja edukacije.

3.4. USPOSTAVA SUSTAVA UZBUNJIVANJA

Planirati u narednom vremenu uspostavljanje i održavanje odgovarajućeg sustava uzbunjivanja građana, isticanje obavijesti o telefonskom broju 112 i znakove uzbunjivanja na vidljivom mjestu na svim javnim ustanovama, stambenim zgradama, školama, vrtićima, zdravstvenim ustanovama, hotelima i slično.

3.5. OSTALO

Procjene, planovi i drugi dokumenti iz područja zaštite i spašavanja ažurirat će se u narednim godinama istekom 5 godina važenja usvojenih dokumenata.

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-14-14

Punat, 19. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=884&mjesto=51521&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr