SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

7.

Na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 39/13), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (»Narodne novine« broj 142/13) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području Općine Ravna Gora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

U cilju održavanja poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i sprečavanje nastajanja štete na istom propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:

1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,

2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,

3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,

4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka,

5. održavanje organske tvari u tlu,

6. održavanje povoljne strukture tla i

7. zaštita od erozije.

III. OPIS AGROTEHNIČKIH MJERA

Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

Članak 3.

Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a posebno:

- redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,

- održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,

- održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,

- održavanje voćnjaka i vrtova u dobrom vegetativnom stanju.

Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem.

Članak 4.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i nasada u cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim korovom poljoprivrednog zemljišta.

Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne, biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati prednost herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima.

Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika

Članak 5.

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su suzbijati biljne bolesti i štetnike, a kod suzbijanja obvezni su primjenjivati temeljna načela integralne zaštite bilja sukladno posebnim propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida.

Korištenje i uništavanje biljnih ostataka

Članak 6.

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u određenom agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.

Članak 7.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih ostataka obuhvaćaju:

1. obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu na kojem se primjenjuje konvencionalna obrada tla.

2. primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima na površinama na kojima se primjenjuje konzervacijska obrada tla.

3. obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima.

4. obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama. Njihovo spaljivanje dopušteno je samo u cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika.

Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, kada je to dopušteno, poduzima se uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima.

Održavanje razine organske tvari u tlu

Članak 8.

Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke.

Članak 9.

Kod planiranja održavanja razine organske tvari u tlu potrebno je unositi žetvene ostatke u tlu primjenom konvencionalne ili konzervacijske obrade tla i uravnoteženo gnojiti organskim gnojem.

Održavanje povoljne strukture tla

Članak 10.

Korištenje mehanizacije mora biti primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i njegovim svojstvima.

U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom ne smije se koristiti poljoprivredna mehanizacija na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve ili berbe usjeva.

Zaštita od erozije

Članak 11.

Zaštita od erozije provodi se održavanjem minimalne pokrovnosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog područja.

Tijekom vegetacijskog razdoblja, na područjima na kojima je uočena erozija, poljoprivredne površine bi trebale imati pokrov koji umanjuje eroziju tla.

Tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla.

Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom obradom na poljoprivrednom zemljištu ovisno o specifičnim karakteristikama tla.

IV. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 12.

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se:

1. održavanje živica i međa,

2. održavanje poljskih putova,

3. uređivanje i održavanje kanala,

4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,

5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

Održavanje živica i međa

Članak 13.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu, dužni su je redovito održavati i orezivati.

Živice uz poljske putove, odnosno među mogu se zasaditi najmanje 1,50 m od ruba puta, odnosno međe. Visina živice ne smije prelaziti 1,60 m.

Ukoliko se živica sadi uz državne ceste mora biti udaljena od ruba ceste 4 metra, uz županijske ceste 3 metra te lokalne i nerazvrstane ceste 2,5 metra i ne viša od 80 cm.

Vlasnički odnosi glede živica iz prethodnog stavka posebno su propisani Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.

Održavanje poljskih putova

Članak 14.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati poljske putove koje koriste, najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz poljoprivrednim vozilima i strojevima.

Poljski putovi utvrđeni u mreži nerazvrstanih cesta Općine Ravna Gora održavaju se u skladu s odredbama posebnih propisa.

Pod održavanjem poljskih putova naročito se podrazumijeva:

- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom,

- čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja oborinskih voda,

- sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove,

- sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta,

- sprječavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem (vuča trupaca, preopterećenje, neovlašteni građevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.),

- sprječavanje uzurpacije putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu.

Zabranjeno je skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

Članak 15.

Prijedlog programa održavanja putova te praćenje održavanja istih provodi Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora. Isti je također dužan organizirati vlasnike i ovlaštenike poljoprivrednog zemljišta koji koriste putove radi poduzimanja zajedničkih postupaka u održavanju putova.

Za održavanje putova u privatnom vlasništvu (putovi služnosti) odgovorni su njihovi vlasnici, odnosno ovlaštenici.

Uređivanje i održavanje kanala

Članak 16.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili umjetni kanali oborinskih voda, odnosno vlasnici ili ovlaštenici tih kanala, u slučajevima kada su ti kanali građeni kao zasebni objekti, obvezni su iste čišćenjem održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, kako bi se omogućilo prirodno otjecanje oborinskih voda.

Sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela

Članak 17.

Radi sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz međe. U protivnom oštećeni vlasnici poljoprivrednih parcela mogu poduzimati radnje za nadoknadu štete sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Živice iz članka 13. ove Odluke moraju se radi sprečavanja zasjenjivanja uredno orezivati.

Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa

Članak 18.

Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja, vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama.

Stablašice koje čine vjetrobrani pojas vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati.

V. NADZOR

Članak 19.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljati će poljoprivredni inspektori i poljoprivredni redari.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 20.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- ne provodi mjere minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta sukladno članku 3. ove Odluke,

- ne sprječava zakorovljenost i obraslost višegodišnjim raslinjem sukladno članku 4. ove Odluke,

- ne poduzima mjere suzbijanja biljnih bolesti i štetnika sukladno članku 5. ove Odluke,

- ne uništava biljne ostatke sukladno članku 6. i članku 7. ove Odluke,

- ne provodi mjere zaštite od erozije sukladno članku 11. ove Odluke,

- ne uređuje i održava živicu i međe sukladno članku 13. ove Odluke,

- ne održava poljske putove sukladno članku 14. ove Odluke,

- ne uređuje i ne održava kanale sukladno članku 16. ove Odluke,

- ne sprječava zasjenjivanje susjednih parcela sukladno članku 17. ove Odluke,

- ne provodi mjere sadnje i održavanja vjetrobranskih pojasa sukladno članku 18. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom od 300,00 kn kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/09).

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-01/14-01/3

Ur. broj: 2112/07-01-14-2

Ravna Gora, 12. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica

Loren Kolenc, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr