SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

5.

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja ugostiteljsko-turističke zone »Suhi vrh« (VN1)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko - turističke zone »Suhi vrh« (VN1) (u daljnjem tekstu: Plan) koje je izradilo poduzeće ARHEO d.o.o. za projektiranje i prostorno planiranje iz Zagreba.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko - turističke zone »Suhi vrh« (VN1), koji se sastoji od:

I. Tekstualni dio - Odredbe za provođenje

II. Grafički prilozi

1. KORIŠTENJE I NAMJENA

POVRŠINA MJ. 1:2000

2.1. PROMET MJ. 1:2000

2.2. TELEKOMUNIKACIJE I

ENERGETSKI SUSTAV MJ. 1:2000

2.3. VODOOPSKRBA MJ. 1:2000

2.4. ODVODNJA MJ. 1:2000

3.1. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA

I ZAŠTITE POVRŠINA MJ. 1:2000

3.2. MJERE POSEBNE ZAŠTITE MJ. 1:2000

4.1. OBLICI KORIŠTENJA MJ. 1:2000

4.2. NAČIN GRADNJE MJ. 1:2000

III. Obvezni prilozi

Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Općinskog vijeća Općine Ravna Gora i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora te je uvid u isti moguć u prostorijama Općine Ravna Gora.

Članak 3.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko - turističke zone »Suhi vrh« (VN1) izrađen je prema Odluci o izradi istog (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 12/13) te u skladu s Prostornim planom Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 15/08 i 09/12).

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene - vikend naselje (VN) dozvoljava se izgradnja i smještaj građevina za stalni i povremeni boravak.

Prilikom gradnje građevina za stalni i privremeni boravak potrebno je pridržavati se sljedećih uvjeta:

- građevine se grade isključivo kao slobodnostojeće,

- minimalna površina građevne čestice iznosi 500 m2, a širina građevne čestice, mjerena na mjestu građevinskog pravca, ne može biti manja od 12 m,

- površina građevinske čestice iz prethodne alineje može biti umanjena do 10% za potrebe planiranja prometnica, prilikom čega se za izračun parametara izgrađenosti uzima veličina građevinske čestice prije umanjenja,

- minimalni tlocrt nove građevine je 50m2,

- maximalna katnost građevina je Po+S+P+1+Pk,

- maximalna visina građevine je 9,0m,

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,3,

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 0,8.«

Članak 5.

Članak 9., mijenja se i glasi:

»Udaljenost građevina od granice građevne čestice ne može biti manja od 3 metra.

Udaljenost građevine od regulacijske linije ne može biti manja od 5 metara.

Iznimno, udaljenost garaže od regulacijske linije može biti manja, ali ne manja od 1 metra.

Postojeće građevine u izgrađenim dijelovima, koje se nalaze na manjim udaljenostima mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se ne smanjuje postojeća udaljenost građevina od regulacijske linije.

Građevni pravac mora biti približno okomit na susjednu među.«

Članak 6.

U članku 7. stavak 4. prva alineja se mijenja i glasi:

- Minimalna površina građevne čestice iznosi 2000 m2.

3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 7.

U članku 19. tablica se mijenja i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-14- 24

Ravna Gora, 12. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica

Loren Kolenc, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=883&mjesto=51314&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr