SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA KOSTRENA

18.

Na temelju članka 44. i 55. stavak 1. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 10/13) Općinska načelnica na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2014. godine donijela je

ODLUKU
o osnivanju Kolegija načelnice

Članak 1.

Ovom odlukom osniva se Kolegij načelnice kao radno tijelo Općinske načelnice na kojem će se razmatrati poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Kostrena o kojima Načelnica donosi odluke i druge akte.

Članak 2.

Kolegij načelnice čine načelnica, zamjenik načelnice, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelji službi Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 3.

Sjednice Kolegija načelnice saziva načelnica.

Sjednice se u pravilu održavaju svake srijede. U slučaju odsutnosti načelnice, Kolegij može sazvati zamjenik načelnice po njenom ovlaštenju.

Članak 4.

Sjednici Kolegija načelnice prisustvuju članovi Kolegija, a prema potrebi i dnevnom redu pozivaju se i druge osobe po nalogu načelnice.

Na sjednicu se pozivaju predsjednica i potpredsjednici Općinskog vijeća.

Članak 5.

Sjednice Kolegija načelnice su javne, a javnost se osigurava objavom akata na web stranici Općine Kostrena.

Izuzetak u odnosu na stavak 1. čine dokumenti i materijali koji su u skladu s posebnim propisima označeni kao službena, državna ili vojna tajna.

Članak 6.

Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti Odluka Općinske načelnice KLASA: 022-06/13-01/23, URBROJ: 2170-07-03-13-1 od 18. lipnja 2013. godine.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-06/14-01/2

Ur. broj: 2170-07-03-14-131

Kostrena, 12. ožujka 2014.

OPĆINA KOSTRENA

Općinska načelnica
Mirela Marunić, dipl. ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr