SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

4.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 30/09, 35/09 i 16/13, Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2014. godine donosi

ANALIZU STANJA
sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Brod Moravice za 2013. godinu

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja. Općinsko vijeće Općine Brod Moravice najmanje jednom godišnje raspravlja sustav zaštite i spašavanja na svom području, donosi potrebite planove, prijedloge, izmjene i dopune istih, kao i cjelovitu analizu stanja svih subjekata koji neposredno sudjeluju u zaštiti i spašavanju.

Sustav zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice čine redovne organizirane snage koje se bave zaštitom i spašavanjem u okviru redovne djelatnosti, kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofa ili velikih nesreća.

Ustrojavanje sustava zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice obuhvaća planiranje, ustrojavanje, obučavanje i opremanje svih operativnih snaga zaštite i spašavanja sa ciljem provođenja prevencije i učinkovitog aktiviranja snaga u slučaju katastrofa ili velikih nesreća, te uklanjanju mogućih posljedica.

PROVODIOCI AKTIVNOSTI ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA

1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Brod Moravice

3. Javna vatrogasna postrojba Delnice

SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA I SLUŽBI KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

1. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Delnice

2. Službe profesionalnog vatrogastva u
Primorsko-goranskoj županiji i služba 112

3. Dom zdravlja Delnice i Ambulanta Brod Moravice

4. Veterinarske službe Crikvenice i Delnica

5. Javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

6. Gorska služba spašavanja Delnice

7. Hrvatske vode, VGI Delnice

8. Komunalac d.o.o. Delnice

9. Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka

ČLANOVI UDRUGA GRAĐANA I ORGANIZACIJA KOJI POSJEDUJU ODREĐENA SPECIJALISTIČKA ZANJA, TEHNIČKE I MATERIJALNE RESURSE TEMELJEM KOJIH ČINE SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1. Trkačko skijaški klub »Budućnost« Brod Moravice

2. Lovačko društvo »Srndać« Brod Moravice

3. Planinarsko društvo »Vršak« Brod Moravice

4. Dobrovoljni darivatelji krvi na području Općine
Brod Moravice

5. Radio Gorski kotar, Postaja Delnice

6. Hrvatska elektroprivreda, Elektroprimorje
Rijeka, Pogon Skrad

7. Pilana d.o.o. Donja Dobra

8. Luko Vrbovsko, Stubica 17a

9. Hrvatske šume, Uprava šuma Delnice, Šumarije
Skrad i Vrbovsko

Pravne osobe koje su opremljene i osposobljene za provođenje mjera zaštite i spašavanja ( za zaštitu okoliša, građevinske, komunalne, interventne hidro sustava, energetskog, vodoprivrednog, šumarstva, održavanja cesta itd).

STANJE DOKUMENTACIJE

-Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice od 18. srpnja 2013. godine (»Službene novine« broj 29/13),

-Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice usvojen na sjednici Općinskog vijeća dana 18. srpnja 2013. godine,

-Odluka Općinskog vijeća Općine Brod Moravice o izboru članova Povjerenstva za vatrogastvo od 17. kolovoza 2013. godine (»Službene novine« broj 29/13),

-Program javnih potreba Općine Brod Moravice u vatrozaštiti i zaštiti i spašavanju za 2014. godinu od 12. prosinca 2013. godine,

-Plan zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 45/11),

-Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 45/11),

-Elaborati Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća i Plan zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice izrađeni od ovlaštene tvrtke »Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti2 d.d. iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 68 u rujnu 2011. godine i pohranjen je u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brod Moravice,

-Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brod Moravice za razdoblje od 2010. - 2013. godine su istekle, te je potrebno u 2014. godini izraditi novi dokument Smjernica za razdoblje 2014. - 2017. godine.

-U 2014. godini izvršiti Izmjene i dopune Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Izmjene i dopune Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Brod Moravice.

Z a k l j u č a k

U dokumentu Prostornog plana Općine Brod Moravice iz 2003. Godine i u Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Brod Moravice iz 2007. godine i Urbanističkog plana uređenja za centralno naselje Brod Moravice iz 2011. godine obuhvaćene su posebne mjere koje se odnose na sklanjanje ljudi uslijed većih nesreća i katastrofa, zaštitu od potresa, zaštitu od štetnog djelovanja voda i zaštitu od požara.

Aktiviranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brod Moravice vršit će se prema potrebi, a sukladno Zakonu o vatrogastvu, direktno ili preko vatrogasne mreže Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije ili Županijskog centra 112.

Broj operativnih članova DVD Brod Moravice, kao i broj vozila i opreme definiran je u Tablici 3 na stranici 12 Plana zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Brod Moravice, kao središnje vatrogasno društvo za područje Općine Brod Moravice, a radi učinkovitosti u zaštiti od požara i drugih intervencija, izvršena je nabava i dobava vatrogasnog vozila - autocisterne - marke Iveco kapaciteta od 5000 litara vode s pripadajućom opremom i visokotlačnom pumpom.

S razvojem sustava zaštite i spašavanja, te ugrozima i načinima zaštite od ugroza stanovništvo je upoznato putem prigodnih letaka, plakata i tiska, a prema potrebi koristi se i lokalni elektronski medij.

Klasa: 810-01/14-01/03

Ur.broj.2112-06-14-01-01

Brod Moravice, 6. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr