SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
GRAD CRIKVENICA

11.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13), točke V. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2014. godini (»Narodne novine« br. 7/14) i članka 7. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoću izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu (NN 07/ 14) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispr, 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 8. sjednici održanoj 13. ožujka 2014. g., donijelo je

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada
Crikvenice u 2014. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice, kojim se osigurava minimalni financijski standard osnovnog školstva na području Grada Crikvenice u 2014. godini, po namjenama utvrđenim Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Odluka Vlade RH), a u okvirima bilanciranih sredstava za ove funkcije.

II.

Pod osnovnim školstvom u smislu ove Odluke podrazumijevaju se osnovne škole na području Grada Crikvenice i to:

-Osnovna škola Vladimira Nazora (u daljnjem tekstu: OŠ V.Nazora) sa područnim školama u Dramlju i Jadranovu,

-Osnovna škola Zvonka Cara (u daljnjem tekstu: OŠ Z.Cara) sa područnom školom u Selcu.

III.

Pod financiranjem decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice podrazumijeva se financiranje:

-materijalnih i financijskih rashoda,

-rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te

-rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

IV.

Materijalni i financijski rashodi, prema ekonomskoj klasifikaciji, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, obuhvaćaju skupinu 32 (materijalni rashodi) i skupinu 34 (financijski rashodi), a odnose se na:

-naknade troškova zaposlenima,

-rashode za materijal i energiju (osim odjeljka 3224),

-rashode za usluge (osim odjeljka 3232),

-ostale nespomenute rashode poslovanja,

-financijski rashodi.

Ukupno bilancirana sredstva za ove rashode osnovnih škola na području Grada Crikvenice za 2014. godinu iznose 1.125.669 kuna.

Ova sredstva mogu se koristiti samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja.

Za isplatu navedenih rashoda škole podnose zahtjev putem Lokalne riznice i dostavljaju isti nadležnom Upravnom odjelu radi odobravanja vodeći računa o datumima dospijeća uz specifikaciju računa za koje su u zahtjevu tražena sredstva.

V.

Prema kriteriju stvarnog troška školama se isplaćuju rashodi za:

-energente za zagrijavanje, rasvjetu i pogon škole,

-korištenja prostora i opreme za realizaciju nastave (korištenje sportske dvorane),

-prijevoz učenika sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

-pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine,

-otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima (inspekcijski nalazi), kao i troškovi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole (ispitivanje hidrantske mreže, periodični pregled i kontrolno ispitivanje, te servisiranje vatrogasnih aparata, ispitivanje aparata i oruđa s povećanim opasnostima, pregled ispravnosti kotlovnica i ostalih sustava centralnog grijanja prije početka sezone grijanja, ispitivanje električnih instalacija, ispitivanje gromobranskih instalacija i sl.), kao i popravak kvarova koji se ne mogu planirati - hitne intervencije, te održavanje sredstava rada i opreme radi osiguravanja pretpostavki za redovito funkcioniranje škole, te

-sistematske preglede zaposlenika.

VI.

ENERGENTI

Rashodi za energente koje škola koristi za grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu, škole iskazuju kroz zahtjev putem Lokalne riznice i dostavljaju nadležnom Upravnom odjelu radi odobravanja vodeći računa o datumima dospijeća.

Škola samostalno naručuje energente od dobavljača.

Škola je dužna planirati i voditi evidenciju o utrošenim količinama energenata po vrstama.

U slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti zbog kojih bi potrošnja energenata prešla planirane veličine, škola je dužna prethodno zatražiti suglasnost Grada Crikvenice za daljnju nabavu energenata.

VII.

PRIJEVOZ UČENIKA

Rashodi za prijevoz učenika sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, škole iskazuju kroz zahtjev putem Lokalne riznice i dostavljaju nadležnom Upravnom odjelu radi odobravanja vodeći računa o datumima dospijeća.

Račun za izvršene usluge prijevoza prijevoznik dostavlja školi s pripadajućom rekapitulacijom.

Krajem nastavne godine škole su dužne nadležnom Upravnom odjelu dostaviti popis učenika-putnika za sljedeću školsku godinu, izuzev za djecu koja će tek upisati prvi razred osnovne škole, za koju popis dostavljaju do kraja rujna tekuće godine. Popis se sastavlja po abecednom redu prezimena za svaki razredni odjel i sadrži sljedeće podatke: Ime i prezime učenika, OIB, adresu prebivališta, relaciju putovanja, broj kilometara, naznaku o aktu Ureda državne uprave ukoliko se radi o učeniku upisanom u školu izvan upisnog područja i naznaku o promjeni adrese prebivališta tijekom školovanja ukoliko je to bitno za utvrđenje prava na troškove prijevoza.

Nakon izvršene kontrole nadležni Upravni odjel dostavlja ovjereni popis školi i prijevozniku. Temeljem navedenog popisa prijevoznik izdaje pokazne karte.

VIII.

KORIŠTENJE PROSTORA I OPREME ZA REALIZACIJU NASTAVE (KORIŠTENJE SPORTSKE DVORANE)

Rashodi za korištenja prostora i opreme za realizaciju nastave škole iskazuju kroz zahtjev putem Lokalne riznice i dostavljaju nadležnom Upravnom odjelu radi odobravanja vodeći računa o datumima dospijeća.

Za ove rashode škola treba prije zaključivanja Ugovora o uzimanju u zakup prostora ili opreme, pribaviti suglasnost nadležnog Upravnog odjela.

IX.

PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA ZA POČETAK I KRAJ ŠKOLSKE GODINE

Rashodi za pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine škole iskazuju kroz zahtjev putem Lokalne riznice i dostavljaju nadležnom Upravnom odjelu radi odobravanja vodeći računa o datumima dospijeća.

Škola naručuje pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine prema posebnom popisu potrebne pedagoške dokumentacije koji utvrđuje nadležno Ministarstvo.

X.

TEKUĆE ODRŽAVANJE I HITNE INTERVENCIJE

Popravak kvarova koji se ne mogu planirati radi osiguravanja pretpostavki za redovito funkcioniranje škole, kao i bojanje zidova, škole iskazuju kroz zahtjev putem Lokalne riznice i dostavljaju nadležnom Upravnom odjelu radi odobravanja vodeći računa o datumima dospijeća.

Škola je dužna sama organizirati radove i redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja u smislu provedbe propisa o sigurnosti na radu, čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole, i to za:

-ispitivanje hidrantske mreže,

-periodični pregled i kontrolno ispitivanje te servisiranje vatrogasnih aparata,

-ispitivanje aparata i oruđa s povećanim opasnostima,

-pregled ispravnosti kotlovnica i ostalih sustava centralnog grijanja prije početka sezone grijanja,

-ispitivanje električnih instalacija,

-ispitivanje gromobranskih instalacija,

-izrada procjena opasnosti i odgovarajućih planova prema propisima kojima se regulira zaštita na radu i zaštita od požara.

Ukoliko se u postupku redovitih kontrola instalacija i postrojenja od strane ovlaštenih pravnih osoba utvrde nedostaci čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole, škola je dužna otkloniti nedostatke uz prethodnu suglasnost Grada Crikvenice, kao i za otklanjanje nedostataka utvrđenih po rješenjima upravnih tijela.

Uz zahtjev za suglasnost škola je dužna dostaviti presliku odabrane ponude sukladno Zakonu o javnoj nabavi. O izvršenom škola je dužna izvijestiti Grad Crikvenicu.

XI.

SISTEMATSKI PREGLEDI

Sredstva su osigurana sukladno zaključenom Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama koji je stupio na snagu 31. srpnja 2007. godine. Navedenim ugovorom ugovoreno je pravo na sistematske preglede zaposlenika u iznosu od 500,00 kn jednom u tri godine.

U okviru bilančnih prava za decentralizirane funkcije školstva za 2014. godinu osigurana su potrebna sredstva na način da je obuhvaćena trećina zaposlenika iz print lista MZOŠ-a.

Rashodi za sistematske preglede škole iskazuju kroz zahtjev putem Lokalne riznice i dostavljaju nadležnom Upravnom odjelu radi odobravanja vodeći računa o datumima dospijeća.

XII.

Kriterij za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnog školstva su sredstva bilancirana za ove rashode za 2014. godinu, dok je mjerilo prosječna cijena po učeniku koja za 2014. godinu iznosi 1.234,6 kuna.

Prosječna cijena po učeniku je rezultat podjele sredstava preostalih nakon izdvajanja (odbijanja) troškova prijevoza učenika iz ukupno bilanciranih sredstava za ove rashode s brojem upisanih učenika u sve osnovne škole Grada Crikvenice u školskoj 2013./2014. godini prema podacima o broju učenika iz Odluke Vlade RH.

Troškovi prijevoza učenika za u 2014. godini iznose 175.000 kuna (troškovi prijevoza učenika OŠ V. Nazora).

XIII.

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na:

-materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje iz odjeljka 3224 i

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz odjeljka 3232.

Ukupno bilancirana sredstva za ove rashode osnovnih škola na području Grada Crikvenice za 2014. godinu iznose 121.165 kuna.

XIV.

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja financiraju se na osnovi kriterija opsega djelatnosti (broja upisanih učenika, razrednih odjela i školskih zgrada u školskoj 2013./2014. godini), na osnovi sredstava bilanciranih za ove rashode za 2014. godinu, a u iznosima određenim u Odluci Vlade RH (po učeniku 55,09 kuna godišnje, po razrednom odjelu 963,24 kuna godišnje, po školskoj zgradi 7.079,79 kuna godišnje).

XV.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na:

-rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iz skupine 42 i

-rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz skupine 45.

Ukupno bilancirana sredstva za ove rashode osnovnih škola na području Grada za 2014. godinu iznose 285.687 kuna.

XVI.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financiraju se na osnovi kriterija opsega djelatnosti (broja upisanih učenika, razrednih odjela i školskih zgrada u školskoj 2013./ 2014. godini), na osnovi sredstava bilanciranih za ove rashode za 2014. godinu, a u iznosima određenim u Odluci Vlade RH (po učeniku 168,71 kuna godišnje, po razrednom odjelu 2.943,98 kuna godišnje, po školskoj zgradi 4.670,69 kuna godišnje).

XVII.

Prema vrstama rashoda iz točaka IV., XIII. i XV. ove Odluke i kriterijima iz točaka XII., XIV. i XVI., za minimalni financijski standard osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2014. godini, utvrđuju se ovi rashodi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

XXIII.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 600-01/14-01/13

Ur. broj: 2107/01-04/01-14-13

Crikvenica, 13. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=883&mjesto=10003&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr