SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
OPĆINA JELENJE

6.

Na temelju članka 10. Stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), članka 33. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« br. 33/09 i 13/13) Načelnik Općine Jelenje, donio je

PLAN
Prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine
Jelenje za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje utvrđuje se prijam službenika i namještenika u odsjeke JUO, ustrojene Pravilnikom o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje, i to kao kratkoročan plan za 2014. godinu.

Članak 2.

Plan prijma u upravno tijelo sadrži:

-stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, te

-potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2014. godinu.

Članak 3.

U jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje na dan 31.12.2013.godine zaposleno je 6 službenika. Dva službenika su na raspolaganju zbog neispunjenja uvjeta propisanih za obavljanje poslova ustrojenih radnih mjesta.

U ovaj broj nisu uključena dva dužnosnika (načelnik Općine i zamjenica načelnika) koji dužnost obavljaju profesionalno, sa svim pravima i obvezama iz radnog odnosa, kao i službenici.

Stanje popunjenosti radnih mjesta po radnim mjestima i stručnim spremama je sljedeće:

1.Gordana Tomas, dipl. iur., VSS, pročelnica JUO-a, službenica

2.Silvana Mikuličić, dipl. oec. , VSS, viši savjetnik za komunalno gospodarstvo/referent za financije, službenica

3.Dina Peloza, administrativni referent, SSS, administrativni referent/arhivar, službenica

4.Sanja Mudnić, upravni referent, SSS, referent za opće poslove, službenica.
Službenici na raspolaganju:

1.Borislav Klić, strojarski tehničar, SSS,

2.Zvezdan Juretić, autolakirer/vozač cestovnog motornoga vozila/samostalni ugostitelj

U jedinstvenom upravnom odjelu u tijeku je stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa sa 3 polaznice:

1. Maja Dolžan, mag. iur. VSS

2. Korina Juretić, dipl.oec, VSS

3. Paula Stipić, bacc. oec, VŠS.

Članak 4.

Sukladno iskazanim potrebama i proračunom osiguranim sredstvima planira se prijem jednoga/e službenika/ce u Odsjek za komunalne poslove, na ustrojeno radno mjesto:

-Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo, stručno znanje: mag. struke ili stručni specijalist

građevinskog, ekonomskog ili pravnog smjera U jedinstvenom upravnom odjelu u tijeku je postupak prijema kandidata za stručno osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 4 polaznika/ce:

1.preddiplomski/diplomski studiji (VSS)-građevinske/ geodetske struke

2.preddiplomski/diplomski studiji (VSS)-pravne struke

3.preddiplomski/diplomski studiji (VSS)-informatičke struke

4.preddiplomski/diplomski studiji (VSS)-ekonomske struke

U 2014. godini ne planira se prijam vježbenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje.

Članak 5.

Prijem službenika iz stavka 1. članka 4. Plana izvršit će se u ovisnosti o početku radova na katastarskoj izmjeri Općine Jelenje.

Članak 6.

Nepopunjena, odnosno upražnjena radna mjesta popunjavat će se javnim natječajem koji se objavljuje u Narodnim novinama i na internetskoj stranici Općine Jelenje, odnosno bez provođenja natječaja u slučaju zadržavanja u službi vježbenika koji je položio državni stručni ispit i pri

jmu u službu osobe zaposlene u državnom tijelu, pravnoj osobi s javnim ovlastima ili upravnom tijelu iste ili druge lokalne jedinice, prema uvjetima utvrđenim u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Jelenje.

Članak 7.

Plan prijma objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, te na web stranici Općine Jelenje, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 110-01/14-01/1

Ur. broj: 2170-04-1-14

Dražice, 22. veljače 2013.

Načelnik Općine Jelenje

mr. sc. Ervin Radetić, dr. med, v.r

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=882&mjesto=51218&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr