SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD OPATIJA

9.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine Primorsko-goranske županije 25/09, 30/09, 7/13 i 17/13), članka 4. i 7. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu (»Narodne novine« 7/14) i točke IV. i V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini (»Narodne novine« 7/14), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. 2. 2014. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o načinu raspoređivanja planiranih sredstava
za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva za 2014. godinu

Članak 1.

Sredstva utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini iznose ukupno 1.154.928 kn, a rasporedit će se na sljedeći način:

PLAN RASHODA ZA 2014. GODINU

I.MATERIJALNI I FINANCIJSKI
RASHODI874.023 kn

1. za opće troškove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.782 kn

2. za ostale troškove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417.000 kn

3. za troškove prijevoza učenika. . . . . . . . . . . 106.241 kn

II.RASHODI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 85.949 kn

1.Za rashode za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja
. . . . . . . . 85.949 kn

III. KAPITALNA ULAGANJA 194.956 kn

1.Za rashode za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini
. . . . . . . . . . . . . . 194.956 kn

IV. UKUPNO 1.154.928 kn

Članak 2.

Planiranim sredstvima iz članka 1. ove Odluke (razvrstanim po namjenama i iznosima u priloženoj tabeli)

raspolaže Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, koji raspoređuje sredstva korisniku na sljedeći način:

1.Za opće troškove OŠ Rikard Katalinić Jeretov - mjesečno u visini 1/12 planiranog iznosa na račun korisnika.

2.Za ostale troškove OŠ Rikard Katalinić Jeretov na temelju pisanog zahtjeva (prema nastalom trošku)

za isporučenu robu, radove i usluge za energiju (električna energija i nafta), zdravstvene preglede djelatnika i osiguranje imovine, na račun korisnika

3.Za troškove prijevoza učenika

a)Odabranom prijevozniku prema ugovoru za prijevoz učenika na temelju računa za izvršenu uslugu i to na linijama javnog prijevoza, za prijevoz učenika na relaciji V. Učka - Lupoglav te za prijevoz učenika OŠ Rikard Katalinić Jeretov-objekt Volosko.

b)Za prijevoz učenika osobnim automobilom na relaciji Vela Učka - Veprinac, prema ostvarenom broju kilometara uz priznati trošak od 10% cijene goriva po kilometru, na račun OŠ Rikarda Katalinića Jeretova.

4.Za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja - na temelju pisanog zahtjeva, a prema Planu škole, za materijal za tekuće održavanje, hitne intervencije i usluge za investicijsko i tekuće održavanje koji obuhvaćaju popravak krova Matične zgrade Opatija (dio iznad svlačionice) te sanaciju zbornice.

5.Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (kapitalna ulaganja) koji obuhvaćaju rekonstrukciju i opremanje kabineta stručnog suradnika te sanaciju fasade na zgradi Opatija, na temelju pisanog zahtjeva uz koji se prilaže dokumentacija o provedenom postupku u skladu sa zakonom (Odluka o odabiru izvoditelja prema propisima o javnoj nabavi i ugovor o radovima) te na temelju ovjerenih računa o nabavi robe i/ili ovjerenih privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje u mjesecu.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Prema članku 12. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu, Grad Opatija je dužan nadzirati zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju poslove decentraliziranih funkcija i krajnjih korisnika te zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava iz Uredbe. Osnovnoj školi R. K. Jeretov doznačit će se sredstva za rashode poslovanja na temelju mjesečnog izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 400-08/14-01/01

Ur. broj: 2156/01-01-14-1

Opatija, 24. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr