SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD OPATIJA

7.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 30/09, 7/13 i 17/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. 2. 2014. godine donosi

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Grad) u 2014. godini i to kroz poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba te kroz poticanja osnivanja novih obrta i drugih slobodnih zanimanja.

Članak 2.

Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeća i nova mala i srednja trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Opatije, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Opatije te obrtnici i slobodna zanimanja (u daljnjem tekstu »obrtnici«) s prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava.

Mala trgovačka društva su ona koja ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:

-ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna,

-prihod 65.000.000,00 kuna,

-prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.

Srednja trgovačka društva su ona koja prelaze uvjete za mala trgovačke društva, ali koji ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:

-ukupna aktiva 130.000.000,00 kuna,

-prihod 260.000.000,00 kuna,

-prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 250.

Izuzetno od stavka 1. korisnici sredstava mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija ili obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Članak 3.

Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. koji su u 2014. zaposlili ili će zaposliti osobe s prebivalištem na području Grada na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad 30 dana i to:

1. za svaku novozaposlenu osobu

-jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna i

-12 mjesečnih poticaja u visini do 20% bruto plaće, a najviše do 1.500,00 kuna mjesečno.

2. za svaku novozaposlenu osobu s invaliditetom

-jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i

-12 mjesečnih poticaja u visini do 30% bruto plaće, a najviše do 2.500,00 kuna mjesečno. Poduzetnici koji su po prethodnim Programima Grada već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj dobili, osim ukoliko ne zaposle osobu za koju do sada nisu koristiti poticaj za zapošljavanje.

Članak 4.

Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba do 29 godina, s prebivalištem na području Grada, na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera, mogu koristiti neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada, koje su Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijele Zahtjev za dodjelu poticaja po mjeri Mladi za EU - suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade, i to:

-mjesečni poticaj u visini do 50% bruto plaće, a najviše do 1.719,23 kuna mjesečno. Broj mjesečnih poticaja utvrđuje se ugovorom, ovisno o razdoblju na koje je radni odnos zasnovan, a ne može biti viši od 12.

Članak 5.

Sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti mogu koristiti obrtnici koji imaju prebivalište na području Grada Opatije, a koji su u 2014. godini započeli ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti i to:

-jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna

-12 mjesečnih poticaja u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi s prebivalištem na području Grada Opatije, zajednički obrt može ostvariti poticaj srazmjerno broju obrtnika s prebivalištem na području Grada Opatije u zajedničkom obrtu.

Obrtnici koji su po prethodnim Programima Grada već koristili poticaj za početak obavljanja djelatnosti, ne mogu koristiti poticaj za početak obavljanja nove djelatnosti.

Članak 6.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje potrebno je priložiti:

1.Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2.Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje kriterija odnosno veličine poslodavca (za trgovačka društva):

2.1.godišnji financijski izvještaj poduzetnika - GFI- POD obrazac, ovjeren na FINA-i,

2.2.Prijavu poreza na dobit za godinu za koju je dospjela obveza podnošenja porezne prijave s Bilancom i Računom dobiti i gubitka, ovjerenu od strane Porezne uprave,

3.Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva,

4.Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (JOPPD obrazac), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba za koju se traži potpora, ovjeren od strane Porezne uprave,

5.Popis osoba za koje se traži potpora,

6.Dokaz da je osoba za koju se traži potpora nezaposlena minimalno 1 mjesec (potvrda HZZ-a ili dr.)

7.Dokaz o utvrđivanju invaliditeta,

8.Preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,

9.Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora,

10.Obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

11.Obrazac prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,

12.Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

13.Dokaz o predaji Zahtjeva neprofitne organizacije za dodjelu poticaja po mjeri Mladi za EU - suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade, HZZ-u sa preslikom predane dokumentacije.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za početak obavljanja djelatnosti potrebno je priložiti:

1.Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2.Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

3.Ovjereni obrazac prijeve u registar obveznika poreza na dohodak,

4.Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

5.Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,

6.Preslika osobne iskaznice.

Članak 7.

Izuzetno od odredbi članka 3. i 5. ovog Programa Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba ili sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti, mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. ovog Programa koji su podnijeli zahtjev po Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2013. godinu, a koji nije odobren niti zaključen ugovor iz razloga što su iskorištena osigurana sredstva za tu namjenu.

Članak 8.

Sa korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, Gradonačelnik zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja s time da je korisnik obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.

Osim uvjeta iz stavka 1. ovog članka, Ugovor o dodjeli poticaja neće se zaključiti ukoliko korisnik sredstava ima nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija ili ne podmiruje redovito obveze po odobrenoj odgodi naplate odnosno obročnoj otplati dugovanja.

Članak 9.

Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu te za početak obavljanja djelatnosti isplatit će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja .

Mjesečni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatiti će se po isteku svakog mjeseca rada osobe za koju se isplaćuje poticaj, u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu, uz uvjet predočenja dokaza o isplati plaće novozaposlenoj osobi.

Mjesečni poticaj obrtnicima za početak obavljanja djelatnosti isplatit će se po isteku svakog mjeseca poslovanja u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu, uz uvjet predočenja dokaza o uplati obračunatih poreza i doprinosa za mjesec za koji se poticaj isplaćuje.

Članak 10.

Korisnik sredstava iz članka 3. Ovog Programa obvezan je zadržati isti broj zaposlenih osoba, uključujući i novozaposlenu osobu, najmanje 12 mjeseci od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja po ovom Programu.

Korisnik sredstava iz članka 4. Ovog Programa obvezan je zadržati isti broj zaposlenih osoba, uključujući i novozaposlenu osobu, najmanje 6 mjeseci od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja po ovom Programu.

U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, unutar roka iz stavka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja.

Izuzetno od stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos zaposli drugog zaposlenika koji ispunjava uvjete iz članka 3. ovog Programa, a u roku od 30 dana od raskida radnog odnosa.

Članak 11.

Korisnik sredstava iz članka 5. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na području Grada

Opatije najmanje 12 mjeseci od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja po ovom Programu.

U slučaju da korisnik sredstava prestane obavljati djelatnost ili ako promijeni prebivalište izvan područja Grada Opatije unutar roka iz stavka 1. ovog članka, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja.

Članak 12.

U roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa, Gradonačelnik objavljuje javni poziv s uvjetima davanja poticaja.

Javni poziv ostaje otvoren do iskorištavanja osiguranih sredstava za ovu namjenu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Za sve obveze koje se preuzmu provedbom ovog Programa, a koje će dospjeti u idućim godinama, sredstva će se osigurati u Proračunu Grada.

Ovaj Program stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u službenim novinama PGŽ.

Klasa: 403-01/14-01/03

Ur. broj: 2156-01/01-14-1

Opatija, 24. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr