SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
47

47.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. prosinca 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Na području Općine Ravna Gora utvrđuju se, ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti pojedinog područja, četiri zone za obračun komunalne naknade:

I. ZONA koja obuhvaća središnji dio naselja Ravna Gora i to: Ulica Ivana Gorana Kovačića od broja 70 do 346 parni i broja 75 - 365 neparni kućni brojevi, Vatrogasna ulica, Radinovo naselje, Ulica Branimira Markovića i Ulica kralja Tomislava od broja 11 - 35 neparni kućni brojevi;

II. ZONA koja obuhvaća sve ostale dijelove naselja Ravna Gora koji nisu obuhvaćeni prvom zonom;

III. ZONA koja obuhvaća naselja Kupjak, Leskova Draga, Stara Sušica i Šije;

IV. ZONA koja obuhvaća naselje Stari Laz.«

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Garažnim prostorom smatra se prostor ili dio prostora koji je projektnom dokumentacijom u građevinskoj ili lokacijskoj dozvoli predviđen za ovu namjenu, kao i svaki drugi prenamijenjeni prostor koji se koristi kao garažni prostor za smještaj cestovnih motornih vozila.«

Dosadašnji stavci 2, 3. i 4. postaju stavci 3, 4. i 5.

Članak 3.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Članak 14.

Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnine iz članka 5. stavak 1. ove Odluke i iznosi:


Red. Vrsta prostora za koji se plaća komunalna naknada Koeficijent

namjene (kn)


1. Stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije 1,00


2. Poslovni prostor koji služi za obavljanje proizvodne djelatnosti (tvorničke hale, skladišta,

sušare, radionice, energetski objekti i sl.) 3,50


3. Poslovni prostor koji služi za obavljanje uslužne djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo, obrtničke usluge,

banke, pošte, agencije, uredske prostorije, odmarališta i sl.) 4,00


4. Garažni prostor 1,00


5. Građevno zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti (otvorena skladišta, manipulativni

prostor, parkirališta, energetski cjevovodi velikih profila i sl.) 0,35


6. Neizgrađeno građevno zemljište 0,05«.


Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u koju grupu spadaju i troškovi komunalne naknade, utvrđeni su Socijalnim programom Općine Ravna Gora i Pravilnikom o provođenju socijalne skrbi u Općini Ravna Gora.«

Članak 5.

U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Rješenje o privremenom, djelomičnom ili potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, ako odluku o oslobađanju na temelju pisanog zahtjeva obveznika donese Općinsko poglavarstvo, donosi Upravni odjel iz stavka 1. ovog članka, nakon što se proračunskim dokumentima za tekuću godinu osigura namirenje iznosa komunalne naknade.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-03/04-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-04-1

Ravna Gora, 27. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr