SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
47

46.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. prosinca 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se:

- područje zona u općini, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture;

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine;

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa;

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa;

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Odlukom se propisuje i način obračuna obujma građevine, način ostvarivanja prava na razmjerni povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Ravna Gora ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, kao i nadležnost tijela Općine Ravna Gora u svezi primjene članka 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 2.

Ovisno o pogodnostima položaja na području općine i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine:

Zona

Opis zone

Iznos
komunalnog doprinosa
u kunama po m3


Javne
površine


Nerazvrstane
ceste


Javna
rasvjeta


Groblja

I. zona

Naselje Ravna Gora središnji dio i to: Ul. I. G. Kovačića od broja 70-346 parni i broja 75-365 neparni kućni brojevi, Vatrogasna ulica, Radinovo naselje, Ul. B. Markovića i Ul. kralja Tomislava od broja 11-35 neparni kućni brojevi

44,00

16,00

20,00

4,00

4,00

II. zona

Naselje Ravna Gora svi ostali dijelovi koji nisu navedeni u I. zoni

38,00

13,00

16,00

5,00

4,00

III. zona

Naselja Stara Sušica, Kupjak, Leskova Draga i Šije

32,00

12,00

14,00

3,00

3,00

IV. zona

Naselje Stari Laz

28,00

10,00

12,00

6,00

0,00

Kod gradnje i rekonstrukcije obiteljskih kuća, garaža i spremišta, osobama koje na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora neprekidno najmanje 5 godina, a što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela, te nemaju stan ili kuću na području Općine Ravna Gora, komunalni doprinos se umanjuje za 60% kada grade stambeni prostor za svoje stanovanje veličine do 600 m3 obujma.

Kao dokaz da nema riješeno stambeno pitanje, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti ovjerenu javnobilježničku izjavu i potvrdu zemljišno-knjižnog ureda i ureda za katastar da nema u vlasništvu i posjedu kuću ili stan na području Općine Ravna Gora.

Članak 3.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u toj zoni.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je posebnim propisom.

Članak 4.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine utvrđenog po članku 3. ove Odluke i je

od toga po vrsti objekata i uređaja

dinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine propisanog člankom 2. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Članak 5.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav Općine Ravna Gora.

Postupak obračuna komunalnog doprinosa pokreće se po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti po primitku dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi, a rješenje se donosi u roku od 30 dana od primitka zahtjeva odnosno dokumentacije.

Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži:

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti;

- način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa;

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi;

- popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će jedinica lokalne samouprave izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

- obvezu jedinice lokalne samouprave o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. stavak 3. ovog članka i ostvareni priliv sredstava.

Članak 6.

Komunalni doprinos plaća se u roku 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav Općine Ravna Gora može na zahtjev obveznika plaćanja odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa najviše na rok od godine dana te na najviše 12 rata uz primjenu valutne klauzule primjenom srednjeg tečaja HNB za na dan konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Prva rata minimalne je visine od 300tvrđenog komunalnog doprinosa, a obveza plaćanja iste nastaje u roku propisanom člankom 6. ove Odluke.

Na iznose odobrenog obročnog plaćanja obračunava se kamata u visini kamatne stope poslovne banke Općine Ravna Gora na kratkoročne plasmane. Kamata se obračunava za razdoblje od dana konačnosti rješenja do dana dospijeća svakog pojedinog obroka.

U slučaju zakašnjenja s uplatom pojedinog obroka, cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospio obrok.

Obvezniku plaćanja odobrit će se obročno plaćanje komunalnog doprinosa ukoliko kao osiguranje dostavi:

- prijedlog za upis založnog prava na nekretnini veće vrijednosti od ukupnog iznosa komunalnog doprinosa,

- suglasnost s administrativnom zabranom na plaći (mirovini),

- mjenicu,

- zadužnicu.

Ukoliko se ispune uvjeti iz ovog članka, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i obveznik plaćanja komunalnog doprinosa sklopit će ugovor o reguliranju međusobnih obveza.

O odabiru vrste osiguranja plaćanja odlučuje Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, imajući u vidu visinu komunalnog doprinosa i bonitet obveznika plaćanja.

Članak 8.

Općinsko poglavarstvo Ravna Gora može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa djelomično ili u cijelosti:

- Općinu Ravna Gora,

- trgovačka društva i ustanove kojih je Općina Ravna Gora osnivač, vlasnik ili suvlasnik, u slučaju izgradnje građevina koje služe za obavljanje njihove djelatnosti,

- investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture,

- investitore koji grade objekte za javnu, kulturnu ili sportsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju, objekte socijalne zaštite i zdravstva, te objekte za vatrogasnu djelatnost,

- investitore koji grade poslovne objekte sukladno uvjetima utvrđenim u članku 9. ove Odluke.

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka osigurat će se u Proračunu Općine Ravna Gora iz drugih izvora.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa donijet će se nakon što se proračunskim dokumentima za tekuću godinu osigura namirenje iznosa komunalnog doprinosa.

Članak 9.

Općinsko poglavarstvo Ravna Gora može osloboditi djelomično ili u cijelosti od plaćanja komunalnog doprinosa gospodarske subjekte koji imaju sjedište na području Općine Ravna Gora, a što dokazuju potvrdom nadležnog tijela, ukoliko grade, rekonstruiraju, dograđuju ili nadograđuju poslovni prostor u svojem vlasništvu, a isti nije namijenjen prodaji najmanje 5 godina od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu, te ukoliko u istom razdoblju ne promijene svoje sjedište.

Općina Ravna Gora i obveznik plaćanja komunalnog doprinosa međusobna prava i obveze regulirat će ugovorom s time da gospodarski subjekt kao jamstvo dozvoljava Općini Ravna Gora upis založnog prava na predmetnoj nekretnini u visini odobrenog popusta.

Upis založnog prava traje do isteka roka od 5 godina, a u slučaju prodaje nekretnine ili promjene sjedišta izvan područja Općine Ravna Gora, Općina Ravna Gora stječe pravo naplate kompletnog iznosa komunalnog doprinosa bez popusta, uključivo sa zakonskom zateznom kamatom od dana konačnosti rješenja do dana namirenja kompletnog potraživanja.

Članak 10.

Investitor ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Ravna Gora ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je investitor uplatio komunalni doprinos u cijelosti.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi, nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav odlučuje rješenjem.

Članak 11.

Investitor - obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može uz suglasnost Općinskog poglavarstva Ravna Gora, i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja iz članka 30. stavak 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (nerazvrstane ceste).

Uvjete, prava i obveze u svezi s izgradnjom objekata i uređaja iz prethodnog stavka obveznik plaćanja i Općinsko poglavarstvo Ravna Gora utvrđuju pisanim ugovorom.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 24/00, 20/02 i 5/03).

Klasa: 363-01/04-01/41

Ur. broj: 2112/7-01-04-2

Ravna Gora, 27. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr