SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

6.

Na temelju članka 14. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 24. veljače 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o javnim priznanjima Općine Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se javna priznanja za izniman doprinos i postignuća od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Omišalj, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, zaštite okoliša, kulture, sporta i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, kao i uvjeti i postupak njihove dodjele.

Članak 2.

Javna priznanja Općine Omišalj su:

- proglašenje počasnim građaninom Općine Omišalj,

- nagrade Općine Omišalj,

- Zlatna plaketa Općine Omišalj

Članak 3.

Javna priznanja ne dodjeljuju se dužnosnicima Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije i Općine Omišalj za vrijeme trajanja njihova mandata.

Članak 4.

U Upravnom odjelu ustrojava se očevidnik dobitnika javnih priznanja Općine Omišalj.

II. PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE OMIŠALJ

Članak 5.

Počasnim građaninom Općine Omišalj može biti proglašen državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem, značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Općine Omišalj, te ostvarenju i razvoju međusobnih odnosa s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu.

Počasni građanin Općine Omišalj ne stječe posebna prava odnosno obveze.

Počasnim građaninom Općine Omišalj ne može biti proglašena osoba koja ima prebivalište na području općine Omišalj.

Članak 6.

Odluku o proglašenju počasnim građaninom donosi Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja (u nastavku teksta: Odbor), a inicijativu za proglašenje osobe počasnim građaninom Odboru mogu dati: članovi Općinskog vijeća, Općinski načelnik, stalna radna tijela Vijeća, udruge građana i druge pravne osobe s područja općine Omišalj.

Odluka o proglašenju iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 7.

Ako je za proglašenje počasnim građaninom Općine Omišalj predložen strani državljanin, predlagatelj je dužan pribaviti i prijedlogu priložiti mišljenje tijela Republike Hrvatske nadležnog za odnose s inozemstvom.

Članak 8.

Počasnom građaninu Općine Omišalj dodjeljuje se povelja na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana Općine, Duhovskog utorka ili u drugoj značajnoj prigodi.

Povelja se izrađuje u posebnoj grafičkoj opremi, stiliziranim slovima na podlozi s utisnutim grbom Općine Omišalj.

Ako se povelja dodjeljuje stranom državljaninu, tekst povelje ispisuje se, osim na hrvatskom i na jeziku stranog državljanina, dobitnika povelje.

Članak 9.

Ako se osoba koja je proglašena počasnim građaninom Općine pokaže nedostojnom takve počasti, Vijeće može dodijeljenu povelju opozvati.

Povelja se opoziva odlukom koja se objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

III. NAGRADE OPĆINE OMIŠALJ

Članak 10.

Nagrade se dodjeljuju fizičkim odnosno pravnim osobama za izniman doprinos i postignuća

u svim područjima gospodarskog i društvenog života od osobitog značaja za Općinu Omišalj.

Članak 11.

Nagrade Općine Omišalj su:

- nagrada za životno djelo i

- godišnja nagrada.

Članak 12.

Nagrada Općine Omišalj za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zaštite okoliša, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Omišalj.

Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada Općine Omišalj za životno djelo.

Članak 13.

Godišnja nagrada Općine Omišalj je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuće i doprinos koji su od osobitog značaja za Općinu Omišalj iz područja znanosti, gospodarstva, zaštite okoliša, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja ili drugih djelatnosti ostvareno tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Članak 14.

Prijedlozi za dodjelu nagrada Općine Omišalj podnose se Odboru na temelju javnog poziva kojeg Odbor objavljuje u dnevnom tisku u pravilu do kraja siječnja tekuće godine.

Tekst javnog poziva sadrži uvjete za dodjelu nagrada, dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz prijedlog i rokove za podnošenje prijedloga.

Članak 15.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu nagrade Općine Omišalj za životno djelo i godišnje nagrade Općine Omišalj imaju građani Općine Omišalj, pravne osobe i Općinski načelnik Općine Omišalj.

Članak 16.

Prijedlog za dodjelu nagrade Općine Omišalj podnosi se u pisanom obliku.

Pisani prijedlog za dodjelu nagrade Općine Omišalj obvezno sadrži sljedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, naziv nagrade i područje za koje se podnosi prijedlog te iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela nagrade Općine Omišalj.

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Na traženje Odbora podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Članak 17.

Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama ove odluke neće se uzeti u razmatranje.

Članak 18.

Odbor može imenovati stručno-savjetodavno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) za vrednovanje pojedinog prijedloga.

Članak 19.

Odbor utvrđuje prijedloge za dodjelu nagrada Općine Omišalj većinom glasova svih članova.

Odbor može, uz odgovarajuće obrazloženje, predložiti Općinskom vijeću da se neka od nagrada Općine Omišalj ne dodijeli.

Članak 20.

Odluku o dodjeli nagrada Općine Omišalj donosi Općinsko vijeće Općine Omišalj na temelju prijedloga Odbora.

Općinsko vijeće o svakom prijedlogu glasuje odvojeno.

Članak 21.

Nagrade Općine Omišalj dodjeljuju se jednom godišnje na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana Općine Omišalj, Duhovskog utorka.

Odluka o dodjeli nagrada objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 22.

Dobitniku nagrade Općine Omišalj za životno djelo dodjeljuje se povelja i novčana nagrada.

Dobitniku godišnje nagrade Općine Omišalj, fizičkoj osobi, dodjeljuje se povelja i novčana nagrada.

Godišnja nagrada može se dodijeliti i grupi fizičkih osoba, ako je određeno ostvarenje odnosno postignuće rezultat njihovog zajedničkog rada.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka, svakom od nagrađenih pripada razmjerni dio novčanog iznosa godišnje nagrade.

Dobitniku godišnje nagrade Općine Omišalj, pravnoj osobi, dodjeljuje se povelja.

Članak 23.

Visina novčanih nagrada iz članka 22. ove odluke utvrđuje se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 24.

Nagrada Općine Omišalj može se dodijeliti i posmrtno.

Nagrada koja se dodjeljuje posmrtno, kao i ona koja nije uručena nagrađenom za života, predaje se članovima njegove uže obitelji.

IV. ZLATNA PLAKETA OPĆINE OMIŠALJ

Članak 25.

Zlatna plaketa Općine Omišalj je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za izniman doprinos razvitku i promicanju ugleda i interesa Općine Omišalj u svim područjima gospodarskog i društvenog života.

Članak 26.

Odluku o dodjeli zlatne plakete donosi Općinsko vijeće na prijedlog Odbora, a inicijativu za dodjelu zlatne plakete mogu dati članovi Općinskog vijeća, Općinski načelnik, udruge građana i druge pravne osobe s područja Općine Omišalj.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Izgled i sadržaj povelja utvrđenih ovom odlukom i zlatne plakete Općine Omišalj utvrđuje Općinski načelnik.

Članak 28.

Stručne, administrativne i tehničke poslove u vezi s dodjelom javnih priznanja Općine Omišalj obavlja Upravni odjel.

Članak 29.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2142-06-14-01-6

Omišalj, 24. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr