SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

5.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 24. veljače 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju područja zona u Općini Omišalj, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa, način i rok plaćanja, uvjeti i razlozi za potpuno ili djelomično oslobađanje, kao i druga pitanja vezana za plaćanje komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

U slučaju da je građevna čestica iz stavka 1. ovoga članka u suvlasništvu, odnosno u slučaju da postoji više investitora, suvlasnici plaćaju komunalni doprinos u dijelu koji odgovara veličini njihovog suvlasničkog dijela, a suinvestitori plaćaju komunalni doprinos u jednakim dijelovima, ako pisanim sporazumom nije drukčije utvrđeno.

Članak 3.

»Na području općine Omišalj utvrđuju se sljedeće zone za obračun komunalnog doprinosa, i to:

I. zona obuhvaća područje:

- od glavnog ulaza u Njivice, sjeverno od Primorske ulice, u Urbanističkom planu uređenja 2 - Njivice (u daljnjem tekstu: UPU 2 - Njivice) označeno kao T1-1, T1-2, T2-1, T2-2, T3, T5-1, T5-2, M1-4, S1, S2 i R2-3,

- od glavnog ulaza u Njivice, južno od Primorske ulice, u UPU 2 - Njivice označeno kao T4, T4-1, M1-1, M1-2, M1-6, D4 i R1,

- u naselju Njivice, sjeverozapadno i zapadno od Ulice kralja Tomislava, u UPU 2 - Njivice označeno kao T5-3, K2-2, M1-4, M1-5, D7 i S1,

- dio naselja Njivice-Kijac, u UPU 2 - Njivice označeno kao T5-4, D2, S1, S2, R2-1 i R2-2.

II. zona obuhvaća područje:

- u naselju Njivice, istočno od Ulice kralja Tomislava, u UPU 2 - Njivice označeno kao S1, S1-2, S2 i K2-1,

- područje u PPUOO označeno kao I1, IS2, A1,

- Voz-Peškera, u Prostornom planu uređenja Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: PPUOO) označeno kao T2-2,

- Kamp Pušća, u PPUOO označeno kao T3,

III. zona obuhvaća područje:

- u naselju Omišalj, u PPUOO označeno kao NA4, NA- T1, T1, NA2

- zapadno od ulice Večja i područje zapadno od spojne ceste Jadranska ulica-Večja, u PPUOO označeno kao NA3.

IV. zona obuhvaća područje:

- područje u PPUOO označeno kao R1-1, R2-1, R2-2, I2, IS1, A2, T1, T2, T3 i K1-2,

V. zona obuhvaća područje:

- preostalo područje u općini Omišalj.

Članak 4.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom građevine koja se gradi na građevnoj čestici, izražen u m3 (prostornom metru), a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kad se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno, za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine, komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražene u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u toj zoni.

Članak 5.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđuje se po m3 građevine, po pojedinim zonama i po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, određena u kunama, kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2142-06-14-01-5

Omišalj, 24. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr