SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
GRAD VRBOVSKO

3.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/ 01. 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/ 09. i 31/09.), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 19. veljače 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju
učenika i studenata

Članak 1.

U članku 2. Odluke dodaje se alineja koja glasi:

»- broju stipendija za učenike i studente sportaše«.

Članak 2.

U članku 4. Odluke dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. za učenike i studente sportaše«.

Članak 3.

U članku 5. Odluke mijenja se stavak 2. koji sada glasi:

»Ograničenje iz alineje 3. prethodnog stavka ne odnosi se na kandidate za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija za darovite studente i za učenike i studente sportaše.«

Članak 4.

Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:

»Kriteriji za dodjelu stipendija iz kategorija učenika i studenta deficitarnih zanimanja, za ostale učenike i studente slabijeg imovnog stanja te za učenike i studente sportaše su:

a) za učenike:

-socijalni status,

-obrazovanje za deficitarna zanimanja,

-postignuti izvanškolski rezultati i umjetnički rad tijekom školovanja na službenim natjecanjima,

-specifične okolnosti.

b) za studente:

-socijalni status obitelji,

-obrazovanje za deficitarna zanimanja,

-znanstveno-stručni ili umjetnički rad i rezultati tijekom školovanja,

-specifične okolnosti.

c) za učenike i studente sportaše:

-članstvo u sportskom klubu (udruzi)

-postignuti rezultati na državnim i međunarodnim natjecanjima

-da je kategorizirani sportaš prema Pravilniku o kategorizaciji sportaša

Članak 5.

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Kriteriji za dodjelu stipendije za učenike i studente sportaše boduju se na sljedeći način:

-za članstvo u sportskom klubu (udruzi) 10 bodova

-za postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima 20 bodova

-kategorizirani sportaš 30 bodova«

Članak 6.

U članku 16. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Kandidati za dodjelu stipendije za učenike i studente sportaše uz propisani obrazac prijave nisu dužni prilagati dokumente navedene u točki c) d), e), f), g), h) i i) stavka 1. ovog članka, ali su dužni pored preslike domovnice i potvrde o prebivalištu, priložiti:

a)potvrdu da je učenik ili student član sportskog kluba (udruge)

b)potvrda o postignutim rezultatima sa međunarodnih i državnih natjecanja (zapisnik sa natjecanja ili službeni bilten Hrvatskog olimpijskog odbora ili podaci sa službenih stranica međunarodnih ili nacionalnih sportskih saveza ili novinski članak ili diploma ili sl.)

c)rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji sportaša

Članak 7.

U članku 17. u stavku 1. Odluke dodaje se alineja 5. koja glasi:

-prijedlog rang liste za učenike i studente sportaše.

Članak 8.

U članku 18. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Gradonačelnik može, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, dodijeliti jednu stipendiju učeniku ili studentu koji ne ostvari pravo na stipendiju po naprijed zadanim kriterijima ako se radi o učeniku ili studentu koji se zbog nepredviđenih ili nepredvidljivih situacija (smrt u obitelji, teška bolest ili tome slično) našao u teškim životnim okolnostima.«

Članak 9.

U članku 21. stavku 1. dodaju se točke 7.,8. i 9. koje glase:

7. ako u vrijeme dobivanja stipendije učenik ili student sportaš prestane biti član sportskog kluba (udruge)

8. ako se utvrdi da je za vrijeme dobivanja stipendije učenik ili student sportaš uzimao ili uzima nedozvoljena stimulativna sredstva, danom utvrđivanja

9. ako ne dostavi Gradu dokaz o promijeni statusa sportaša.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

Korisnik stipendije dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka razloga za obustavu isplate stipendije iz točke 4., 5., 6., 7., 8. i 9. stavka 1. ovog članka obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog radi prekida isplate stipendije.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-01/14-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/14-1

Vrbovsko, 19. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=51326&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr