SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
22

21.

Na temelju odredbe članka 32. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/2002), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj 17. prosinca 2004. godine, donijelo je

PRORAČUN
Općine Malinska-Dubašnica za 2005. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2005. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


Proračun za 2005.


PRIHODI 21.783.000,00

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 335.000,00

RASHODI 17.331.000,00

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 12.455.000,00


RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK 7.668.000,00


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


Proračun za 2005.


RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

IZ PRETHODNIH GODINA 8.000.000,00


C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA


Proračun za 2005.


PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 18.000,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 350.000,00


NETO ZADUŽIVANJE

/FINANCIRANJE -332.000,00


VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIVIH

SREDSTAVA IZ PRETHODNIH 332.000,00

GODINA + NETO -332.000,00


ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00


Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka raspoređuju se kako sljedi:

PRORAČUN 2005./1 - II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 30.136.000,00 kn, u posebnom dijelu Proračuna, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima i drugim pravnim osobama, kojima se sredstva osiguravaju iz Proračuna putem subvencija, potpora, naknada i donacija kako sljedi:

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja. 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01/2

Ur. broj: 2142/05-04-4

Malinska, 17. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=114&mjesto=51511&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr