SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

6.

Na temelju članka 19. stavak 1. alineja 13. i članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - Pročišćeni tekst), članka 37. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (»Narodne novine« broj 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94), čanka 2. stavka. 2. i članka 33. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07 i 39/13), te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 06. veljače 2014. god., donijelo je

ODLUKU O JAVNOM REDU I MIRU

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se u skladu sa Zakonom, običajnim pravom i javnim moralom određuju prekršaji protiv javnog reda i mira, utvrđuju se odredbe u svrhu održavanja javnog reda i mira na području Općine Malinska-Dubašnica, nadzor nad provođenjem odredbi ove Odluke te kaznene sankcije.

Članak 2.

Prekršaji protiv javnog reda i mira su djela kojima se na nedopušten način remeti mir, rad ili normalan način života stanovnika, ometa kretanje na ulicama i drugim javnim mjestima ili ometa ostvarivanje prava i dužnosti stanovnika, vrijeđa moral, ometa vršenje zakonitih mjera državnih tijela i službenih osoba, ugrožava opća sigurnost ljudi i imovine ili se na drugi način narušava javni red i mir.

II.JAVNI RED

Članak 3.

Nije dopušteno kretanje vozila po šetnicama, nogostupima, obalnim putovima i parkovima, osim vozila čistoće i vozila koja vrše dostavu, u vremenu koje je određeno za dostavu.

Izuzetno se dopušta kretanje vozila po površinama označenim u prethodnom

stavku kada se određeni poslovi ne mogu obaviti na drugi način, a neophodni su radi otklanjanja opasnosti za sigurnost ljudi i imovine (hitna pomoć, vatrogasci i sl.) ili je takvo dopuštenje predviđeno drugim aktom.

Članak 4.

Nije dopušteno javne površine upotrebljavati za sport i igru, ukoliko one nisu za tu svrhu namijenjene.

Članak 5.

Nije dopušteno igranje hazardnih igara i igara na sreću na javnim površinama.

Članak 6.

Zabranjeno je ulaženje u poslovne prostorije (trgovine, ugostiteljske objekte i dr.) u kupaćem kostimu, osim u one koje su tako locirane da su namijenjene za pružanje usluga kupačima.

Članak 7.

Nije dopušteno na javnim površinama nuđenje, nagovaranje ili prodaja usluga smještaja, niti nuđenje, nagovaranje ili prodaja ishrane i pića, kao ni turističkih izleta, osim ako za isto postoji odobrenje Općinskog načelnika.

Zabranjeno je na javnim površinama nuđenje na prodaju i prodaja raznih proizvoda bez odobrenja Općinskog načelnika.

Članak 8.

Zabranjeno je na ulicama i drugim javnim mjestima uznemiravanje građana prosjačenjem.

Članak 9.

Nije dopušteno na javnim mjestima ležanje i spavanje po klupama, u vozilima , na travnjacima, u parkovima, u šumi i dr.

Nije dopušteno kampiranje izvan kampova.

Članak 10.

Zabranjeno je korištenje pirotehničkih i drugih sredstava, kojima se može ugroziti sigurnost ljudi i imovine, bez nadležnih tijela.

Članak 11.

Prilikom zauzimanja javne površine radi izvođenja građevinskih i drugih radova moraju se poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti i osiguranja zbog zaštite ljudi i imovine i nesmetanog kretanja (ograđivanje, pokrivanje jama, stavljanje znakova upozorenja i sl.).

Predmeti i rastresiti materijal mora se odmah složiti i u najkraćem vremenskom roku ukloniti, tako da se omogući nesmetano korištenje javne površine.

Korisnici su dužni odmah nakon upotrebe očistiti i urediti javnu površinu, te odstraniti sve stvari i uspostaviti uredno prijašnje stanje, o svom trošku i bez posebnog poziva.

Ovlašćuje se komunalno redarstvo Općine Malinska- Dubašnica da u slučaju neispunjenja obveza iz prethodnih stavki ovog članka odnosno ne poduzimanja mjera sigurnosti i osiguranja zabrani korištenje javne površine.

Članak 12.

Za sportska, kulturna i druga događanja pri kojima se opterećuju javno prometne površine više od uobičajenog (biciklističke trke i sl.) potrebno je odobrenje nadležnog tijela ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 13.

Zabranjeno je omalovažavanje i vrijeđanje službene osobe prilikom vršenja ili u svezi s vršenjem službe, a u cilju nadzora nad provođenjem ove Odluke.

III. JAVNI MIR

Članak 14.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju svoje privatne i službene poslove dužni su iste obavljati bez buke i bez uznemiravanja ostalih građana u vremenu od 22,00 do 7,00 i od 14,00 do 17,00 sati.

U navedenom vremenu zabranjeno je građanima u stambenim objektima činiti buku iznad dopuštene razine.

Članak 15.

Zabranjeno je za vrijeme održavanja političkih , kulturnih i drugih priredbi ometanje istih neumjesnim primjedbama, dobacivanjem, zviždanjem, namjernim guranjem i sličnim neprimjerenim ponašanjem.

Organizatori su dužni prethodno izvršiti prijavak javnih skupova i priredbi nadležnoj policijskoj postaji te skrbiti da se osobe koje svojim namjernim ponašanjem ometaju nazočne građane, odstrane sa skupa i priredbi.

Članak 16.

Na javnim mjestima i u ugostiteljskim objektima zabranjeno je narušavanje mira

pjevanjem, sviranjem, vikom, galamom, uporabom razglasnih uređaja i drugih uređaja i stvari tijekom cijele godine u vremenu od 24:00 do 7:00 sati i od 14:00 do 17:00 sati.

Iznimno, ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi«, mogu emitirati glazbu do 02:00 sati, isključivo unutar prostorija objekta.

Iznimno, ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, mogu emitirati glazbu do 4:00 sata, isključivo unutar prostorija objekta.

U vrijeme izvođenja glazbe kad je to dopušteno, glasnoća izvođenja mora se ograničiti

isključivo na posjetitelje unutar prostorija objekta, kako se ne bi narušavao mir okolnih stanara.

Izvođenje glazbe u živo i izvođenje programa u živo na javnim mjestima i u ugostiteljskim

objektima moguće je samo uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika.

Ako bi izvođenje glazbe u živo ili programa u živo učestalo uznemiravalo stanovnike koji stanuju u neposrednoj blizini, zabranit će se, odnosno uskratiti će se ponovna suglasnost za izvođenje glazbe ili programa u živo.

Ograničenja, odnoso zabrane iz prethodnih stavaka ne odnose se na kulturno -umjetnička i tradicionalna događanja (pučke fešte, maškare i sl.) u okviru planiranih programa nadležnih tijela Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 17.

Nije dopušteno zadržavanje i okupljanje na javnim površinama ispred trgovina i ugostiteljskih objekata radi konzumacije alkoholnih ili bezalkoholnih pića i to u vremenu od 24,00 do 6,00 sati.

Odgovorne osobe u trgovini dužne su poduzeti mjere kako bi se provele odredbe iz st. 1. ovog članka.

Iznimno, dopušteno je konzumiranje alkoholnih i bezalkoholnih pića za potrebe javnih manifestacija.

Na ugostiteljske objekte koji imaju odobrenje za korištenje javne površine ne odnosi se odredba iz st.1 ovog članka.

IV.NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVE ODLUKE

Članak 18.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja nadležna policijska postaja i komunalno redarstvo Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 19.

U provođenju nadzora nad ovom Odlukom Komunalno redarstvo ovlašteno je:

-naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja;

-izdati obvezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu;

-predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 20.

Ukoliko pravne ili fizičke osobe-obrtnici korisnici javnih površina učestalo krše odredbe ove Odluke, na prijedlog Komunalnog redarstva, uskratiti će se daljnje korištenje javne površine.

V.KAZNENE ODREDBE

Članak 21.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1.ako se vozilom kreće po šetnici, nogostupu, obalnim putovima i parkovima (čl. 3. Odluke)

2.ako na javnom mjestu nudi, nagovara i prodaje usluge smještaja, ishrane, pića i turističkih izleta bez odobrenja (čl.7. st. 1. Odluke),

3.ako bez odobrenja nudi na prodaju i prodaje razne proizvode (čl. 7. st. 2. Odluke),

4.ako koristi pirotehnička i druga sredstva bez odobrenja (čl. 10. Odluke),

5.ako prilikom zauzimanja javne površine radi izvođenja građevinskih i drugih radova ne poduzme propisane i uobičajene mjere sigurnosti i osiguranja (čl. 11. st. 1. Odluke),

6.ako nakon upotrebe ne očisti i uredi javnu površinu (čl. 11. st. 2. i 3. Odluke),

7.ako za sportska, kulturna i druga događanja pri kojim se opterećuju javno prometne površine više od uobičajenog nema odobrenje (čl. 12. Odluke),

8.ako omalovažava i vrijeđa službene osobe prilikom vršenja ili u svezi s vršenjem službe (čl. 13. Odluke),

9.ako narušava mir u vremenu od 22,00 do 07,00 sati i od 14,00 do 17,00 sati. (čl. 14. st.1.Odluke),

10.ako kao organizatori prethodno ne izvrše prijavak javnih skupova i priredbi (čl. 15. st. 2. Odluke),

11.ako narušava mir izvan dopuštenog vremena (čl. 16. st.1.-4. Odluke),

12.ako izvodi glazbu u živo ili program u živo bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela (čl.16 st.5.Odluke)

13.ako dopusti zadržavanje i okupljanje na javnim površinama ispred trgovina i ugostiteljskih objekata radi konzumacije alkoholnih ili bezalkoholnih pića i to u vremenu od 24,00 do 6,00 sati. (čl.17)

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz članka 3. stavak 1. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1.ako se vozilom kreće po šetnici, nogostupu, obalnim putovima (čl. 3. Odluke),

2.ako javne površine koje nisu za to namijenjene upotrebljava za sport i igru (čl. 4. Odluke),

3.ako postupa suprotno odredbi čl. 5. Odluke ,

4.ako ulazi u poslovne prostorije u kupaćem kostimu ( čl. 6. Odluke),

5.ako na javnom mjestu nudi, nagovara i prodaje usluge smještaja, ishrane, pića i turističkih izleta bez odobrenja (čl.7. st.1. Odluke),

6.ako bez odobrenja nudi na prodaju i prodaje razne proizvode (čl. 7. st. 2. Odluke),

7.ako prosjači na ulici i drugom javnom mjestu (čl. 8. Odluke ),

8.ako postupa suprotno odredbi (čl. 9. st.1 i 2.),

9.ako koristi pirotehnička i druga sredstva bez odobrenja (čl. 10. Odluke),

10.10. ako prilikom zauzimanja javne površine radi izvođenja građevinskih i drugih radova ne poduzme propisane i uobičajene mjere sigurnosti i osiguranja (čl. 11. st. 1. Odluke )

11.ako nakon upotrebe ne očisti i uredi javnu površinu (čl. 11.st. 3. Odluke),

12.ako omalovažava i vrijeđa službene osobe prilikom vršenja ili u svezi s vršenjem službe (čl. 13. Odluke),

13.ako narušava mir u vremenu od 22,00 do 07,00 sati i od 14,00 do 17,00 sati (članak 14. st.1.Odluke),

14.ako narušava mir izvan dopuštenog vremena (čl. 16. st.1.-4. Odluke),

15.ako izvodi glazbu u živo ili program u živo bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela (čl.16 st.5.Odluke)

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba - obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj u vezi sa obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti:

1.ako se vozilom kreće po šetnici, nogostupu, obalnim putovima i parkovima (čl. 3. Odluke)

2.ako na javnom mjestu nudi, nagovara i prodaje usluge smještaja, ishrane, pića i turističkih izleta bez odobrenja (čl.7. st. 1. Odluke),

3.ako bez odobrenja nudi na prodaju i prodaje razne proizvode (čl. 7. st. 2. Odluke),

4.ako koristi pirotehnička i druga sredstva bez odobrenja (čl. 10. Odluke),

5.ako prilikom zauzimanja javne površine radi izvođenja građevinskih i drugih radova ne poduzme propisane i uobičajene mjere sigurnosti i osiguranja (čl. 11. st. 1. Odluke),

6.ako nakon upotrebe ne očisti i uredi javnu površinu (čl. 11. st. 2. i 3. Odluke),

7.ako za sportska, kulturna i druga događanja pri kojim se opterećuju javno prometne površine više od uobičajenog nema odobrenje (čl. 12. Odluke),

8.ako omalovažava i vrijeđa službene osobe prilikom vršenja ili u svezi s vršenjem službe (čl. 13. Odluke),

9.ako narušava mir u vremenu od 22,00 do 07,00 sati i od 14,00 do 17,00 sati. (čl. 14. st.1.Odluke),

10.ako kao organizatori prethodno ne izvrše prijavak javnih skupova i priredbi (čl. 15. st. 2. Odluke),

11.ako narušava mir izvan dopuštenog vremena (čl. 16. st.1.-4. Odluke),

12.ako izvodi glazbu u živo ili program u živo bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela (čl.16 st.5.Odluke)

13.ako dopusti zadržavanje i okupljanje na javnim površinama ispred trgovina i ugostiteljskih objekata radi konzumacije alkoholnih ili bezalkoholnih pića i to u vremenu od 24,00 do 6,00 sati. (čl.17)

VI.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur.broj: 2142/05-01-14-2

Malinska, 6. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51511&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr