SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

5.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće na sjednici od 6. veljače 2014. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
O KOMUNALNOM REDU

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 27/08) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 3. stavka 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju spora, što se smatra javnom površinom, odluku donosi Općinski načelnik.«

Članak 2.

U Odluci u članku 7. iza stavka 7. dodaju se novi stavci 8. do 11. koji glase:

»Na javnim površinama i na nekretninama koje graniče s javnom površinom ili su vidljive s javne površine nije dozvoljeno skladištenje niti odlaganje otpada.

Vlasnik ili posjednik neobrađene zelene površine ili neizgrađenog građevinskog zemljišta dužan je redovito s iste površine uklanjati korov i otpad.

Radi provedbi mjera iz stavka 1. i 2. ovog članka komunalni redar će rješenjem narediti vlasniku odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem(dobrom), ako je otpad odložen na tom području(dobru).

Ukoliko vlasnik odnosno posjednik iz stavka 3. ovog članka ne postupi sukladno rješenju komunalnog redara, nedostaci će se ukloniti putem treće osobe na trošak vlasnika odnosno posjednika«.

Dosadašnji stavak 8. briše se.

Dosadašnji stavci 9. do 11. postaju stavci 12. do 14.

Članak 3.

Iza članka 41. Odluke dodaje se članak 41a. koji gasi:

»Članak 41.a

»Na prirodnim i uređenim plažama zabranjeno je kupanje kućnih ljubimaca, osim na za to

označenim mjestima«

Članak 4.

U članku 42. Odluke stavak 1. i stavak 2. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima »Općinsko vijeće«.

U svim ostalim člancima iz ove Odluke riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 5.

Iza članka 42. Odluke dodaje se članak 42. a koji glasi:

»Članak 42.a

Vlasnik predmeta iz prethodnog stavka dužan ih je držati urednim i ispravnim«.

Članak 6.

Iza članaka 50. Odluke dodaje se članak 50 a. koji glasi:

»Članak 50.a

Stolice, stolovi, police, reklamni panoi, suncobrani i drugi predmeti iz članka 4. stavak 2. ove Odluke postavljaju se isključivo u okviru odobrene javne površine.«

Članak 7.

U članku 66. Odluke stavak 10. mijenja se i glasi:

»Reklame koje su postavljene bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju, ili po odobrenju kome je istekao rok, odmah će se ukloniti.«

U članku 66. Odluke iza stavka 10. dodaju se novi stavci 11. do 13. koji glase:

»Reklame će se ukloniti u organizaciji komunalnog redarstva ili preko treće osobe na trošak vlasnika.

Korisniku javne površine, koji u roku važenja odobrenja ili ugovora za korištenje javne površine, učini dvije povrede odredaba ove Odluke, uskratit će se daljnje korištenje javne površine odnosno raskinuti ugovor o korištenju javne površine, te narediti uklanjanje svih naprava i objekata koji se nalaze na javnoj površini.

Učinjene povrede dokazuju se zapisnicima komunalnog redara.«

Članak 8.

Članak 68. Odluke mijenja se i glasi:

»U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:

–rješenjem narediti fizičkim osobama, fizičkim osobama obrtnicima, osobama koja obavlja drugu samostalnu djelatnost i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;

–narediti uklanjanje protupravno postavljenih naprava, objekata, uređaja i reklama i drugo;

–zabraniti obavljanje radova;

–zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se oni ne uklone;

–narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje;

–naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja;

–izdati obvezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu;

–predložiti pokretanje prekršajnog postupka

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba Upravnom tijelu Županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka rješenja.

Žalba uložena nadležnom tijelu na odgađa izvršenje rješenja.

Ako pravne osobe, fizičke osobe obrtnici, osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost i fizičke osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na njihov trošak preko treće osobe. U slučaju kad je obveznik nepoznat ili nepoznatog prebivališta odnosno boravišta sredstva za izvršenje osigurava općina.«

Članak 9.

Članak 69. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Općine Malinska-Dubašnica komunalni redar može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i drugim tijelima, odnosno zaštitarskim tvrtkama. Poduzimanje mjera za provođenje komunalnog reda smatraju se hitnim i od javnog interesa za općinu Malinska- Dubašnica.«

Članak 10.

Članak 70. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:«

U članku 70. stavak 1. točka 35. mijenja se i glasi:

»dovodi i pušta pse na travnjake, cvijetnjake i dječja igrališta (članak 41. stavak 4. Odluke), te na prirodnim i uređenim plažama kupa kućne ljubimce osim na za to označenim mjestima (članak 41. a Odluke)«

U članku 70. stavak 1. točka 37. mijenja se i glasi:

»predmete iz članka 4. stavka 2. točke 8. ove Odluke ne postavi isključivo na površinama određenim Planom lokacija i u skladu s uvjetima i na način određen propisima kojima se uređuje postavljanje i oblikovanje reklamnih i oglasnih površina te davanje u zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje, koje donosi Općinsko vijeće (članak 42. stavak 2. Odluke), te vlasnik predmeta iz članka 42. a koji ih ne drži urednim i ispravnim.«

U Članku 70. stavak 1. točka 47. mijenja se i glasi:

»Obavlja prodaju na javnim i otvorenim prostorima, odnosno postavi stolove i stolice, reklamni pano i slično izvan odobrene javne površine (Članak 50. i 50. a Odluke).«

Članak 70. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Novčanom kaznom u iznosu 500,00 do 2000.00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz članka 70.stavak 1. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu 500,00 do 2000.00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz članka 70. stavak 1. ove Odluke.«

U Članku 70. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Novčanom kaznom u iznosu 500,00 do 5000.00 kuna kaznit će se fizička osoba-obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaj iz članka 70.stavak 1. ove Odluke.

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj Odluci. Ukoliko počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja izdat će mu se obvezni prekršajni nalog.«

Članak 11.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»Novčanim kaznama iz članka 70. stavak 3. ove Odluke kaznit će se roditelji maloljetnika, odnosno drugi tko je nadzire ako počini prekršaj iz spomenutih članka ove Odluke, sukladno zakonu.«

Članak 12.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur.broj: 2142/05-01-14-1

Malinska, 6. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51511&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr