SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA KOSTRENA

4.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« 174/04, 79/07, 38/09, 127/ 10) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2014. godine usvaja

ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA
ZA 2013. GODINU

UVOD

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o zis).

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovode i koordiniraju općinski načelnik, gradonačelnik i župan, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne samouprave. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 9. st. 1. Zakona o zis)

Operativne snage sastoje se od:

-stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,

-službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

-zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

-zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite, i drugih operativnih snaga civilne zaštite,

-službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

-fizičke i pravne osobe,

-izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave

-središnja tijela državne uprave.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA

OPĆI DIO

Općinsko vijeće Općine Kostrena je na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine usvojilo Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije, Općine Kostrena u 2011. godini, KLASA: 021-05/11-01/4, URBROJ: 2170-07-01-11-54, kao i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije, Općine Kostrena u 2012. godini KLASA: 021-05/11-01/4, URBROJ: 2170-07-01-11-55.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kostrena prihvaćena je Odlukom Općinskog vijeća KLASA: 021-05/10-01/2; URBROJ: 2170-07-01-10- 43 od 19. listopada 2010. godine.

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Kostrena, KLASA: 021-05/12-01/3, URBROJ: 2170-07-01-12-3, usvojena je na sjednici Općinskog vijeća Općine Kostrena dana 28. veljače 2012. godine. Sastavni dio Odluke je Plan zaštite i spašavanja. Plan zaštite i spašavanja sadrži i Plan civilne zaštite.

Općina Kostrena ima usvojen Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena temeljen na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena, izrađen od strane Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-05/00-01/2, URBROJ: 2170-07-01-00-22 od 23. srpnja 2000. godine, Aneks Plana KLASA: 021-05/04-01/2, URBROJ: 2170- 07-01-04-16 od 22. travnja 2004. godine, Usklađen tekst KLASA: 021-05/11-01/4, URBROJ: 2170-07-01-11-41 i URBROJ: 2170-07-01-11-42 od 29. studenog 2011. godine).

Općinski načelnik Općine Kostrena donio je Odluku o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Općine Kostrena KLASA: 022-06/11-01/2, URBROJ: 2170-07-03- 11-536 od 8. prosinca 2011. godine, odnosno postrojbe opće namjene sa 33 člana. Odlukom Načelnika, KLASA: 022-06/12-01/2, URBROJ: 2170-07-03-12-141 od 6. ožujka 2012. godine, odlučeno je da će se za područje Općine Kostrena odrediti deset povjerenika civilne zaštite.

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, te članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08, 44/ 08), Općinsko vijeće Općine Kostrena donijelo je Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena (KLASA: 021-05/09-01/13, URBROJ: 2170-07-01-09-8 od 13. srpnja 2009. godine). U 2010. i 2011. godini Općinsko vijeće donijelo je dvije Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena (KLASA: 021-05/10-01/2, URBROJ: 2170-07- 01-10-35 od 31. svibnja 2010. godine i KLASA: 021-05/ 11-01/4, URBROJ: 2170-07-01-11-56 od 21. prosinca 2011. godine.).

Općina Kostrena

Nakon održanih lokalnih izbora u svibnju 2013. godine Općinsko Vijeće je na sjednici dana 1. kolovoza 2013. godine Odlukom o izmjeni odluke o osnivanju i imenovanju Stožera Općine Kostrena (KLASA :021-05713-01/7, URBROJ 2170-07-01-13-19), imenovala nove članove stožera. Još jedna Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena donesena je dana 17. listopada 2013. godine (KLASA 810-03/13-01/1, URBROJ : 2170-07-04-13-8 ). Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena po funkciji je i na temelju posebnih propisa zamjenik općinskog načelnika.

Po donošenju Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena u 2013 godini i, a temeljem članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, Općinski načelnik donio je Plan pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena (KLASA: 810-03/143-01/1, URBROJ: 2170-07-13-03-6 od 01. kolovoza 2013. godine).

Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora za Općinu Kostrena, KLASA: 920-10/08-01/1, URBROJ: 2170-07-03-08-4 od siječnja 2008. godine izradila je ovlaštena tvrtka DLS d.o.o. Rijeka.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena, KLASA: 022-06/12-01/2, URBROJ: 2170-07-03-12-138, usvojena je dana 6. ožujka 2012. godine. S pravnim osobama navedenim u Odluci zaključili su se ugovori o međusobnoj suradnji kojima se definiraju potrebni ljudski resursi, materijalna oprema te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine.

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini (NN 43/12), Općina Kostrena postupila je sukladno obvezama navedenim u Programu. Odlukom Općinskog načelnika KLASA: 022-06/13-01/3, URBROJ: 2170-07-03-13-170 od 27. ožujka 2013. godine imenovao se Alen Krmpotić kao osoba zadužena za koordinaciju zadaća iz Programa aktivnosti, te su se ažurirali podatci iz tabelarnog dijela Plana zaštite od požara. Općina Kostrena i DVD Kostrena potpisali su 20. svibnja 2013. godine Ugovor ( KLASA :2140-01/13-01/03 , URBROJ: 2170-07-03-13-15) , čiji je predmet provođenje posebnih mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara .

DVD-a Kostrena potvrdio je ispravnost vozila, opreme i tehnike u svom vlasništvu; sva oprema je testirana, a vozila su uredno registrirana i osigurana. Ugovor o korištenju teške građevinske mehanizacije sklopljen je s tvrtkom GPP Mikić d.o.o. Omišalj 23. svibnja 2003. godine.

Odlukom Općinskog vijeća KLASA: 021-05/09-01/13, URBROJ: 2170-07-01-09-46 od 29. listopada 2009. obavljanje komunalnih poslova povjerava se tvrtki MIGRAD d.o.o. Kostrena na rok od četiri godine, odnosno do 2013. godine, a što uključuje i održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu.

Odlukom Općinskog vijeća KLASA: 021-05/13-01/07 , URBROJ:2170-07-01-13-56 od 19.prosinca 2013. godine obavljanje komunalnih poslova povjerava se tvrtki MIGRAD.d.o.o. Kostrena na rok od 1 godine odnosno do kraja 2014. godine.

U 2013. godini na području Općine Kostrena nije došlo do izvanrednih događanja u kojima su bile angažirane snage zaštite i spašavanja.

1. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA - OPERATIVNE SNAGE

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Kostrena.

U 2013. godini Stožer se sastao dva puta i to 7. svibnja i 9. prosinca 2013. godine.

Dnevni red sastanka 7. svibnja: 1. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 2013. godini, 2. Operativne snage civilne zaštite Općine Kostrena, 3. Razno

ZAKLJUČAK: 1. Prihvaćen je program provedbe mjera zaštite od požara Općine Kostrena, 2. Zajednička vježba civilne zaštite uz promociju jedinice Općine Kostrena održana 1. i 2 ožujka ocijenjena je uspješnom, 3. Predstavnici INA d.d. izvijestili su o nabavci dvije nove sirene koje služe za uzbunjivanje stanovništva u slučaju nezgoda, a bit će montirane u Urinju i Šoićima, te će uskoro ući u sustav uzbunjivanja.

Dnevni red sastanka 9. prosinca: 1. Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2013./2014. godine, 2. Razno

ZAKLJUČAK: 1. Prihvaćene su mjere koje poduzima Općina Kostrena prilikom vremenskih neprilika na području Općine. Općina ima sklopljen Ugovor s poduzećem MIGRAD d.o.o. iz Kostrene koji u slučaju snježnih padalina održava lokalne ceste s prioritom čišćenja prilaza ustanovama. U prilogu je dostavljen popis vozila i opreme kojom poduzeće raspolaže.

Članovi Stožera su se putem sjednica izvještavali o svim pojedinostima vezanim uz sustav zaštite i spašavanja.

1.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Dana 2. ožujka 2013. godine službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se bavi zaštitom i spašavanjem u svojoj redovitoj djelatnosti održale su u suradnji s Općinom Kostrena pokaznu vježbu na području Općine, točnije na područje škole, vrtića i Sportske dvorane. Sudionici vježbe bili su Državna intervencijska postrojba CZ RH odjel Rijeka, tim za spašavanje iz ruševina i RKBN zaštitu, specijalistička postrojba CZ PGŽ za spašavanje iz ruševina, postrojba CZ opće namjene Općine Kostrena, Policijska uprava PGŽ, DVD Kostrena, Odred izviđača Sjever -jug, Hrvatska gorska služba spašavanje stanica Rijeka, Zavod za hitnu medicinu PGŽ-a, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka i Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa - grupa Rijeka. Vježba je okupila ukupno oko 150 osoba. Pokazna vježba je u nizu simuliranih vježbi pokazala dobru uvježbanost ekipa uz prezentaciju novoformirane postrojbe CZ Općine Kostrena čiji je zadatak bio postavljanje šatora. Održana vježba od svih sudionika ocijenjena je vrlo visokim ocijenama.

Dan 19. listopada 2013. godine u Rijeci, Sušačkoj Dragi i Krasici održana je vježba pod naslovom »ZAŠTITA 13«, s ciljem uvježbavanja postrojbi CZ Grada Rijeke kako dodatnih snaga koje se aktiviraju u slučaju velikih nesreća. Na vježbi su sudjelovali djelatnici PUZS Rijeka, predstav nici specijalističkih postrojbi CZ PGŽ-a za spašavanje u ruševinama, pripadnici CZ Grada Rijeke, specijalističke postrojbe CZ PGŽ-a za logistiku, pripadnici CZ Grada Rijeka, Grada Bakra, CZ Grada Kraljevice, JVP GRADA Rijeke i djelatnici Zavoda za hitnu medicinu PGŽ-a. Od strane Općine Kostrena nazočni na vježbi bili su načelnica Općine Mirela Marunić i referent Francisko Devčić. Održana vježba od svih sudionika ocijenjena je vrlo visokim ocijenama.

Tijekom 2012. i 2013. godine službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanje bave u svojoj redovnoj djelatnosti nisu imale iznimne aktivnosti u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena, izuzev svoje redovne djelatnosti.

1.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

1.3.1. Vatrogasna zajednica Bakar - Kostrena

Na području Općine Kostrena je do ožujka 2013. godine djelovala Vatrogasna zajednica Bakar - Kostrena čiji je član bilo Dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena. Glavna aktivnost VZ Bakar - Kostrena je represivna vatrogasna djelatnost.

Skupština DVD Kostrena održana je 9. ožujka 2013. godine, a na njoj je donesena odluka o istupanju DVD-a iz članstva VZ Bakar- Kostrena

1.3.2. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

Općina Kostrena ima sklopljen Sporazum o financiranju redovne vatrogasne djelatnosti na području Općine Kostrena u 2013. godini (KLASA:022-06-13/03, URBROJ :2170-07-03-13-170) . Potpisnici Sporazuma su Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena i Općina Kostrena.

Kapaciteti (ljudski i materijalni) JVP Grada Rijeke navedeni su u Prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Kostrena (prilog 11.).

U 2013. godini za potrebe financiranje vatrogasnih društava, odnosno za represivnu vatrogasnu djelatnost na području jedinice lokalne samouprave sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena, izdvojena su sredstva u iznosu 422.500,00 kn.

U 2013. godini nije bilo značajnijih intervencija na području Općine Kostrena, izuzev redovnih izlazaka na teren.

1.3.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena

Općinski načelnik je zaključkom KLASA: 022-06/13/3, URBROJ: 2170-07-03-13-170 od 27. ožujka 2013. godini potvrdio imenovanje Alena Krmpotića za zapovjednika operativnih snaga DVD-a Kostrena. Operativni sastav Društva broji 22 vatrogasca s položenim ispitom i liječničkim pregledom koji je opremljen svom potrebnom opremom za intervencije, te osiguran Policom osiguranja. Općina Kostrena i DVD Kostrena potpisali su 20. svibnja 2013. godine Ugovor (KLASA :214-01/13-01/03, URBROJ: 2170-07-03-13-15), čiji je predmet provođenje posebnih mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara. DVD Kostrena ovim se Ugovorom obvezuju provesti mjere motrenja i dojavu, redovno patroliranje, te stalno dežurstvo.

Kapaciteti (ljudski i materijalni) DVD Kostrena navedeni su u Prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Kostrena (prilog 12.).

U 2013. godini za potrebe vatrogasnih društava, odnosno za donaciju DVD Kostrena izdvojena su sredstva u iznosu od 135.000,00 kuna. Za naknadu sezonskih vatrogasaca isplaćeno je iz Proračuna Općine Kostrena 20.000,00 kuna (Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, refundacija troškova plaća sezonskih vatrogasaca za razdoblje lipanj-rujan 2013. god.).

U 2013. godini, zaključno s 15. studenim 2013. godine odrađena su 293 sata na požarima u PGŽ i više od 3000 dobrovoljnih sati vezanih uz vatrogasne aktivnostima društava, a zabilježene su sljedeće aktivnosti:

-28 vatrogasnih intervencija na području Općine Kostrena, grada Bakra i Općine Jelenje

-18 tehničkih intervencija: Dujmići (3x stablo na obiteljskoj kući), DC ŽUknica (stablo na prometnici), Paveki stari kamp (2 stabla na prometnici), Sv Lucija (limeni oluci na krovu kuće ), lučica Podurinj (stablo na pješačkoj stazi),cesta Urinj-Paveki (grane na prometnici), Rožmanići (stablo na pješačkoj stazi), DVZlatna ribica (limeni oluci na krovu ), Randići (2x stablo na prometnici), Suzanićev put (limeni oluci na krovu kuće), Stara voda (stablo na prometnici), Josipa Šarinića (2x čempres na ulazu u obiteljsku kuću ), Sportska dvorana Kostrena (limena oplata na objektu), NK Pomorac (zaštitna ograda), Randići 1 (drvo na ulazu u obiteljsku kuću)

-pripravnost za požar na Platku

Dežurstva: tijekom požarne sezone s jednim vatrogascem od 17. lipnja do 15. rujna 2013. godine od 12,00 do 20,00 sati, te u periodu kada je proglašena velika i vrlo velika opasnost od izbijanja šumskih požara u trajanju od 33 dana s 4 vatrogasca od 12,00 do 20,00 sati. Dežurstva na društvenim događanjima: Sportska dvorana Kostrena (koncert), 2 x dežurstvo na utakmicama na igralištu NK Pomorac, Žurkovo - kostrenska noć, Svežanj (spaljivanje na novoj dionici prometnice Svežanj - Doričići).

Vježbe i natjecanja: pokazna vježba u Osnovnoj školi Kostrena (u sklopu obilježavanja Dana civilne zaštite), malonogometni turnir na Zlobinu.

Eko akcije: TZ Kostrena 20. travnja 2013. godine, KPA Kostrena 1. lipnja 2013 godine.

Pregled vatrogasnih skloništa: godišnji pregled četiri skloništa na području Općine Kostrena

Ostalo: dva vatrogasca upućena su na polaganje ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, tri vatrogasca položila su ispit za profesionalnog vatrogasca, dva člana upućena su na tečaj za dobrovoljnog vatrogasca, vježbanje, usavršavanje i vršenje pokaznih vježbi, uređenje doma i okoliša, redovito servisiranje vatrogasne opreme, nabava nove vatrogasne opreme, posjet drugim vatrogasnim društvima, aktivno sudjelovanje u radu vatrogasne zajednice Primorsko - goranske županije.

1.3.4. Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

Kapaciteti (ljudski i materijalni) vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu (u RNR INA d.d., HEP termoelektrani i Brodogradilištu »V. Lenac«) navedeni su u Prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Kostrena (prilog 24.).

U 2013. godini nije bilo ugrožavanja područja Općine van sjedišta gospodarskih subjekta.

Dio od ukupnog broja profesionalnih vatrogasaca koji djeluje u RNR INA d.d. članovi su DVD-a Kostrena, a sam zapovjednik DVD-a Kostrena, također je član profesionalne vatrogasne postrojbe u RNR INA d.d.

Pokazna vježba u 2013. godini održana je u novim postrojenjima INA d.d., a na kojoj su uz vatrogasne postrojbe INA-e sudjelovali JVP Rijeka i Zavod za hitnu medicinu PGŽ. Vježba je organizirana na visokom nivou u kojem su simulirane vježbe ozljeđivanja i spašavanja povrijeđenog radnika s visine, hitno zbrinjavanje i prijevoz hitnom službom u bolnicu. U drugom dijelu prikazana vježba bila je nastup industrijskih vatrogasaca dolaskom na požarište, osiguravanjem istog pristupom hlađenja okolnih rezervoara, a sve s ciljem smanjenja temperature potecijalnih eksplozivnih točaka i pripremom za gašenje. Nakon dojave na požarište stupa jedinica JVP RIJEKA koja sa svojom opremom nastavlja gašenjem požara uz upotrebu vatrogasne pjene i napokon svladava simulirani požar. Vježba je od svih sudionika i nadležnih ocijenjena vrlo uspješnom.

Pokazna vatrogasna vježba održana je i u Termoelektrani RIJEKA 1 u suradnji s vatrogascima i djelatnicima smjene u kojoj se dogodio simulirani poziv jedinici JVP Rijeka. Vježba je bila zamišljena i simulirana na platou gdje su smješteni rezervoari za gorivo . Nakon oglašavanja sirene za uzbunu svi djelatnici pristupili su gašenju simuliranog požara, odnosno dvije navalne ekipe su vodom iz hidranata hladile požarište. Nakon nekoliko minuta na vježbu su pristigli vatrogasci JVP Rijeka s navalnim vozilima i auto ljestvama koji su svojom demostracijom pokazali kako pristupiti ovom požaru. Svi sudionici vježbe ocijenili su je vrlo dobro organiziranom.

1.4. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša od rizika i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća.

1.4.1. Postrojba civilne zaštite

Sukladno Procjeni ugroženosti, Općinski načelnik donio je Odluku o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Općine Kostrena KLASA: 022-06/11-01/2, URBROJ: 2170-07-03-11-536 od 8. prosinca 2011. godine, odnosno postrojbe opće namjene sa 33 člana.

Smotriranje postrojbe CZ održano je dana 29. rujna 2012. godine. Smotriranju se odazvalo 27 osoba koje su uredno ispunile evidencijske kartone i dostavile ih Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje. Nakon toga održano je još nekoliko uvježbavanja, a članovi postrojbe opremljeni su majicama, kapama, radnim kombinezonima i rukavicama, te prslucima. Postrojba je opremljena i sanitetskom opremom, odnosno BLS torbom i torbom za trijažu, te okovratnicima za imobilizaciju za odrasle i djecu. Postrojba je tijekom 2013. godine popunjena do punog broja od 33 člana.

Zaključkom Načelnika KLASA: 022-06/13-01/3, URBROJ: 2170-07-03-13-158 od 19. ožujka 2013. god imenovao se zapovjedni kadar jedinice CZ u koji su ušli: Dražen Soldan kao zapovjednik, Biljana Brajković kao zamjenica zapovjednika, te Ani Fućak kao bolničarka.

U suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, dana 2. ožuka održana je velika pokazna vježba na prostoru Sportske dvorane Kostrena, vrtića i škole na kojoj se prvi puta službeno predstavila jedinica CZ Općine Kostrena.

1.4.2. Povjerenici civilne zaštite

Sukladno Procjeni ugroženosti, Odlukom Načelnika KLASA: 022-06/12-01/2, URBROJ: 2170-07-03-12-141 od 6. ožujka 2012. godine, odlučeno je da će se za područje Općine Kostrena odrediti deset povjerenika civilne zaštite. Povjerenici će se imenovati iz redova smotriranih pripadnika operativnih snaga civilne zaštite.

1.4.3. Voditelji skloništa

Na području Općine Kostrena nalaze se četiri (4) javna skloništa osnovne zaštite i to na adresama Žarka Pezelja 1, Žarka Pezelja 10, Šojska 27c i Iva Šodića 18c. Skloništa je u svoje vlasništvo preuzela Općina Kostrena Odlukom Općinskog poglavarstva KLASA: 022-05/07-01/2, URBROJ: 2170-07-02-07-104 od 20. veljače 2007. godine. Upravljanje nad skloništima preuzelo je DVD Kostrena, zapovjednik Alen Krmpotić.

Odlukom Općinskog poglavarstva KLASA: 022-05/08- 01/2, URBROJ: 2170-07-02-08-358 od 17. lipnja 2008. godine sklonište na adresi Žarka Pezelja 1 ustupilo se na korištenje Odredu izviđača »Sjever - jug« Kostrena. Odlukom Općinskog načelnika KLASA: 022-06/12-01/2, URBROJ: 2170-07-03-12-163 od 20. ožujka 2012. godine sklonište na adresi Ive Šodića 18c ustupilo se na korištenje obrtu ENIGMA E.I. iz Kostrene.

Sukladno Procjeni ugroženosti, za svako sklonište potrebno je imenovati voditelja skloništa i njegovog zamjenika, što do kraja 2013. godine nije učinjeno.

1.5. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

Općinski načelnik donio je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena, KLASA: 022-06/12-01/2, URBROJ: 2170-07-03-12-138 od 6. ožujka 2012. godine.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Kostrena. Pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. To su:

1. Hrvatska gorska služba spašavanja

2. SINACO d.o.o. za zaštitne poslove

3. Protect d.o.o.

4. Dezinskecija d.o.o.

5. IND-EKO d.o.o.

6. Rijekatank d.o.o.

7. Zavod za hitnu medicinu PGŽ

8. Klinički bolnički centar Rijeka

9. Dom zdravlja PGŽ

10. Zavod za socijalnu skrb u PGŽ

11. Veterinarska stanica Rijeka

12. Gradsko društvo Crvenog križa Grada Rijeke

U 2013 godini došlo je do promjene u tvrtkama navedenim pod brojem 2. i 3., odnosno SINACO d.o.o. i Protect d.o.o. , te poslove ovih tvrtki preuzele su druge. U 2014. godini izmijeniti će se važeća odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena, te će se s pravnim osobama koje su preuzele predmetne poslove sklopiti novi ugovori.

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena (navedenim pod točkama 11. i 12.) zaključio se ugovor o međusobnoj suradnji kojim se definiraju potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Kostrena.

Nastavni zavod za javno zdravstvo

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ ima svoju ispostavu u Općini Kostrena, te su djelatnosti koje Zavod provodi dostupnije mještanima. Zavod provodi djelatnosti propisane zakonima, odnosno opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, te higijenskih uvjeta u objektima, praćenje stanja okoliša i dr.

Hrvatska gorska služba spašavanja, Zavod za hitnu medicinu PGŽ i Gradsko društvo Crvenog križa Grada Rijeke bili su sudionici pokazne vježbe civilne zaštite održane 2. ožujka 2013. godine.

Osim redovnih aktivnosti, sve navedene pravne osobe tijekom 2013. godine nisu bile aktivirane na poslovima zaštite i spašavanja.

Materijalni i ljudski resursi svih navedenih subjekata navedeni su u Prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Kostrena.

2. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA - OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM (OSTALE GOTOVE SNAGE)

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena, KLASA: 022-06/12-01/2, URBROJ: 2170-07-03-12-138 od 6. ožujka 2012. godine određene su, osim osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, i pravne osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu zaštite i spašavanja. Oni su nositelji posebnih zadaća u sustavu zaštite i spašavanja. Tim su se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama, dostavili izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Kostrena.

2.1. Pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje

Sukladno Procjeni, Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena određene su pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje. To su:

1. KD »Vodovod i kanalizacija« d.o.o.

2. »Energo« d.o.o.

3. INA rafinerija nafte d.d., Pogon Urinj

4. HEP proizvodnja d.o.o., Termoelektrana Rijeka

5. Brodogradilište »Viktor Lenac« d.d.

Dužnost je ovih pravnih osoba ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine Kostrena u slučaju katastrofa i velikih nesreća. U 2013. godini nisu izdvojena sredstva za namjenu aktiviranja, obučavanja ili pribavljanja opreme koja će se koristiti za potrebe zaštite i spašavanja.

2.2. Pravne osobe koje pružaju usluge

Sukladno Procjeni, Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena, određene su pravne osobe koje pružaju usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl., a od interesa za sustav zaštite i spašavanja. To su:

1. Hrvatski Caritas

2. Jadranski pomorski servis d.d.

3. KD Autotrolej d.o.o.

4. DINO bus d.o.o.

5. Belveder d.o.o.

6. KD Kostrena d.o.o.

7. Lovor d.o.o.

8. Novotehna d.d.

9. Autoprijevoznik Robert Lucić

10. MI grad d.o.o.

11. Dodi d.o.o.

12. Osnovna škola Kostrena

13. Dječji vrtić »Zlatna ribica«

14. Jadran hoteli d.d.

15. Plodine d.d.

16. Brodokomerc nova d.o.o.

17. Luje d.o.o.

18. Toi toi d.o.o.

19. Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena Sv. Lucija

S istima su potpisani ugovori o međusobnoj suradnji kojima se definiraju potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Kostrena, osim sa subjektima navedenim u točkama 2., 3., 11. i 17. Tijekom 2013. godine nisu izdvajana proračunska sredstva za namjenu korištenja usluga za potrebe zaštite i spašavanja.

Općina Kostrena ima sklopljen Ugovor o korištenju teške građevinske mehanizacije od 23. svibnja 2003. godine s tvrtkom GPP Mikić koja se može uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa. U 2013. godini nije bilo potrebe za angažiranjem iste.

2.3. Udruge građana

Udruge građana koje mogu sudjelovati u sustavu zaštite i spašavanja su:

1. Hrvatska gorska služba spašavanja

Općina Kostrena ima sklopljen Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2013. godini s Hrvatskom gorskom službom spašavanja - stanica Rijeka. U 2013. godini nije bilo potrebe za angažmanom HGSS-a, osim u sklopu pokazne vježbe CZ.

2. Odred izviđača Sjever - jug Kostrena

Odred posjeduje raznu opremu (šatori, ležaljke, vreće za spavanje, kuhala i sl.) koja se može koristiti u slučaju izvanredne situacije, elementarne nepogode i sl. U 2013. godini nije bilo potrebe za korištenjem opreme, niti ljudskih resursa Odreda izviđača u svrhu zaštite i spašavanja, osim u sklopu pokazne vježbe CZ.

3. Klub podvodnih aktivnosti Kostrena i Klub podvodnih djelatnosti INA Kostrena

Klubovi su organizirali, uz svoju redovnu djelatnost, nekoliko eko akcija. Najveću eko akciju na području Kostrene već tradicionalno početkom lipnja organizira KPA Kostrena. Akciji je pristupilo nekoliko stotina ljudi, a čistilo se morsko dno i priobalje.

4. Jedriličarski klub Galeb Kostrena

Za potrebe svojih aktivnosti klub raspolaže s 2 gumenjaka koji se mogu iskoristiti u potencijalnim situacijama zaštite i spašavanja na moru. U 2013. godini nije bilo potrebe za korištenjem opreme JK Galeba u svrhu zaštite i spašavanja.

5. Hrvatski crveni križ - ogranak Kostrena

Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa. U 2013. godini nije održana niti jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Crveni križ, ogranak Kostrena na korištenje ima prostoriju u zgradi Doma zdravlja Kostrena.

6. Hrvatski Crveni križ

HCK organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja. Za Crveni križ je u 2013. godini izdvojeno 71.800,00 kn. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka sudjelovalo je u pokaznoj vježbi CZ. U 2013. godini Općina Kostrena financirala je rad spasilačke službe na plaži Svežanj na način da je isplatila naknadu spasiocima (2 osobe) temeljem ugovora sa Studentskim servisom.

3. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

3.1. Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornim planovima

Tijekom 2013. godine nije usvojen niti jedan novi prostorni plan.

3.2. Edukacija građana

U sklopu pokazne vježbe CZ u ožujku 2013. godine održana je edukacija mještana u suradnji s RNR INA d.d.na temu organizacije INA-e o mjerama sigurnosti koje se provode u postrojenjima na Urinju i što rafinerija poduzima u svrhu što veće sigurnosti mještana , a sve u cilju što veće sigurnosti od eventualnih incidenata i eksplozija u postrojenjima INA-e.

3.3. Edukacija djece u školama i vrtićima

U sklopu obilježavanja Dana civilne zaštite provedena je edukacije djece u Dječjem vrtiću »Zlatna ribica« i OŠ Kostrena, i to 1. ožujka 2013. godine. U edukaciju su bila uključena djeca predškolci i učenici mlađih razreda, a proveli su je djelatnici DUZS Područni ured Rijeka i Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa.

Istog je dana održana vježba evakuacije svih polaznika i djelatnika DV »Zlatna ribica«, a u suradnji s JVP Grada Rijeke.

3.4. Uspostava sustava uzbunjivanja

Glavnim nedostatkom sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena označen je način uzbunjivanja mještana o ugrozima. U Općini Kostrena, kao visoko ugroženoj od strane tehničko-tehnoloških nesreća u stacionarnim objektima, potrebno je žurno osposobiti sustav uzbunjivanja, te se unatrag nekoliko godina radilo na osposobljavanju istog.

INA industrija nafte d.d. Rijeka dostavila je Općini dopis dana 4. srpnja 2013. godine, KLASA: 810-03/12-01/ 1, URBROJ: 331-13-6, kojim obavještavaju o ugradnji dviju sirena na lokaciji Šoići i Urinj. Sirene su puštene u upotrebu i isprobane prvog vikenda u mjesecu srpnju.

3.5. Ostalo

U Kostreni se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području općine.

4. ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena predlaže se sljedeći zaključak:

U 2013. godini u Općini Kostrena nisu zabilježeni ugrozi, veće katastrofe i nesreće, te nije bilo potrebe za angažiranjem snaga zaštite i spašavanja.

Obilježen je Dan civilne zaštite i održana velika pokazna vježbom snaga CZ što je bilo dosta dobro popraćeno u medijima. Tom prilikom ostvarena je uspješna suradnja s velikim brojem subjekata uključenih u sustav zaštite i spašavanja Općine.

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava zaštite i spašavanja je zadovoljavajuće, odnosno svi dokumenti su doneseni i usklađeni sa zakonskom regulativom.

Većina zadaća iz smjernica donesenih u protekle dvije godine se realizirala, što znači da su ciljevi u istima konkretno postavljeni te se postupalo u skladu ostvarivanja istih.

U 2013. godini nadopunila se postrojba CZ Kostrena koja sada broji 33 člana, te je u 2014. godini potrebno imenovati deset povjerenika civilne zaštite. Za četiri skloništa opće namjene potrebno je imenovati voditelje i njihove zamjenike.

Iz gore navedenog može se zaključiti da je, kako bi se sustav zaštite i spašavanja Općine Kostrena nadalje adekvatno osposobljavao za djelovanje, potrebno snage usmjeriti na prvenstveno obučavanje i uvježbavanje istog. Poželjno je održati, u suradnji s DUZS Područnim uredom Rijeka, jednu stožernu vježbu godišnje, kao i dalnje uvježbavanje postrojbe i povjerenika civilne zaštite.

Daljnje opremanje operativnih snaga odvijat će se u skladu s planiranim proračunskim sredstvima.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-14

Kostrena, 30. siječnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr