SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA

1.

Na temelju članka 206. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), članaka 4. i 5. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (»Narodne novine« broj 112/10), Odluke Nadzornog odbora broj 6 od 23. prosinca 2013. godine i članka 37. Društvenog ugovora od 30. srpnja 2010. godine, Direktor Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA

Članak 1.

U Odluci o cijeni vodnih usluga od 21. lipnja 2011. godine u članku 2. stavcima 1. i 3. riječ: »crpljenja« zamjenjuje se riječju: »pražnjenja«.

Članak 2.

U članku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. cijenu vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama (varijabilna) koja se obračunava na temelju količine crpljene otpadne vode;«

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. Posebne poslovne prostorije,«.

U stavku 1. dosadašnje točke 3., 4. i 5. postaju točke 4., 5. i 6.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Kategorija korisnika vodnih usluga Posebne poslovne prostorije odnosi se na sve vlasnike ili zakonite korisnike nekretnina koje služe poslovnoj aktivnosti kojima u obavljanju poslovne aktivnosti količina isporučene vode preuzete iz sustava javne vodoopskrbe iznosi iznad jedan milijun m3 godišnje i koja se koristi isključivo u procesu proizvodnje.«

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1.1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 10,65 kn/mj

1.2. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje 4,76 kn/mj

1.3. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 1,58 kn/mj«.

U stavku 1. dosadašnja točka 4. briše se.

U stavku 1. dosadašnja točka 5. postaje točka 4.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1.1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 10,65 kn/mj

1.2. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje 4,76 kn/mj

1.3. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 1,58 kn/mj«.

U stavku 1. točka 4. briše se.

U stavku 1. dosadašnja točka 5. postaje točka 4.

Članak 6.

Iza članka 6. dodaju se članci 6.a i 6.b koji glase:

»Članak 6.a

Cijena vodnih usluga za kategoriju korisnika vodnih usluga Posebne poslovne prostorije određuje se kako slijedi:

1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 10,65 kn/mj

2. osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 4,05 kn/m3«.

»Članak 6.b

Cijena vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama (varijabilna) za sve kategorije korisnika vodnih usluga određuje se u iznosu od 76,00 kn/m3«.

Članak 7.

U članku 7. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1.1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 6,39 kn/mj«.

U stavku 3 riječi: »cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama (varijabilna)«
brišu se.

Članak 8.

Isporučitelj će ovu Odluku dostaviti gradonačelnicima i općinskim načelnicima jedinica lokalne samouprave iz članka 2. stavka 1. ove Odluke, radi ishođenja suglasnosti u suglasju sa odredbama zakona kojim se uređuju vode.

Isporučitelj će ovu Odluku u roku od pet (5) dana od dana ishođenja suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Vijeću za vodne usluge.

Članak 9.

Ova Odluka se objavljuje na internet stranici Isporučitelja www.kdvik-rijeka.hr i u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ova Odluka stupa na snagu 1. veljače 2014. godine.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Cjenik vodnih usluga od 1. siječnja 2013. godine.

Rijeka, 23. prosinca 2013.

Direktor društva
Andrej Marochini, dipl. ing. građ., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=878&mjesto=60043&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr