SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 52. Utorak, 24. prosinca 2013.
GRAD MALI LOŠINJ

124.

Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (»Narodne novine RH«, broj 76/ 93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 26. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine RH«, broj 105/97, 5/98, 104/00, 87/08, 69/09), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine RH«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ-a«, broj 26/09, 32/09, 10/13), na prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj, od dana 17. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice
Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj

I.

Armida Vlašić iz Malog Lošinja imenuje se za ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj.

II.

Imenovana stupa na dužnost s 1. siječnjem 2014. godine.

Mandat imenovane traje četiri godine, a računa se od dana stupanja na dužnost.

III.

Do stupanja na dužnost imenovane ravnateljice, do 31. 12. 2013. godine, dužnost v.d. ravnateljice obnašat će dosadašnja v.d. ravnateljica Jagoda Mužić.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/13-01/10

Ur. broj: 2213/01-01-13-2

Mali Lošinj, 18. prosinca 2013.

Gradonačelnik

Gari Cappelli, ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr