SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD VRBOVSKO

65.

Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04 i 79/ 07), članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 30. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 27/09,31/09,43/10 i 08/13.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donijelo je

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA VRBOVSKOG ZA PERIOD 2014.-2017. GODINE

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva , materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća sa ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja ( civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti ) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u periodu 2014- 2017. godini.

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

1. CIVILNA ZAŠTITA

Temeljem članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju te sukladno članku 6. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (''Narodne novine'', broj 40/08, 44/08 ) predstavničko tijelo Grada Vrbovskog je dana 01. kolovoza 2013 . godine donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog KLASA: 810-03/13-01-2 URBROJ: 2193-01-02/13-01.

Zapovjednik Stožera zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog po funkciji je i na temelju posebnih propisa zamjenik gradonačelnika.

Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.

Usvojena je Procjena ugroženosti stanovništva , materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća na sjednici Gradskog vijeća Grada Vrbovskog održanoj 29. travnja 2011 god. (SN PGŽ 12/11).

predstavničko tijelo Grada Vrbovsko je po odredbama usvojene Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na sjednici održanoj 01.kolovoza. 2013. imenovalo je Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Vrbovskog u slijedećem sastavu:

Odlukom Gradonačelnika Grada Vrbovskog KL: 810- 01/12-01-9 od 03. prosinca 2012. osnovana je Postrojba opće namjene civilne zaštite. Tim civilne zaštite broji ukupno 23 pripadnika .

Imenovanje pripadnika postrojbe izvršeno je iz redova vojnih obveznika koji su služili civilni vojni rok, a po popisu dostavljenom od strane Područnog odjela za poslove obrane Rijeka , u narednom periodu potrebno je popuniti i opremiti postrojbu

2. VATROGASTVO (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)

Uvažavajući realno stanje zaštite od požara na području Grada Vrbovskog vezano na djelovanje vatrogasnih postrojbi, ovim smjernicama iskazuju se bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja, razvoja kadrovskih kapaciteta, sustava organizacije i djelovanja te pregled financijskih sredstava u Proračunu za te namjene s ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u

jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području Grada Vrbovskog u periodu 2013 -2017. godine.

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je ažuriranim Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrbovskog KLASA: 214-01/10- 01-,4 URBROJ: 2193-01-01/10-2 od 29. prosinca 2010. godine, a na temelju ažurirane Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrbovskog KLASA: 214-01/10- 01-4 URBROJ: 2193-01-02/10-1 koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2010. godine.

Vatrogasnu zajednicu Grada Vrbovskog čine:

1. DVD Vrbovsko

2. DVD Severin na Kupi

3. DVD Gomirje

4. DVD Lukovdol

5. DVD Blaževci - Plemenitaš,

6. DVD Željezničar Moravice,

7. DVD Jablan,

8. DVD Veliki Jadrč

Ustrojeni su na način da obavljaju preventivnu djelatnost sukladno članku 1. Zakona o vatrogastvu, a mogu se koristiti na pomoćnim poslovima prilikom intervencija većih razmjera.

Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako i dobrovoljnih te redovito obavljati liječničke preglede.

U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe.

Sredstva za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i DVD-a na području Grada Vrbovskog za 2013. god. Vatrogasnu zajednicu u visini 400.000,00 kn osigurana su u Proračunu Grada Vrbovsko.

3. SKLONIŠTA

Grad Vrbovsko na svome području ima 4 moguća skloništa (Vrbovsko 2 - ispod kuglane u Vrbovskom, ispod zgrade Gradske uprave Vrbovsko, Lukovdol - ispod zgrade trgovine »Gavranović«, Gomirje - ispod zgrade »Gavranović« trgovine ). Skloništa se moraju održavati u uporabnom stanju.

Stožer zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog dužan je obići i pregledati skloništa jednom godišnje kako bi se utvrdilo jesu li skloništa u funkciji.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Služba hitne medicinske pomoći

Na području Grada Vrbovskog u okviru Doma zdravlja Primorsko - goranske županije djeluje služba za hitnu pomoć sa dežurstvom od 0 - 24 sata. Smještena je u prostorima Doma zdravlja u Vrbovskom. Sustavom GSM veza povezane su sve ekipe, a fiksnom telefonijom uspostavlja se veza sa centrima 112. U ovom trenutku Dom zdravlja ne raspolaže s potencijalima za slučaj većih nesreća i katastrofa te je stoga potrebno planirati opremanje ekipa HMP sa opremom i vozilima kako bi mogli intervenirati i u situacijama većih nesreća i katastrofa.

Sa postojećim kapacitetima može se intervenirati u slučaju stradanja vezano uz prometne nesreće, te havarije manjih razmjera.

Socijalna služba - Centar za socijalnu skrb

Na području Grada Vrbovskog djeluje Centar za socijalnu skrb u kojemu su zaposleni stručni djelatnici na obavljanju poslova i zadataka iz područja socijalne skrbi, a u skladu s važećim pravnim propisima koji reguliraju ovu oblast. U slučaju nekih izvanrednih situacija ova služba u koordinaciji s ostalim službama preuzima brigu o pojedinim kategorijama stanovništva kojima će takva pomoć i skrb biti potrebna.

Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko

Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko kao vodeća humanitarna organizacija područja Grada Vrbovskog i susjednih općina brine se o siromašnim osobama u društvu i pomaže im prema mogućnostima, organizira i druge humanitarne akcije (npr. dobrovoljno darivanje krvi) sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa. Kao jedna od zadaća je osposobljavanje članstva i građana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba.

Vet - nova d.o.o. Vrbovsko - veterinarstvo

Obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrši Vet- nova d.o.o. Vrbovsko. Mjere zaštite zdravlja životinja, te mjere zaštite životinja od zaraznih bolesti koji se provode radi osiguranja uzgoja i proizvodnje zdravih životinja, higijensko i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda. U situaciji veće epidemije i drugih izvanrednih situacija uključuje se nadležno Ministarstvo RH.

Komunalac d.o.o. Vrbovsko

Komunalac d.o.o. Vrbovsko je komunalno poduzeće čiji osnivač je Grad Vrbovsko Djelatnost ovog poduzeća je osim distribucije vode između ostalog i održavanje i uređenje groblja, odvoz komunalnog i tehnološki neopasnog otpada. Prikupljeni otpad odlaže se na lokaciji - Cetin kao privremenom odlagalištu. S obzirom da su već pokrenute aktivnosti za sanaciju ovog odlagališta, u toku 2014 - 2017. godine potrebno je nastaviti sa započetim aktivnostima kako bi se ovo odlagalište saniralo, a istovremeno uključiti se u projekt zajedničkog odlagališta otpada PGŽ na Marinšćini.

Ovo poduzeće u zimskim mjesecima na području Grada vrši poslove zimske službe za čišćenje pojedinih prometnih pravaca u Gradu i lokalnim cestama obzirom da raspolaže potrebnom mehanizacijom.

Odlukom Gradskog Vijeća 16. 2. 2012., (»Službene novine« PGŽ 04/12) Bijela kosa d.o.o. Vrbovsko pripojena je »Komunalcu« d.o.o. Vrbovsko i prestala je postojati.

Slijedom navedenog sva imovina navedenog društva kao i raspoloživa tehnička sredstva pripojeni su »Komunalcu« d.o.o. Vrbovsko. koji u slučaju nepogode raspolaže navedenom mehanizacijom za savladavanje snježnih nanosa u slučaju ekstremnih snježnih nepogoda.

Ostale pravne osobe

Na području Grada Vrbovskog registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavljati će Zapovjedništvo zaštite i spašavanja.

5 . ZAVRŠNE ODREDBE

Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.

U tijeku 2014- 2017. godine Zapovjedništvo zaštite i spašavanja usavršavati će edukacijama postupke za brzo i kvalitetno djelovanje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja osposobljavanjem i opremanjem i popunjavanjem postrojbe Civilne zaštite za djelovanje u izvanrednim situacijama.

Nastaviti dosadašnju dobru suradnju sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području Grada Vrbovskog.

Klasa: 810-01/13-01- 12

Ur. broj: 21930-01/13-01

Vrbovsko, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr