SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

193.

Na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98 i 65/09), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 14. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i članka 58. stavka 1. podstavka 11. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 9. prosinca 2013. godine

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

I.

Za članove Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti od strane osnivača imenuju se:

- Igor EŠKINJA

- Gordana PETROVIĆ

II.

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke 1. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/13-04/109

Ur. broj: 2170/01-15-00-13-1

Rijeka, 9. prosinca 2013.

Gradonačelnik

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr