SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

180.

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja
stambenog područja Martinkovac

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/09).

Članak 2.

Detaljni plan uređenja stambenog područja Martinkovac (u daljnjem tekstu: Plan) izradio je Ekoplan d.o.o. iz Kostrene, a ove izmjene i dopune Plana izradio je Urbanistički studio Rijeka d.o.o. iz Rijeke, u koordinaciji s Gradom Rijeka kao nositeljem izrade.

Članak 3.

Predmet ovih izmjena i dopuna Plana je:

- prenamjena dijela područja u kojem je planirana poslovna namjena i njegovog integriranja u okolni urbani prostor,

- promjena namjene, tipologije i katnosti građevina planiranih uz riječku obilaznicu i uz Ulicu Martinkovac radi efikasnijeg korištenja prostora, ekonomske opravdanosti gradnje te formiranja izraženijeg poteza urbaniteta,

- usklađenje oblika i veličine građevnih čestica s topografskim karakteristikama, prometnom mrežom te zemljišno-knjižnim stanjem,

- izmjena dijela planirane javne prometne i infrastrukturne mreže na područjima iz stavka 2. ovoga članka.

Ove izmjene i dopune Plana donose se za sljedeća područja:

- područje A, površine 4,65 ha, koje obuhvaća građevne čestice oznake: Dp-1, Dp-2, Dp-3, Dp-4, Dp-9, Dp-10, R- 31, JZ-32, JZ-33, Bp-6, Bp-7, Bp-36, Bp-37, Bp-38, Bp- 39, Bp-40, dio SUII-b, OUVI-a, dio OUVI-b, dio OU8-a, OU9, dio OU10-a, OU11-b, KPRP 4 i PP9,

- područje B, površine 4,15 ha, koje obuhvaća građevne čestice oznake: Cp-1, Cp-2, Cp-3, Cp-4, Cp-5, JZ-35, JZ-39, OU7, SUIII-a, SUIII-b, KPRP 2b, PP17 i PP18.

- područje C, površine 0,20 ha, koje obuhvaća građevne čestice oznake: Cp-5, Cp-6, OU7, JZ-34 i JZ-35,

- područje D, površine 0,20 ha, koje obuhvaća građevnu česticu oznake Cp-17,

- područje E, površine 0,80 ha, koje obuhvaća građevne čestice oznake: Dp-6, JZ - 27, JZ-28, JZ-29, JZ-30, OU VI, B-13, PP-21 i PP-22.

Ukupna površina obuhvata izmjena i dopuna Plana iznosi 10,0 ha, a ucrtana je u kartografskim prikazima iz članka 4. ove Odluke.

Članak 4.

Izmjene i dopune Plana iz članka 1. ove Odluke sastoje se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove te obvezne priloge kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

2.2. Veličina i površina građevina

2.3.1. Stambena namjena

2.3.2. Mješovita namjena - pretežito stambena namjena

2.3.3. Mješovita namjena - pretežito poslovna namjena

2.3.6. Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena

2.3.7. Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena

2.3.10.1. Javni park

2.3.10.2. Igralište

2.3.10.3. Odmorište i vrt

2.3.10.4. Zaštitne zelene površine

2.3.10.5. Prometnice i prometne površine

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3.1.7. Parkirališne površine

3.1.8. Pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže za opskrbu pitkom vodom

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

3.5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja elektroopskrbne mreže i mreže javne rasvjete

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

7. Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

9. Mjere posebne zaštite

9.1. Mjere zaštite od potresa

9.2. Mjere zaštite od suše, toplinskog vala, olujnog ili orkanskog nevremena i jakog vjetra, klizišta, tuče, snježnih oborina te poledice

9.3. Mjere zaštite od požara

9.4. Mjere zaštite od tehničko-tehnoloških opasnosti u gospodarskim objektima

9.5. Mjere zaštite od tehničko-tehnoloških opasnosti u prometu pri prijevozu opasnih tvari

9.6. Mjere zaštite od epidemiološke i sanitarne opasnosti

B. GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina 1:1000

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrestrukturna mreža

2.1. Prometna mreža 1:1000

2.2. Telekomunikacijska mreža 1:1000

2.3. Vodoopskrbna mreža 1:1000

2.4. Mreža odvodnje otpadnih voda 1:1000

2.5. Mreža elektroopskrbe i javne rasvjete 1:1000

2.6. Plinoopskrbna mreža 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina -oblici korištenja 1:1000

3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - zaštita i spašavanje 1:1000

4. Uvjeti gradnje 1:1000

C. OBVEZNI PRILOZI

I. Obrazloženje

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i

planiranih građevina

2.3.1. Prometna i ulična mreža

2.3.2. Telekomunikacijska mreža

2.3.3. Vodoopskrbna mreža

2.3.4. Odvodnja otpadnih voda

2.3.5. Elektroopskrba i javna rasvjeta

2.3.6. Plinopskrba

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. Stručne podloge na kojima se temelje prostorno-planska rješenja izmjena i dopuna Plana:

- Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje građevina oznake A2, A4, C1 i C2 na Martinkovcu (AGA d.o.o., rujan 2012.),

- Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje poliklinike Kalmar implant dentistry (Vukušić arhitekti d.o.o., srpanj 2013.),

- Urbanističko-arhitektonske analize i programske koncepcije funkcionalno-prostornih mogućnosti trgovačkog društva Rijeka promet d.d. Rijeka na Srdočima (Nenad Kocijan, d.i.a., ovlašteni arhitekt, srpanj 2013.),

- Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje područja grupacije Elmeh G.I.U. (Nenad Kocijan, d.i.a., ovlašteni arhitekt, srpanj 2013.),

- Podloge KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, RJ Kanalizacija sa stanjem postojeće mreže komunalne infrastrukture (Znak i broj: GG,ing/1770 od 12.09.2012.),

- Podloge Hrvatske elektroprivrede d.d. - Operatora distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka sa stanjem visokonaponske i niskonaponske mreže (Znak i broj: 401200401-17186/12-GG) od 12.09.2012),

- Podloge Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb sa postojećim stanjem mreža (Klasa: 350-05/12-01/292 Urbroj: 376-10/ŽO-12-2(JŠ) od 22.08.2012.),

- Podloge Hrvatske elektroprivrede d.d. - Operatora prijenosnog sustava d.o.o., 04.09.2013.,

- Katastarsko-topografska podloga te digitalna ortofoto snimka Državne geodetske uprave.

III. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi izmjena i dopuna Plana:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13),

- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13),

- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 118/09),

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04-ispr.,163/04, 76/07, 135/10, 148/10 i 9/11),

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 78/13),

- Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« broj 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12 i 68/13),

- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« broj 16/07, 152/08, 124/10 i 56/13),

- Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 130/11),

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13),

- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine« broj 50/05 i 39/09),

- Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09 i 55/13),

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 145/04, 46/08 i 30/09),

- Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/ 10 i 89/11),

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine« broj 8/06),

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94, 55/94-ispr. i 142/03),

- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/08),

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj 108/95 i 56/10),

- Pravilnik o distribuciji plina (»Narodne novine« broj 104/02, 97/03 i 43/09),

- Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine« broj 50/09),

- Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04,79/07, 38/09 i 127/10),

- Plan zaštite i spašavanja za područje Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/ 11),

- Zakon o energiji (»Narodne novine« broj 120/12),

- Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (»Narodne novine« broj 14/06),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/ 03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/ 11, 90/11, 144/12 i 94/13),

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),

- Zakon o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13 i 54/13),

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13),

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (»Narodne novine« broj 119/07),

- Pravilnik o autobusnim stajalištima (»Narodne novine« broj 119/07),

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13),

- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektoničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obveze investitora radova ili građevine (»Narodne novine« broj 75/13),

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (»Narodne novine« broj 155/09),

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (»Narodne novine« broj 114/10 i 29/13),

- Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (»Narodne novine« broj 131/12),

- Zakon o obrani (»Narodne novine« broj 73/13),

- Zakon o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/ 06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12),

- Zakon o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/ 11, 130/11 i 56/13),

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (»Narodne novine« broj 80/13),

- Uredba o standardu kakvoće voda (»Narodne novine« broj 73/13),

- Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine« broj 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 i 143/12),

- Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13),

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine« broj 64/08 i 67/09),

- Uredba o ekološkoj mreži (»Narodne novine« broj 124/ 13),

- Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 80/13),

- Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (»Narodne novine« broj 117/12),

- Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine« broj 117/12),

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (»Narodne novine« broj 114/11),

- Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine« broj 28/10),

- Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (»Narodne novine« broj 91/10),

- Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (»Narodne novine« broj 98/11),

- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (»Narodne novine« broj 47/06 i 110/11),

- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85, 42/86 i i 76/07),

- Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (»Narodne novine« broj 2/91 i 74/93),

- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (»Narodne novine« broj 1/07, 121/07, 86/08, 112/08, 119/09, 125/10, 136/12 i 76/13),

- Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« broj 66/11 i 47/13),

- Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/12 i 31/13),

- Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/13),

- Plan civilne zaštite Grada Rijeke,

- Aglomeracija Rijeka - studije izvedivosti (Naručitelj: Hrvatske vode).

IV. Zahtjevi i mišljenja na izmjene i dopune Plana

Zahtjevi:

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka (Klasa: 350-02/12-01/15, Urbroj:543-12-01-12-2 od 12.09.2012.),

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb (Klasa: 350-05/12-01/292, Urbroj: 376-10/ŽO-12- 2(JŠ) od 22.08.2012.),

- Hrvatska elektroprivreda d.d. - Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka (Znak i broj: 401200401-17186/12-GG od 12.09.2012),

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova (Broj: 511-09-21/1-184/129/2-2009 DR od 3.09.2012.),

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, RJ Kanalizacija (Znak i broj: GG,ing/1770 od 12.09.2012.),

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, RJ Vodovod (Znak i broj: II-1200/2 od 9.2012.),

- HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb (T4.5,JOP od 27.05.2013.),

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana (Klasa:350-02/12-01/523 Urbroj:374-23-4- 12-2 od 6.09.2012.).

Mišljenja:

- KD Čistoća d.o.o. Rijeka ( Broj: 3043/12/RTS/AB od 4.11.2013. godine),

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, RJ Kanalizacija (Znak i broj:JS/2445 od 5.11.2013.godine),

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb (Klasa:350-05/12-01/292 Urbroj: 376-10/SV-13- 6(JŠ) od 4.11.2013.godine),

- Hrvatska elektroprivreda d.d. - Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka (Znak i broj: 401200401-21735/13-GG) od 5.11.2013.godine),

- Ministarstvo kulture, Uprava za zašitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Rijeka (Klasa: 612-08713- 10/0330; Urbroj: 532-04-12/11-13-3 od 6.11.2013.godine),

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana (Klasa:350-02/13-01/399; Urbroj:374-23-3- 13-5 od 14.11.2013.godine),

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova (Broj: 511-09-21/1-184/129/4-2009 DR od 8.11.2013.),

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka (Klasa: 350-02/12-01/15 Urbroj: 543-12-01-13-6 od 14.11.2013.),

- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka (Znak i broj: 300100201/2404/ 13RŠ od 14.11.2013. godine),

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo u Rijeci (Klasa:UP/I320-02/13-01/ 16 Urbroj: 2170-03-02/12-13-2 od 21.11.2013.godine),

- Energo d.o.o. (Znak: MK Broj:2400/2 od 22.11.2013. godine),

- Hrvatski Telekom d.d., Odjel za energetiku i mrežnu infrastrukturu (Znak:18.10.2013. od 21.11.2013. godine),

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, RJ Vodovod (Znak i broj: II-2445/2 od 25.11.2013. godine).

V. Izvješće o javnoj raspravi izmjena i dopuna Plana

VI. Evidencija postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna Plana

VII. Sažetak za javnost

Članak 5.

U članku 13. stavku 1. točki a) u podstavku 3. iza zareza dodaju se riječi koje glase:

»a za neboder iznosi tri (3) etaže podruma ili suterena i dvanaest (12) nadzemnih etaža,«

Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

»- najveći dozvoljeni broj etaža nebodera određen je kartografskim prikazom broj 4., a iznimno umjesto dvije najniže etaže suterena dozvoljena je gradnja etaža podruma,«

Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 5.

U točki b) iza zareza dodaju se riječi koje glase: »a iznimno za građevinu na građevnoj čestici oznake Cp-2/3/ 4 najveći dozvoljeni broj etaža iznosi dvije (2) etaže podruma, suteren i šest (6) nadzemnih etaža, od kojih je šestu nadzemnu etažu potrebno graditi na najviše 50 % tlocrtne površine pete nadzemne etaže te ista mora biti uvučena od ravnine svih pročelja najmanje 3,0 m,«.

U točki c) iza zareza dodaju se riječi koje glase: »a iznimno za građevinu na građevnoj čestici oznake Cp-17 najveći dozvoljeni broj etaža iznosi podrum, suteren i pet (5) nadzemnih etaža, a za građevinu na građevnoj čestici oznake Dp-4 iznosi tri (3) etaže podruma ili suterena i osam (8) nadzemnih etaža,«.

U točki f) iza zareza dodaju se riječi koje glase: »a iznimno za građevinu na građevnoj čestici oznake C-20 najveći dozvoljeni broj etaža iznosi najviše tri (3) etaže podruma ili suterena i četiri (4) nadzemne etaže.«

Članak 6.

Iza članka 13. dodaje se novi članak 13.a koji glasi:

»Članak 13.a

Iznad najveće dozvoljene etaže nebodera određene člankom 13. Odluke, dozvoljena je gradnja tehničke etaže, koja mora biti uvučena od ravnine svih pročelja najmanje 3,0 m te u sklopu koje je dozvoljena izvedba vertikalnog izlaza na krov, strojarnice lifta, uređaja termotehničkih sustava građevine, završetaka ventilacijskih kanala i dimnjaka, antenski, telekomunikacijski i drugi slični uređaj.«

Članak 7.

U članku 14. stavku 1. točki a) u podstavku 3. iza zareza dodaju se riječi koje glase:

»a za neboder iznosi 48,0 m,«

U točki b) iza zareza dodaju se riječi koje glase: »a iznimno za građevinu na građevnoj čestici oznake Cp-2/3/ 4 iznosi 24,0 m,«

U točki c) iza zareza dodaju se riječi koje glase: »a iznimno za građevinu na građevnoj čestici oznake Cp-17 iznosi 21,0 m, a za građevinu na građevnoj čestici oznake Dp-4 iznosi 35,0 m,«

U točki d) iza zareza dodaju se riječi koje glase: »a iznimno za građevinu na građevnoj čestici oznake Cp-1 iznosi 15,0 m,«

U točki e) umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke e) dodaju se nove točke f) i g) koje glase:

»f) za građevinu na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« na građevnoj čestici oznake Bp-7 iznosi 8,0 m,

g) za građevinu na području namjene »Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena« na građevnoj čestici oznake C-20 iznosi 20,0 m, a na građevnoj čestici C-52 iznosi 14,0 m.«

Članak 8.

U članku 18. stavku 1. točki a) u podstavku 3. iza zareza dodaju se riječi koje glase:

»a za neboder iznosi 0,75,«.

U točki f) iza riječi: »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« dodaju se riječi: »i Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena« na građevnim česticama oznake C-20 i C-52.«

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Najveća dozvoljena izgrađena površina zemljišta pod građevinom nebodera, planiranog kao dio građevine na građevnim česticama oznake Bp-6a, Bp-6b, Dp-2, Dp-4, Dp-9 i DP-10, za sve etaže iznad razine prizemlja iznosi 650 m2, a najmanja udaljenost između nebodera planiranih na građevnoj čestici oznake Dp-10 iznosi 15,0 m.

Najveća dozvoljena tlocrtna dimenzija nebodera (širina, dužina, ortogonalna projekcija nepravilnog tlocrtnog oblika) za sve etaže iznad razine prizemlja iznosi 35,0 m.«

Članak 9.

U članku 19. stavku 1. točki a) u podstavku 3. iza zareza dodaju se riječi koje glase:

»a za neboder iznosi 4,0,«

Članak 10.

U članku 22. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, neboder smješten na udaljenosti do 100 m od koridora obilaznice, osim za stanovanje, može biti namijenjen i drugim vidovima smještaja kao što su samački hotel, aparthotel, gradski poslovni hotel, zdravstveni turizam i sličnim sadržajima koji podrazumijevaju stanovanje i smještaj.«

Dosadašnji stavci 2. do 8. postaju stavci 3. do 9.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., u podstavku 2. iza riječi: »građevini« dodaju se riječi: »i u neboderu odnosno građevini iz stavka 2. ovoga članka,«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«

Članak 11.

U članku 23. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, unutar građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake Cp-2/3/4, za stambenu namjenu potrebno je koristiti najviše 80% građevinske bruto površine, a za poslovnu i javnu namjenu najmanje 20% građevinske bruto površine građevine.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Iza dosadašnjeg stavka 3., koji postaje stavak 4., dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 4. ovoga članka, unutar građevine na građevnoj čestici oznake Cp-2/3/4, koja se gradi na kosom terenu i koja ima više etaža čija je nivelacijska kota približno u razini uređenog prostora oko građevine, poslovna i druga namjena dozvoljena je na dijelovima tih etaža koje su u razini s uređenim okolnim zemljištem, dok se preostali dijelovi građevine mogu koristiti za stanovanje. Najmanja ukupna površina poslovne i druge namjene unutar građevine treba biti približno jednaka površini prizemlja građevine.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 12.

U članku 24. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, unutar građevine na građevnoj čestici oznake Cp-17, za poslovnu namjenu potrebno je koristiti najmanje 55% građevinske bruto površine građevine, a preostala površina (najviše 45%) namijenjena je smještajnim sadržajima i stanovanju.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Iza dosadašnjeg stavka 3., koji postaje stavak 4., dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 4. ovoga članka, unutar građevine na građevnoj čestici oznake Dp-4, koja se gradi na kosom terenu i koja ima više etaža čija je nivelacijska kota približno u razini uređenog prostora oko građevine, poslovna i druga namjena dozvoljena je na dijelovima tih etaža koje su u razini s uređenim okolnim zemljištem, dok se preostali dijelovi građevine mogu koristiti za stanovanje.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 13.

U članku 27. ispred stavka 1. dodaju se novi stavci 1. i 2. koji glase:

»Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena« na građevnim česticama oznake C-52 i C-20 dozvoljena je gradnja novih ili rekonstrukcija postojećih građevina unutar kojih se mogu uređivati poslovni sadržaji uslužnih i njima pratećih i srodnih djelatnosti (trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih, sportskih, rekreacijskih, javnih, društvenih i dr.).

Unutar građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake C-20, stambeni i drugi smještajni sadržaji koji su funkcionalno povezani i prateći poslovnoj namjeni, mogu zauzimati najviše 40 % ukupne bruto razvijene površine građevine.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 3.

Članak 14.

U članku 28. stavku 2. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi koje glase: »a na građevnoj čestici oznake Bp-7 planirana je gradnja građevine unutar koje se mogu uređivati poslovni sadržaji trgovačkih i njima pratećih i srodnih djelatnosti (uslužnih, ugostiteljskih, sportskih, rekreacijskih, javnih, društvenih i dr.).«

Članak 15.

U članku 31. stavku 2. iza riječi: »JZ-13,« dodaju se riječi: »JZ-30,«.

Članak 16.

U članku 32. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Na području obuhvata ovoga Plana igrališta su planirana na građevnim česticama oznake JZ-5, JZ-12, JZ-13, JZ-22, JZ-42 i JZ-45, a dozvoljeno je uređenje igrališta unutar javnih parkova planiranih na građevnim česticama oznake JZ-30, JZ-34, JZ-35 i JZ-37.«

Članak 17.

U članku 33. stavku 2. riječi: »JZ-32« zamjenjuju se riječima: »JZ-27«.

Članak 18.

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zaštitne zelene površine planirane su na građevnim česticama oznake JZ-1, JZ-2, JZ-4, JZ-6, JZ-9, JZ-10, JZ- 11, JZ-14, JZ-15, JZ-16, JZ-17, JZ-18, JZ-20, JZ-21, JZ-

23, JZ-28, JZ-29, JZ-31, JZ-33, JZ-36, JZ-38, JZ-39, JZ-40, JZ-43, JZ-44, JZ-47, JZ-48, JZ-49, JZ-50, JZ-52 i JZ-53, a prostorni raspored zaštitnih zelenih površina određen je u kartografskom prikazu broj 1.«

Članak 19.

U članku 35. stavak 9. mijenja se i glasi:

»Tlocrtna površina garaže iznosi 4.000 m2. Garažu je planirano graditi u dvije podzemne etaže, a planirani broj parkirališnih mjesta po etaži iznosi oko 145. Spoj garaže na javnu prometnicu osiguran je preko građevne čestice ceste planske oznake OU 7a.«

Članak 20.

U članku 38. iza stavka 10. dodaju se novi stavci 11., 12., 13., 14. i 15. koji glase:

»Izuzetno od odredbe stavka 10. ovoga članka, najmanja udaljenost višestambene građevine planirane na građevnoj čestici oznake Dp-3 od granice građevne čestice iznosi 4,0 m, a najmanja udaljenost građevina na građevnim česticama oznake Bp-6a, Bp-6b, Dp-1, Dp-2, Dp-9, Dp-10 od granice građevne čestice iznosi 6,0m.

Podzemne etaže ili podzemni dijelovi etaža građevina iz stavka 11. ovoga članka mogu se graditi na površini građevne čestice izvan njezinog gradivog dijela, do ruba građevne čestice, odnosno do regulacijskog pravca.

Nivelacijska kota prizemlja višestambenih građevina planiranih na građevnim česticama oznake Bp-6a, Bp-6b, Dp- 9 i Dp-10, određuje se u odnosu na nivelacijsku kotu prilazne ceste tako da se s njom usklađuje u najvećoj mogućoj mjeri, time da kod gradnje na udaljenosti 6,0 m od regulacijskog pravca u pravilu može odstupati do +/- 1,5 m, a kod gradnje na udaljenosti većoj od 6,0 m od regulacijskog pravca, u pravilu može odstupati do +/- 1,5 m uvećano za +/- 0,1 m na svaki dodatni 1,0 m udaljenosti od regulacijskog pravca.

Nivelacijska kota prizemlja višestambenih građevina planiranih na građevnim česticama oznake Dp-1, Dp-2 i Dp-3 određuje se u odnosu na nivelacijsku kotu javne zelene površine planirane na građevnoj čestici oznake JZ-30 tako da se s njom usklađuje u najvećoj mogućoj mjeri, time da kod gradnje na udaljenosti 6,0 m od regulacijskog pravca prema javnoj zelenoj površini u pravilu može odstupati do +/- 1,5 m, a kod gradnje na udaljenosti većoj od 6,0 m od regulacijskog pravca u pravilu može odstupati do +/- 1,5 m uvećano za +/- 0,1 m na svaki dodatni 1,0 m udaljenosti od regulacijskog pravca.

Iznimno od odredbi stavaka 13. i 14. ovoga članka, veća odstupanja nivelacijske kote dozvoljena su do razine postojećeg terena ili do uređenih površina u užem okruženju građevne čestice.«

Članak 21.

U članku 39. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, najmanja udaljenost građevine na građevnim česticama oznake Cp-2/ 3/4 i Dp-4 od ruba građevne čestice iznosi 6,0m.

Podzemne etaže ili podzemni dijelovi etaža građevina iz stavka 2. ovoga članka mogu se graditi na površini građevne čestice izvan njezinog gradivog dijela, do ruba građevne čestice, odnosno do regulacijskog pravca.

Nivelacijska kota prizemlja građevine planirane na građevnoj čestici oznake Cp-2/3/4 određuje se u odnosu na nivelacijsku kotu pločnika sabirne ulice SUIII-a tako da se s njom usklađuje u najvećoj mogućoj mjeri, time da kod gradnje na udaljenosti 6,0 m od regulacijskog pravca u pravilu može odstupati do +/- 1,2 m.

Nivelacijska kota suterena građevine planirane na građevnoj čestici oznake Cp-2/3/4 određuje se u odnosu na nivelacijsku kotu uređene površine parka planiranog na građevnoj čestici JZ-35 tako da se s njom usklađuje u najvećoj mogućoj mjeri te u pravilu od nje može odstupati do +/- 1,2 m.

Iznimno od odredbi stavaka 4. i 5. ovoga članka, na najviše 50% dužine pročelja građevine, dozvoljena su veća odstupanja nivelacijske kote uz obvezno terasasto povezivanje razine prizemlja građevine s pločnikom sabirne ulice oznake SUIII-a, odnosno razine suterena građevine na površinu parka planiranog na građevnoj čestici oznake JZ-35, pri čemu najveća dozvoljena visina potpornog i/ili obložnog zida iznosi 1,5 m, a širina terase između potpornih i/ili obložnih zidova, koju je potrebno ozeleniti, iznosi najmanje 1,0 m.

Nivelacijska kota prizemlja građevine planirane na građevnoj čestici oznake Dp-4 određuje se u odnosu na nivelacijsku kotu opskrbne ulice oznake OU9 i javne zelene površine planirane na građevnoj čestici oznake JZ-30 tako da se s njima usklađuje u najvećoj mogućoj mjeri, time da kod gradnje na udaljenosti 6,0 m od regulacijskog pravca u pravilu može odstupati do +/- 1,5 m, a kod gradnje na udaljenosti većoj od 6,0 m od regulacijskog pravca u pravilu može odstupati do +/- 1,5 m uvećano za +/- 0,1 m na svaki dodatni 1,0 m udaljenosti od regulacijskog pravca, dok su veća odstupanja nivelacijske kote iznimno dozvoljena do razine postojećeg terena ili do uređenih površina u užem okruženju građevne čestice.«

Dosadašnji stavci 2. do 6. postaju stavci 8. do 12.

Članak 22.

U članku 40. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, najmanja udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca građevine na građevnoj čestici oznake Cp-1, prema opskrbnoj prometnici OU 7a iznosi 4,0 m, a prema sabirnoj ulici oznake SUIII-a iznosi 3,0 m.

Podzemne etaže ili podzemni dijelovi etaža građevine iz stavka 2. ovoga članka mogu se graditi na površini građevne čestice izvan njezinog gradivog dijela, do ruba građevne čestice, odnosno do regulacijskog pravca.«

Članak 23.

U članku 42. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 5. ovoga članka, podzemne etaže ili podzemni dijelovi etaža građevina na građevnim česticama oznake Bp-7, C-20 i C-52 mogu se graditi na površini građevne čestice izvan njezinog gradivog dijela, do ruba građevne čestice, odnosno do regulacijskog pravca.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 24.

U članku 43. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka, za postojeće građevine na građevnim česticama oznake C-52 i C-20, u Tablici 1. i kartografskom prikazu broj 4., utvrđen je planirani broj etaža građevine koji je potrebno poštivati prilikom rekonstrukcije postojeće građevine.«

Dosadašnji stavci 4. do 6. postaju stavci 5. do 7.

Članak 25.

U članku 44. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, krov građevina koje se grade na građevnim česticama oznake Bp- 6a, Bp-6b, Bp-7, C-20, C-52, Cp-1, Cp-2/3/4, Cp-17, Dp-1,

Dp-2, Dp-3, Dp-4, Dp-9 i Dp-10 planiran je kao ravni krov tzv. »zeleni«, »bijeli« ili popločeni - prohodni krov.»

Dosadašnji stavci 2. do 4. postaju stavci 3. do 5.

Iza dosadašnjeg stavka 4., koji postaje stavak 5., dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Pješačku površinu, planiranu na građevnim česticama oznake C-20 i Cp-2/3/4, iznad etaže suterena građevine, dozvoljeno je natkriti.«

Članak 26.

Iza članka 48. dodaje se novi članak 48.a koji glasi:

»Članak 48.a

Projektiranje i oblikovanje nebodera, zbog istaknutosti njihovih vertikala u silueti grada i uređivanja novih poteza urbaniteta, treba biti naročito kvalitetno, skladno, racionalno i funkcionalno te temeljeno na bogatoj tradiciji gradnje nebodera na području grada Rijeke.

Tlocrtnom dispozicijom, svakom stanu ili drugom smještajnom sadržaju i radnom prostoru, potrebno je osigurati dobru i kvalitetnu orijentaciju s pogledom na more i osunčanje te na najatraktivnijem dijelu predvidjeti prostrani otvoreni balkon ili terasu.

Tehničke karakteristike nebodera, uključujući tehnologiju građenja, materijale, održivost i ekonomičnost, trebaju biti na razini suvremenih dostignuća i standarda u gradnji stambenih i poslovnih nebodera.

Pojedine građevine nebodera unutar grupe potrebno je oblikovati na način da čine cjelinu povezanu arhitektonskom plastikom, strukturama, elementima, bojama, proporcijama, ritmom i dr.«

Članak 27.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Neizgrađeni dio građevne čestice potrebno je urediti kao kolno-pješačku površinu, površinu za pristup građevini, pješačku površinu, površinu za parkiranje vozila i/ili hortikulturno urediti uvažavajući funkcionalna i oblikovna svojstva pejsaža.

Neizgrađeni dio građevnih čestica oznake Bp-6a, Bp-6b, Bp-7, C-20, C-52, Cp-1, Cp-2/3/4, Cp-17, Dp-1, Dp-2, Dp-3, Dp-4, Dp-9 i Dp-10, smješten uz poslovne sadržaje građevine orijentirane prema ulici ili prema javnoj zelenoj površini/parku, potrebno je urediti kao javnu pješačku i zelenu površinu ili kao otvoreno parkiralište s javnim režimom korištenja.

Neizgrađeni dio građevnih čestica oznake Bp-6a i Bp-6b prema ulici oznake OUVIb potrebno je povezati te urediti kao pješački trg ukupne površine najmanje 600 m2.

Gradnja terasa i potpornih zidova mora biti u skladu sa specifičnostima reljefa i oblikovnim karakteristikama mikrolokacije.

Najveća dozvoljena visina ograde iznosi 1,8 m, osim ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno.

U visini od najviše 1,0 m ograda se izvodi kao puna ili čvrsta ograda i to uporabom kamena, betona, opeke i sličnog materijala, sukladno tipologiji gradnje susjednih građevina, a u preostaloj visini ograda se izvodi kao prozirna uporabom metala, opeke, živice i sličnog materijala.

Izuzetno od odredbe stavka 6. ovoga članka, ako susjedna građevna čestica nije cesta ili javno-prometna površina, ogradu je moguće u cijeloj visini izvesti kao punu ili čvrstu ogradu.

Građevne čestice oznake Bp-6a, Bp-6b, Bp-7, C-20, C- 52, Cp-1, Cp-2/3/4, Dp-1, Dp-2, Dp-3, Dp-4, Dp-9 i Dp- 10 nije dozvoljeno ograđivati, osim sigurnosnim ogradama.

Najveća dozvoljena visina potpornog i/ili obložnog zida iznosi 1,5 m, a ako je visina zida veća od 1,5 m tada je zid potrebno izvesti terasasto. Izuzetno, ako to zahtijeva konfiguracija terena, visina potpornog i/ili obložnog zida može iznositi do 3,0 m, a prema javno-prometnoj površini isti je potrebno izvesti kao oblikovanu strukturu.

Širina terase između potpornih i/ili obložnih zidova, koju je potrebno ozeleniti, iznosi najmanje 0,5 m.

Potporni i/ili obložni zid izvodi se uporabom betona ili kamena.

Parkirališta je potrebno asfaltirati ili popločiti prefabriciranim kockama. Dimenzija parkirališnih mjesta za osobna vozila iznosi 2,5x5,0m.«

Članak 28.

U članku 54. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Na građevnoj čestici oznake C-20, nivo krova ili poda suterenske etaže potrebno je urediti kao središnju pješačku ulicu najmanje širine 10,0 m.«

Članak 29.

U članku 62. stavak 6. mijenja se i glasi:

»Prilikom gradnje javne garaže iz stavka 5. ovoga članka potrebno je pridržavati se sljedećih uvjeta:

- najveća dozvoljena ukupna brutto površina garaže iznosi 8.000 m2,

- dozvoljena je gradnja dvije podzemne etaže,

- broj parkirališnih mjesta koji je potrebno osigurati iznosi oko 290,

- krovnu plohu garaže obavezno je projektirati tako da se predvidi sadnja visokog i niskog zelenila u punoj površini krovne plohe garaže,

- ulaz/izlaz u garažu potrebno je predvidjeti s površine javne prometnice planske oznake OU 7a.«

Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:

»Najmanje 10% od potrebnog broja parkirališnih mjesta na građevnim česticama oznake Bp-6a, Bp-6b, Bp-7, C-20, Dp-4, Dp-9 i Dp-10 potrebno je urediti kao otvoreno parkiralište u javnom režimu korištenja te smješteno uz pristupnu ulicu ili na drugom pogodnom mjestu.

Na građevnoj čestici oznake Cp-2/3/4 potrebno je osigurati najmanje 110 garažnih/parkirališnih mjesta u javnom režimu korištenja.«

Članak 30.

U članku 63. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Prilikom gradnje pješačkog nathodnika preko kolnika ulice oznake OUVI-a potrebno je osigurati najmanje 4,50 m visine svijetlog otvora, mjereno od vrha kolnika do najniže točke horizontalne ili lučne konstrukcije nathodnika, a konstrukcija nathodnika treba biti kvalitetno oblikovana.«

Članak 31.

U članku 64. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»Na građevnim česticama oznake Bp-6a, Bp-6b, Bp-7, Bp-47, C-5/6, C-14, C-20, C-52, Cp-1, Cp-2/3/4, Cp-17, Cp-30, Dp-1, Dp-2, Dp-3, Dp-4, Dp-6, Dp-9, Dp-10, Dp- 11a, JZ-27, JZ-28, JZ-29,JZ-30, JZ-31, JZ-32, JZ-33, JZ- 35, JZ-38, JZ-39, SUII-a1, dio SUII-b, SUIII-a, SUIII-b, OUVI-a, OUVI-b, OU7-a, OU7-b, dio OU8-a, OU9, dio OU10-a, K-PJ P 4, PP 3, PP-21, PP-22, TS3-PLAN, TS7- PLAN, TS10-PLAN, TS13-PLAN, TS15-PLAN, TS16- PLAN, TS17-PLAN i B 13, planirana je gradnja kabelske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže sukladno kartografskom prikazu broj 2.5.«

Članak 32.

U članku 65. stavku 2. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»- gradnja spojnog cjevovoda od glavnog transportno- distribucijskog cjevovoda VS »Streljana« - VS »Brgudi« do VS »Dražice« koji će omogućiti punjenje planirane vodospreme VS»Dražice« iz VS »Streljana,«

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4.

Članak 33.

U članku 66. stavku 4. iza točke dodaju se nove rečenice koje glase:

»Odvodnja oborinskih voda s prometnih površina na građevnim česticama oznake dio SUII-b, SUIII-a, SUIII- b, OUVI, OUVI-a, OUVI-b, dio OUVI-b, OU7a, OU7b, dio OU8-a, OU9, dio OU10-a, OU11-b, KPRP 2b, KPRP 4 i PP9, PP17, PP18, PP-21 i PP-22 može se rješavati lokalno, upuštanjem oborinskih voda u teren putem upojnih građevina. Oborinsku vodu potrebno je pročistiti na način utvrđen pozitivnim propisima, a lokacije upojnih građevina utvrđene su načelno i mogu se prilagoditi prilikama na terenu, dinamici gradnje i tehničkim uvjetima.«

U stavku 5. iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»- izgraditi upojne građevine putem kojih će se rješavati lokalno upuštanje oborinskih voda u teren uz prethodno pročišćavanje. Načelne lokacije upojnih građevina planirane su na građevnim česticama oznake: JZ-27, JZ-28, JZ-29, JZ-30, JZ-31, JZ-33, JZ-35, JZ-38, JZ-39, dio SUII-b, SUIII-a, SUIII-b, OUVI, OUVI-a, OUVI-b, dio OUVI-b, OU7a, OU7b, dio OU8-a, OU9, dio OU10-a, OU11-b, KPRP 2b, KPRP 4 i PP9, PP17, PP18, B-13, PP-21 i PP-22,«.

Dosadašnji podstavci 5. i 6. postaju podstavci 6. i 7.

Članak 34.

U članku 68. stavku 1. podstavci 2. do 4. mijenjaju se i glase:

»- trafostanice oznake TS1-PLAN, TS-2-PLAN, TS-4- PLAN, TS-5-PLAN, TS6-PLAN, TS13-PLAN, TS14- PLAN, TS16-PLAN i TS17-PLAN potrebno je graditi kao slobodnostojeći objekt, tip KTS, tlocrtne površine 4,16x2,12 m,

- trafostanice oznake TS3-PLAN, TS 10-PLAN i TS12- PLAN potrebno je graditi kao slobodnostojeći objekt, tip DTS, tlocrtne površine 4,96x4,76 m,

- trafostanicu oznake TS15-PLAN potrebno je graditi kao ugradbenu trafostanicu u potpornom zidu, tlocrtne površine 7x4 m, sa zelenim ravnim krovom uređenim kao pješačka ili druga javna površina na razini javne zelene površine-parka planiranog na građevnoj čestici oznake JZ-30,«.

Iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»- trafostanice oznake TS7-PLAN, TS8-PLAN i TS11- PLAN potrebno je graditi kao ugradbene trafostanice odnosno unutar građevine osnovne namjene. Investitori budućih građevina, u sklopu kojih je predviđena gradnja ugradbenih trafostanica kapaciteta 20/0,4 kV, dužni su prije izrade idejnih projekata u suradnji s nadležnom elektrodistribucijom dogovoriti mikro lokaciju trafostanice unutar građevine, potreban prostor za kapacitet trafostanice te nivo obrade u građevinskom dijelu projekta.«

Članak 35.

U članku 71. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Unutar parka planiranog na građevnoj čestici oznake JZ-35 planirana je gradnja/uređenje požarnog puta najmanje širine 5,0 m, a na građevnoj čestici oznake JZ-30 uz površinu požarnog puta planirana je gradnja/uređenje okretišta čiji unutarnji radijus iznosi najmanje 6,0 m, a vanjski radijus iznosi najmanje 11,0 m.«

Dosadašnji stavci 3. do 12. postaju stavci 4. do 13.

Članak 36.

U članku 82. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Zbrinjavanje komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima za građevine na građevnim česticama oznake Bp-6a, Bp-6b, Bp-7, C-20, C-52, Cp-1, Cp-2/3/4, Cp-17, Dp-1, Dp- 2, Dp-3, Dp-4, Dp-9 i Dp-10 potrebno je predvidjeti i unutar građevine.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 37.

Iza članka 83. dodaje se novi odjeljak 9. »Mjere posebne zaštite« i članci 83.a, 83.b, 83.c, 83.d, 83.e, 83.f i 83.g koji glase:

»9. Mjere posebne zaštite

Članak 83.a

Ovim Planom određuju se mjere posebne zaštite za građevne čestice oznake Bp-6a, Bp-6b, Bp-7, Bp-47, C-5/6, C- 14, C-20, C-52, Cp-1, Cp-2/3/4, Cp-17, Cp-30, Dp-1, Dp-2, Dp-3, Dp-4, Dp-6, Dp-9, Dp-10, Dp-11a, JZ-27, JZ-28, JZ-29, JZ-30, JZ-31, JZ-32, JZ-33, JZ-35, JZ-38, JZ-39, SUII-a1, dio SUII-b, SUIII-a, SUIII-b, OUVI-a, OUVI-b, OU7-a, OU7-b, dio OU8-a, OU9, dio OU10-a, K-PJ P 4, PP 3, PP-21, PP-22, TS3-PLAN, TS7-PLAN, TS10- PLAN, TS13-PLAN, TS15-PLAN, TS16-PLAN, TS17- PLAN i B 13.

Na području iz stavka 1. ovoga članka obvezna je provedba mjera posebne zaštite utvrđenih Planom zaštite i spašavanja Grada Rijeke, Planom civilne zaštite Grada Rijeke i Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Rijeke, a planskim mjerama utvrđenim ovim Planom stvaraju se prostorni i infrastrukturni uvjeti za njihovu provedbu.

Mjere posebne zaštite obuhvaćaju mjere zaštite od prirodnih opasnosti i to: mjere zaštite od potresa, mjere zaštite od štetnog djelovanja voda i mjere zaštite od ostalih prirodnih uzroka, osobito ekstremnih vremenskih uvjeta (suša, toplinski val, olujno ili orkansko nevrijeme i jaki vjetar, klizišta, tuča, snježne oborine i poledica) te mjere posebne zaštite od tehničko-tehnoloških opasnosti koje uključuju mjere zaštite od požara, mjere zaštite u gospodarskim objektima, mjere zaštite u prometu pri prijevozu opasnih tvari te mjere zaštite od epidemiološke i sanitarne opasnosti.

Sirenu za uzbunjivanje potrebno je postavljati prema potrebi i operativnim planovima zaštite i spašavanja na lokaciju utvrđenu kartografskim prikazom broj 3.1.

Vlasnici i korisnici građevina u kojima se okuplja veći broj ljudi i u kojima zbog buke ili drugog razloga nije moguće čuti znakove za uzbunjivanje dane putem sirene ili drugog medija sustava za uzbunjivanje (osobito dvorana, disco club i sl.) trebaju imati uspostavljen vlastiti sustav uzbunjivanja građana preko razglasnih uređaja.

Na području iz stavka 1. ovoga članka nije utvrđena obveza gradnje skloništa osnovne zaštite, osim prilagodbe podzemne garaže planirane na građevnoj čestici oznake JZ-35 i drugih podzemnih garaža te građevina pogodnih sklanjanju ljudi, što se utvrđuje posebnim planovima sklanjanja i privremenog premještanja osoba te prilagođavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izrađuju u slučaju neposredne ratne opasnosti.

Površine za evakuaciju stanovništva planirane su na javnim zelenim površinama, javnim parkovima i odmorištima- vrtovima. Mjesto skupljanja za korisnike područja obuhvata i kontaktnog područja označeno je na kartografskom prikazu broj 3.1.

Postojeće i planirane kolne i pješačke prometnice predstavljaju pravce za evakuaciju ljudi, a prikazane su na svim kartografskim prikazima ovoga Plana.

Lokacija privremenog odlagališta građevinskog otpada uslijed urušavanja građevina označena je na kartografskom prikazu broj 3.1.

9.1. Mjere zaštite od potresa

Članak 83.b

Zaštita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem i građenjem građevina. Do izrade nove seizmičke karte Primorsko-goranske županije, protupotresno projektiranje treba provoditi u skladu s postojećim seizmičkim kartama.

Prema seizmičkim karakteristikama tlo se nalazi u 7- do 8+ stupnju seizmičnosti MCS ljestvice. Seizmičku opasnost, potrebne parametre i zahtjeve za projektiranje osjetljivih građevina i infrastrukture potrebno je utvrđivati dodatnim istraživanjima u okviru detaljnije seizmičke rajonizacije (seizmička mikrorajonizacija). Temeljem Karte seizmičkog mikrozoniranja područja grada Rijeke (Institut za geološka istraživanja, Zavod za hidrogeologiju i inžinjersku geologiju, Zagreb, 2001. godine) područje obuhvata nalazi se u području stupnja seizmičnosti 7 MCS ljestvice. Koeficijent seizmičnosti iznosi za veći dio područja 0,030 te 0,020 i 0,025.

Građevine moraju biti statički proračunate, dimenzionirane prema pravilima struke i rezultatima geotehničkih analiza te moraju zadovoljavati tehničke propise za građenje u seizmičkim područjima.

9.2. Mjere zaštite od suše, toplinskog vala, olujnog ili orkanskog nevremena i jakog vjetra, klizišta, tuče, snježnih oborina te poledice

Članak 83.c

Planske mjere zaštite od suše uključuju izvedbu vodoopskrbnog sustava.

Mjere zaštite od toplinskog vala uključuju projektiranje konstrukcija sa adekvatnom toplinskom zaštitom.

Planske mjere zaštite od olujnog ili orkanskog nevremena i jakog vjetra uključuju projektiranje konstrukcija, osobito krovnih konstrukcija i pokrova prema važećim propisima s otpornošću na utjecaje vjetra te sadnju visokog zelenila u sklopu građevnih čestica na minimalno propisanim površinama.

Planske mjere zaštite od klizišta uključuju projektiranje na temelju rezultata geotehničkih analiza i ojačanje nedovoljno nosivih tla, sukladno propisima i standardima proračuna nosivih konstrukcija.

Područje obuhvata nije ugroženo od tuče te stoga nije potrebno predvidjeti posebne mjere obrane od tuče.

Mjere zaštite od snježnih oborina obuhvaćaju redovne akcije čišćenja snijega od strane zimske službe, a planirana širina prometnica omogućuje efikasno čišćenje snijega. Sustav oborinske odvodnje planiran je za količine koje mogu nastati otapanjem očekivanih količina snijega.

Područje obuhvata ugroženo je od poledice, osobito u prometu, a mjere zaštite obuhvaćaju redovno zasoljavanje prometnica od strane zimske službe te efikasnu površinsku odvodnju oborinskih voda s prometnih i drugih javnih površina.

9.3. Mjere zaštite od požara

Članak 83.d

Zaštitu od požara potrebno je provoditi sukladno propisima koji reguliraju područje zaštite od požara. Provedba zaštite od požara mora se uskladiti s mjerama propisanim ovim Planom i važećim operativnim planovima te njihovim revizijama, uzevši u obzir novonastale situacije u praksi.

Kod izrade procjena ugroženosti objekata od požara i projektiranja građevina, s obzirom na planiranu namjenu u području obuhvata, potrebno je primjenjivati numeričku metodu TRVB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.

Gradnja i rekonstrukcija građevina planirana je na način da se poduzmu odgovarajuće preventivne mjere ukoliko se povećava ukupno postojeće požarno opterećenje objekta, odnosno zone kao cjeline.

Unutar građevina potrebno je predvidjeti protupožarnu zaštitu sukladno propisima i predvidjeti za to potrebnu opremu. Unutar građevne čestice obvezna je izvedba vatrogasnih pristupa prema važećim propisima.

Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata potrebno je voditi računa o požarnom opterećenju objekata, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Propisani međusobni razmak građevina onemogućuje širenje požara, a ukoliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost, potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara.

Kod projektiranja prometnica, obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava planirana je gradnja hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

Pri projektiranju i gradnji građevina obvezna je primjena tehničkih i organizacijskih mjera utvrđenih Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija grada Rijeke.

U području obuhvata ne planira se gradnja građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ ili plinova.

Pri projektiranju i gradnji građevina potrebno je predvidjeti gromobransku zaštitu.

Kod projektiranja složenije građevine (građevine skupine 2) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara.

9.4. Mjere zaštite od tehničko-tehnoloških opasnosti u gospodarskim objektima

Članak 83.e

Na području obuhvata nisu planirani gospodarski objekti s mogućim izvorima tehničko-tehnoloških nesreća.

Spremnici energenata koji se mogu planirati u sklopu predviđenih namjena, a po količinama opasnih tvari ne pripadaju u područje koje pokriva SEVESO II direktiva, moraju se projektirati, izvesti i koristiti sukladno propisima kako bi se umanjila mogućnost nesreće.

9.5. Mjere zaštite od tehničko-tehnoloških opasnosti u prometu pri prijevozu opasnih tvari

Članak 83.f

Ugroze od tehničko-tehnoloških opasnosti u prometu pri prijevozu opasnih tvari za područje obuhvata mogu se pojaviti u svezi s prometom riječkom obilaznicom i glavnom ulicom oznake GUV (D 304), a mjere zaštite potrebno je provoditi u sklopu tih prometnica.

Sabirnom ulicom oznake SUIII obavlja se snabdijevanje benzinskih postaja i gospodarskih subjekata koji u svojim skladištima imaju zapaljive i opasne kemikalije za vlastite potrebe te je na toj prometnici potrebno primijeniti mjere zaštite uvođenjem posebnog režima prometa na dijelu kroz građevinsko područje naselja.

9.6. Mjere zaštite od epidemiološke i sanitarne opasnosti

Članak 83.g

Planske mjere zaštite od epidemiološke i sanitarne opasnosti uključuju planiranje sustava vodoopskrbe i odvodnje sukladno propisanom standardu te zbrinjavanje otpada na propisani način.«

Članak 38.

Ove Izmjene i dopune Plana izrađene su u šest (6) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 39.

Izvornici Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja te Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj - Zavodu za prostorno planiranje.

Članak 40.

Tekstualni i grafički dijelovi Izmjena i dopuna Plana te obvezni prilozi iz članka 4. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

Članak 41.

Tablica 1. iz članka 10. stavka 2. Odluke mijenja se i glasi kako je utvrđeno u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 42.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/193

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-3

Rijeka, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=873&mjesto=51000&odluka=180
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr