SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RAB

63.

Na temelju članka 60. i članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/ 11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja
Grada Raba s Prostornim planom
Primorsko-goranske županije

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE

Članak 1.

Usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/ 04, 40/05 - ispravak, 18/07 i 47/11) s Prostornim planom Primorsko-goranske županije, u daljnjem tekstu: usklađenje Plana, izrađuje se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 9/11).

II. RAZLOG ZA IZRADU USKLAĐENJA PLANA

Članak 2.

Razlog izrade usklađenja Plana je usklađivanje s Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/13).

III. OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Ovim usklađenjem Plana ne mijenja se obuhvat Prostornog plana uređenja Grada Raba.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Plan je potrebno revidirati sukladno odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

Uskladiti Plan sa odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 6.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

Za izradu usklađenja Plana koristit će se digitalna topografska podloga u mjerilu 1:25000 i digitalna katastarska podloga u mjerilu 1:5000.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA USKLAĐENJE PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U USKLAĐENJU PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi usklađenja Plana iz područja svog djelokruga:

1.MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,

2.MINISTARSTVO OBRANE, Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb

3.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

4.MINISTARSTVO TURIZMA, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

5.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja Rab, Palit 144 a, 51280 Rab,

6.MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

7.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/ 20, 10000 Zagreb,

8.MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Lučka kapetanija Rijeka, Lučka ispostava Rab, Biskupa Draga 1, 51280 Rab,

9.MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Županijska lučka uprava Rab, Biskupa Draga 2, 51280 Rab,

10.JAVNA USTANOVA, ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

11.PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rab, Palit 71, 51280 Rab,

12.HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb,

13.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE d.o.o., Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

14.HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb,

15.HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

16.HRVATSKE VODE d.d., VGO za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

17.HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma, Podružnica Senj, Šumarija Rab, Banjol 21, 51280 Rab,

18.VRELO d.o.o. za komunalne djelatnosti, Palit 68, 51280 Rab,

19.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka,

20.MJESNI ODBORI na području Grada Raba

21.GRAD CRES, Creskog statuta 15, 51557 Cres

22.GRAD MALI LOŠINJ, Riva Lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj

23.GRAD SENJ, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj

24.GRAD NOVALJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja

25.OPĆINA LOPAR, Lopar 289A, 51281 Lopar

26.OPĆINA KARLOBAG, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 53288 Karlobag

X. ROK ZA IZRADU USKLAĐENJA PLANA

Članak 10.

Za izradu usklađenja Plana određuju se sljedeći rokovi:

-dostava zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu usklađenja Plana od tijela i osoba određenih posebnim propisima: u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom za dostavu zahtjeva,

-utvrđivanje prijedloga usklađenja Plana za potrebe javne rasprave: u roku od 15 dana od prihvaćanja Nacrta prijedloga usklađenja Plana,

-javni uvid u prijedlog usklađenja Plana: u trajanju od 15 dana,

-obrada primjedbi i prijedloga s javne rasprave te izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga usklađenja Plana: u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

-pribavljanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima: 30 dana,

-izrada Konačnog prijedloga usklađenja Plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-dostava mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije na Konačni prijedlog usklađenja Plana: 30 dana od primitka zahtjeva,

-dostava suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: 45 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva,

-usvajanje usklađenja Plana na Gradskom vijeću.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA PLANA

Članak 11.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, osim u slučajevima predviđenim Zakonom.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE USKLAĐENJA PLANA

Članak 12.

Izrada usklađenja Plana financira se iz sredstava proračuna Grada Raba.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/13-01/9

Ur. broj: 2169-01-02-01/3-13-2

Rab, 18. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr