SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
GRAD ČABAR
24

24.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), Rješenja Policijske uprave Odjel za sigurnost cestovnog prometa Rijeka broj: 511-09-05/N-67/66-04. B.S. i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 6/02) Gradsko vijeća Grada Čabra, na sjednici održanoj 20. prosinca 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o uređenju prometa na području Grada Čabra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se promet na području Grada Čabra.

Članak 2.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove ovom Odlukom uređuje promet na području Grada Čabra tako da određuje:

1. ceste s prednošću prolaska;

2. dvosmjerni promet;

3. sustav tehničkog uređenja prometa

4. ograničenja brzine kretanja vozila;

5. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda i zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke;

6. parkirališne površine;

7. pješačke zone, sigurni pravci za kretanje školske djece

8. uklanjanje dotrajalih, oštećenih ili napuštenih vozila;

II. UREĐENJE PROMETA

A. Ceste s prednošću prolaza

Članak 3.

(1) Ljestvica razine cesta, u smislu ove Odluke, utvrđuje se kako slijedi:

1. razina - državna cesta;

2. razina - županijska cesta;

3. razina - lokalna cesta;

4. razina - nerazvrstana cesta.

(2) Cesta razvrstana u višu razinu u smislu stavka (1) ovog članka daje joj pravo prednosti na području Grada Čabra

B. Dvosmjerni promet,

1. Dvosmjerni promet

Članak 4.

Promet cestama u svim ulicama na području Grada Čabra dvosmjeran je.

C. Sustav tehničkog uređenja prometa

Članak 5.

Tehničko uređenje prometa (u daljnjem tekstu: regulacija prometa) na prometnim površinama Grada-projektom određuje fizička ili pravna osoba koja to pravo ostvari putem javnog natječaja.

Ponedjeljak,27.prosinca2004. Stranica3681—broj44

SLUŽBENENOVINE

Uređenje prometom utvrđuje Gradsko poglavarstvo uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova - Policijske uprave primorsko-goranske Rijeka.

Članak 6.

Uređenje prometom u smislu ove Odluke smatra se:

1. određivanje cesta s prednošću prolaza,

2. određivanje organizacije prometnih tijekova (dvosmjerni, jednosmjerni promet)

3. ograničenje brzine kretanja,

4. određivanje zone smirenog prometa i načina smirivanja prometa,

5. određivanje parkirališnih površina, način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

6. ostalo u suglasju s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i ovom Odlukom.

Članak 7.

Tehničkim uređenjem prometa u užem smislu iz članka 7. ove Odluke smatra se određenje mjesta postavljanja vodoravne i okomite signalizacije, svjetlosnih uređaja i određivanja načina rada tih uređaja, te određenje mjesta postavljanja prometne, zaštitne i druge opreme na prometnim površinama.

Za postavljanje, programiranje i održavanje zadužen je Upravni odjel Grada.

Članak 8.

Privremeno upravljanje prometom na prometnim površinama zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravka objekta prometnih površina i instalacija u njima te drugih objekata uz prometne površine utvrđuje se na isti način kako je određeno u članku 6. ove Odluke.

Prema obrazloženoj i opravdanoj potrebi može se privremeno zabraniti ili drugačije ograničiti promet na prometnim površinama, ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa ili ako se promet bez toga ne može sigurno odvijati.

D. Ograničenje brzine kretanja vozila

Članak 9.

U naseljima na području Grada Čabra vozač se ne smije kretati brzinom većom od 50 km na sat.

Članak 10.

Brzina kretanja vozila ograničava se na 30 km/sat u Čabru od raskrižja Ulice F. O. Velikog i I. G. Kovačića, do Doma Zdravlja u Ulici Narodnog oslobođenja 7. Ograničenje brzine kretanja vozila na 30 km/sat regulirati će se u Plešcima Ul. Muhvić Antuna kod kuć. broja 14, postavljenom prometnom signalizacijom.

Članak 11.

Radi osiguranja poštivanja ograničenja brzine kretanja vozila Gradsko poglavarstvo, uz prethodnu suglasnost policijske uprave, može odrediti da se na cestu postavi naprava za usporenje brzine kretanja vozila, tzv. »ležeći policajac«.

E. promet pješaka, bicikla, vozača mopeda i zaprežnih vozila.

Članak 12.

Za promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, zaprežnih vozila i drugih sudionika u prometu vrijede odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

F. Parkirališne površine

Članak 13.

Parkirališna površina je dio prometne površine namijenjena za parkiranje vozila.

Privatno parkiralište je površina u vlasništvu fizičke i pravne osobe namijenjena za parkiranje vozila vlasnika ili trećih osoba sa dozvolom vlasnika.

Članak 14.

Na području Grada Čabra javne su parkirališne površine za osobna vozila

a)u naselju Čabar
na prostoru Ulice Petra Zrinskog,
na prostoru Ulice Narodnog oslobođenja kod kč.br. 9
na Trgu kralja Tomislava,
na prostoru ispred Doma kulture I. G. Kovačića 20
u Ulici Narodnog oslobođenja od kč. broja 2 do broja 10
u Ulici I. G. Kovačića od kč. br. 16-24

b)u naselju Tršće
na prostoru iza i južno od Doma »12. rujan« Školska 1.
ispred rukometnog igrališta u školskoj ulici.

c)u naselju Gerovo
jedna strana Ulice Eugena Kvaternika,
desna strana Ulice Podplanica,
prostor kod groblja u Snježničkoj ulici,

d)u naselju Prezid
ispred doma kulture,
kod crkve.

Članak 15.

Na svim obilježenim autobusnim stajalištima na području Grada Čabra dozvoljeno je zaustavljanje i parkiranje samo autobusa.

Članak 16.

Ispred trgovačkih, ugostiteljskih i drugih radnji na području Grada, kao i na ostalim neimenovanim nerazvrstanim cestama i ulicama Grada Čabra, dozvoljeno je zaustavljanje pod uvjetima predviđenim Zakonom o sigurnosti na cestama.

Članak 17.

Ovlaštena osoba, koju svojim Zaključkom ovlasti Poglavarstvo Grada Čabra odredit će da se nepropisno zaustavljeno ili parkirano vozilo koje ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tijek prometa premjesti na drugo mjesto.

G. Pješačke zone, sigurni pravci za sigurnost kretanja pješaka, školske djece u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl.

Članak 19.

U cilju zaštite školske djece i ostalih pješaka u blizini svih javnih ustanova (škole, vrtići, domovi zdravlja-ambulante, ostale državne ustanove) izvršit će se posebna horizontalna i vertikalna prometna signalizacija.

Predškolska djeca ne bi smjela ostati bez nadzora roditelja staratelja i djelatnika predškolskih ustanova na javno prometnim površinama na kojima se obavlja promet.

H. Uklanjanje dotrajalih, oštećenih ili napuštenih vozila.

Članak 20.

(1) Vlasnici dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila obvezni su ukloniti ta vozila s javnih i nerazvrstanih cesta na području Grada Čabra.

Stranica3682—broj44 Ponedjeljak,27.prosinca2004.

SLUŽBENENOVINE

(2) Ako vlasnik ne ukloni dotrajalo, oštećeno ili napušteno vozilo ni u roku od 15 dana po dostavi pisanog upozorenja na obvezu iz stavka (1) ovog članka, takvo vozilo uklonit će se na odlagalište krupnog otpada nalogom Komunalnog redara Upravnog odjela, na teret vlasnika vozila.

III. PRAĆENJE I NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE

Članak 21.

Nadzor nad provedbom odluke treba provoditi nadležna policijska uprava, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, te tijelo uprave nadležno za poslove komunalnog redarstva, sukladno odluci o uređenju prometa na području jedinice lokalne samouprave.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

Protiv pravnih ili fizičkih osoba koje povrede odredbe propisane ovom Odlukom primjenjivat će se kazne odredbe propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04).

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o uređenju prometa na području Grada Čabra (»Službene novine Grada Čabra« broj 8/98)

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-02/04-01/58

Ur. broj: 2108-01-04-1-7

Čabar, 21. prosinca 2004.

GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Dragutin Vrus, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr