SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA OMIŠALJ

96.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 16. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju

Članak 1.

U Odluci o izradi ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/12), članak 2. mijenja se i glasi:

»Nositelj izrade Izmjena i dopuna DPU Pesja je Općina Omišalj. Odgovorna osoba za praćenje izrade i donošenje plana je Općinski načelnik.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»- izmjene namjene dijela luke posebne namjene kako bi se izvršilo usklađenje sa III Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Omišalj, odnosno rješavanja statusa komunalnih vezova unutar luke na jedini zakonski prihvatljiv način, a to je promjenom namjene luke iz luke posebne namjene u luku otvorenu za javni promet. Luka Pesja postala bi luka otvorena za javni promet u cjelokupnom akvatoriju uvećanom za novoplanirano produženje glavne rive - proširenje operativne obale, s tim da bi se unutar luke osiguralo oko 200 komunalnih vezova. U nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet osigurao bi se privez za oko 100 nautičkih plovila.«

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Rokovi za izradu pojedinih faza ciljanih izmjena i dopuna DPU 3- Pesja su :

-dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna DPU 3- Pesja (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana,

-izrada Prijedloga Izmjena i dopuna DPU 3- Pesja za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od proteka roka za dostavu zahtjeva (smjernica),

-javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna DPU 3- Pesja u trajanju od 8 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

-izrada Prijedloga Izmjena i dopuna DPU 3- Pesja za potrebe ponovne javne rasprave - u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove Odluke,

-ponovni javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna DPU 3-Pesja u trajanju od 8 dana,

-izrada Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU 3- Pesja - u roku od 15 dana od završetka javne rasprave,

-dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU 3 - Pesja - u roku od 30 dana,

-izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU 3- Pesja - u roku od 10 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-dostava prethodnog mišljenja Zavoda za prostorno uređenje PGŽ na konačni prijedlog plana u roku od 30 dana,

-dostava suglasnosti Župana na plan, u roku 15 dana od dostave konačnog prijedloga plana,

-donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama DPU 3- Pesja - lipanj 2014. godine.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/14

Ur. broj: 2142-06-13-01-12

Omišalj, 16. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr