SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA OMIŠALJ

95.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 16. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (u nastavku teksta: Izmjene i dopune PPUO Omišalj) je sadržana u odredbi članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/ 12). Plan se izrađuje u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04). Ciljane izmjene i dopune PPUO Omišalj temelje se i na:

- članku 55. stavak 4. Zakona kojim je utvrđeno da se dokumenti prostornog uređenja različite razine mogu izrađivati i donositi istodobno,

- članku 83. stavak 6. Zakona kojim je utvrđeno da se prethodna rasprava ne provodi u postupku ciljane izmjene i dopune plana ako je to određeno odlukom o izradi plana.

Članak 3.

Nositelj izrade ciljanih izmjena i dopuna PPUO Omišalj je Općina Omišalj. Odgovorna osoba za praćenje izrade i donošenja plana je Općinski načelnik.

III. RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 4.

Ciljanim izmjenama i dopunama PPUO Omišalj pristupa se radi:

- rješavanja statusa komunalnih vezova unutar luke Pesja na jedini zakonski prihvatljiv način, a to je promjenom namjene iz luke posebne namjene u luku otvorenu za javni promet

Luka Pesja postala bi luka otvorena za javni promet u cjelokupnom akvatoriju uvećanom za novoplanirano produženje glavne rive - proširenje operativne obale, s tim da bi se unutar luke osiguralo oko 200 komunalnih vezova. U nautičkom dijelu luke osigurao bi se privez za oko 100 nautičkih plovila.

- redefiniranja svih luka/priveza na području Općine Omišalj

IV. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj u granicama je obuhvata postojećeg Prostornog plana uređenja općine Omišalj.

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području općine Omišalj je Prostorni plan uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/ 07, 14/10 i 19/13) koji utvrđuje programske i prostorne postavke za prostorne planove uređenja užeg područja, a koji je propisan Prostornim planom uređenja Primorsko- goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/00, 12/05, 50/06 i 32/13).

U PPUO Omišalj definirane su morske luke različitih kategorija:

- luka otvorena za javni promet osobitog međunarodnog gospodarskog značaja - prekrcajna luka - naftni terminal u Omišlju,

- za javni promet županijskog značaja,

- za javni promet lokalnog značaja,

- posebne namjene za industrijske djelatnosti (LI),

- privez u prostornoj cjelini ugostiteljsko-turističke namjene (PZ).

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Cilj izrade Izmjena i dopuna PPUO Omišalj je omogućiti bržu realizaciju zahvata u prostoru koji su od interesa za Općinu Omišalj, odnosno ishođenja koncesija za pojedine luke.

VII. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Ciljane izmjene i dopune PPUO Omišalj izrađivat će se na elaboratu nove katastarske izmjere.

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

-Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,
Lučka kapetanija Rijeka-ispostava Omišalj, Put mora 1, Omišalj

-Primorsko-goranska županija,
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk,
Trg bana Josipa Jelačića 3, Krk

-Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,
Splitska 2/II, Rijeka

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze,
Slogin kula 2/VI, Rijeka

-Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, Krk

-te ostali sudionici koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana.

IX. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza ciljanih izmjena i dopuna PPUO Omišalj:

-dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna PPUO Omišalj (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana,

-izrada Prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Omišalj za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od proteka roka za dostavu zahtjeva (smjernica),

-javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Omišalj u trajanju od 15 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Omišalj - u roku od 30 dana od završetka javne rasprave,

-dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Omišalj - u roku od 30 dana,

-izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Omišalj - u roku od 10 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-dostava prethodnog mišljenja Zavoda za prostorno uređenje PGŽ na konačni prijedlog plana u roku od 30 dana,

-dostava suglasnosti na plan 15 dana,

-donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama PPUO Omišalj - lipanj 2014. godine.

X. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 11.

Ovom se Odlukom tijekom izrade ciljanih izmjena i dopuna PPUO Omišalj ne utvrđuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

XI. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 12.

Izrada Izmjena i dopuna PPUO Omišalj financirat će se iz Proračuna Općine Omišalj.

XII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/14

Ur. broj: 2142-06-13-01-11

Omišalj, 16. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr