SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

65.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica
za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Općinu Malinska - Dubašnica, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

- zaštite i očuvanja kulturne baštine,

- organizacije i pokroviteljstva kulturnih manifestacija i

- financiranja ustanova i udruga u kulturi.

Članak 2.

U 2014. godini Općina Malinska - Dubašnica sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovoga Programa osigurana su u Proračunu Općine Malinska - Dubašnica za 2014. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel), po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2014. godinu.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba utvrđenih u točki 3.1. točka 3., osiguravaju se iz prihoda spomeničke rente sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i ostalih prihoda Proračuna.

Odjel sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 4.

Odjel može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 3. stavka 2. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici podnose izvješće Odjelu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela i češće.

Članak 5.

Odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Načelniku Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-50

Malinska, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

Program javnih potreba u kulturi Općine   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=872&mjesto=51511&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr