SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
OPĆINA DOBRINJ

77.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. -proč. tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11. i 144/12., 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/ 08.i 136/12), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09., 10/13, 36/13) i čl. 35.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 5. sjednici održanoj dana 19. 12. 2013. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Dobrinj kroz:

a)opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b)financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni programom 1003 su:

1. prihodi od komunalne naknade 650.000,00

2. ostali prihodi iz proračuna 2.387.500,00

UKUPNO 3.037.500,00

Članak 3.

Rashodi obuhvaćaju slijedeće redovne aktivnosti (A) i kapitalne projekte (K):

ODVOZ SMEĆA 100.000,00 A100302

Skupljanje i odvoz smeća te odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta povjereno je komunalnom društvu »Ponikve« d.o.o. u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 55.000,00 A100303

Ugovor o obavljanju poslova dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj sklopljen je s »Dezinsekcija« d.o.o. Rijeka na period od 4 godine od 2010-2013 u iznosu od 35.050,00 kuna godišnje bez PDV- a, a nadzor nad provedbom s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ na iznos od 6.580,00 kuna.

SANIRANJE DIVLJIH
ODLAGALIŠTA OTPADA 15.000,00 A100305

VETERINARSKE USLUGE 35.000,00 A100306

Ugovor o veterinarsko-higijenskim uslugama sklopljen je s Veterinarskom ambulantom Crikvenica koja vrši mjesečne obilaske terena i po pozivu.

UREĐENJE ZELENIH
POVRŠINA 543.000,00 A100307

Održavanje javnih zelenih površina ugovoreno je s trgovačkim društvom »Lumin« iz Krka na period od 4 godine od 2011-2014.

NABAVA KOMUNALNE
OPREME 100.000,00 K100308

Nabava komunalne opreme vrši se kapitalnim transferom komunalnom društvu »Komun« u vlasništvu Općine Dobrinj, a za opremu koja je neophodno potrebna za održavanje komunalne infrastrukture.

VODNA NAKNADA 25.000,00 A100309

GOSPODARENJE OTPADOM 102.000,00 A100310

Po ugovoru s trgovačkim komunalnim društvom »Ponikve« u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka kreditom je nabavljena sabirna stanica za razvrstavanje otpada i odgovarajući kontejneri, te ostalo potrebno za ekološko prikupljanje i razvrstavanje otpada. Otplata se vrši višegodišnjim povratom kredita po ključu udjela u vlasništvu »Ponikve« d.o.o.

UREĐENJE PROSTORA 65.000,00 A100311

- uređenje propusta vode Čižići 40.000,00

- ostale nespomenute usluge 25.000,00

POTROŠNJA JAVNE RASVJETE 340.000,00 A100318

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 132.500,00 A100319

- održavanje javne rasvjete 110.000,00

- nadzor javne rasvjete 22.500,00

Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s obrtom »EL- AN« vl. Anđelka Gržetića iz Šila, a nadzor s društvom »Muraj« d.o.o. iz Krka.

NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA 20.000,00 A100321

OPSKRBA VODOM 120.000,00 A100322

- potrošnja vode u objektima,tuševa na plažama i zalijevanje

IZVANREDNO ODRŽAV.
NERAZV. CESTA 85.000,00 A100313

Pojačano održavanje cesta ugradnjom asfalt-betona vrućim postupkom temeljem ugovora sadrži radove: popravak udarnih rupa na cestama, sanacija prekopa ulice, sanacija asfaltnih površina i nogostupa, asfaltiranje novih površina, strojno-ručni površinski iskop, dobava, dovoz i ugradnja tampona i jalovine, zarezivanje postojećeg asfalta, podizanje vodovodnih ventila te vodovodnih ili kanalizacijskih poklopaca u ulici prije asfaltiranja.

KOMUNALNE DJELATNOSTI
TD »KOMUN« 1.300.000,00 A100301

- uređenje prostora - TD »Komun«

Održavanje javnih površina, čistoće u naseljima, redovno održavanje nerazvrstanih cesta košnjom uz rub kolnika 2 puta godišnje, održavanje kolnika jalovinom, zimska služba, održavanje groblja i ostalo po potrebi temeljem ugovora o godišnjem održavanju ugovara se s trgovačkim društvom »Komun« d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj. Čišćenje i održavanje obavlja se prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama po progranu rada TD Komun.

UKUPNO 3.037.500,00

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj koji je dužan podnijeti izvješće o izvršenju tekuće godine do kraja ožujka slijedeće godine.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1.12014. godine.

Klasa: 400-08/14-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-14-5

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=871&mjesto=51514&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr