SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

121.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13 i 54/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispr. i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 6. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi

Članak 1.

Utvrđuje se da kat. čestica broj 3835 upisana u posjedovnom listu br. 335 u k.o. Dramalj kao javno dobro, putevi i vode, naziv kat. čestice - putevi, katastarska kultura - put, površine 327 m2 ne predstavlja u naravi javno dobro i ne koristi se kao put već je dio neizgrađenog građevinskog zemljišta u naselju Dramalj, a kako je to prikazano na kopiji katastarskog plana od 4. ožujka 2009. god. koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro, te se nakon stupanja na snagu ove Odluke kao vlasnika upisuje Grad Crikvenica.

Članak 3.

Nalaže se Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Crikvenici da temeljem ove Odluke i Geodetskog elaborata za provedbu u zemljišnoj knjizi broj 31/2009 izrađenog od društva GEA d.o.o. iz Dramlja pregledanog i potvrđenog od Državne geodetske uprave, Područnog ureda Rijeka, Ispostava Crikvenica KLASA: 932-06/09-02/59, URBROJ: 541-14-3-02/2-09-2 upiše kat. česticu 3835 u zemljišnu knjigu u skladu sa katastarskim stanjem, a kao vlasnika na nekretnini upiše Grad Crikvenicu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/08-01/19

Ur. broj: 2107/01-06/04-13-8

Crikvenica, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Lovorko Gržac, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=871&mjesto=10003&odluka=121
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr