SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

119.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« RH broj 91/96, 68/ 98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/ 09, 153/09 i 143/12), članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine RH« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/ 11 i 144/12) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 34/09 - ispr. i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta

1. Grad Crikvenica će prodati nekretninu, u naravi građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Crikvenice u k.o. Crikvenica, označeno kao gr.č.br. 2843 (kat. oznake 2031) iz z.k.ul. 3138 k.o. Crikvenica površine 1503 čhv (5.410,80 m2), raspisivanjem javnog natječaja.

2. Početna kupoprodajna cijena zemljišta je 970,00 kn/m2 što ukupno iznosi 5.248.476,00 kuna.

Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac.

Jamčevina se plaća u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na žiro-račun Grada Crikvenice.

3. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija će utvrditi najpovoljniju ponudu, a vodit će se kriterijem najviše ponuđene cijene. Najpovoljnijem ponuditelju Grad Crikvenica nudi sklapanje kupoprodajnog ugovora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o odabiru najpovoljnije ponude.

4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-01/13-01/48

Ur. broj: 2107/01-06/04-13-4

Crikvenica, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Lovorko Gržac, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=871&mjesto=10003&odluka=119
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr