SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

116.

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj: 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 35/09 - ispravak i 7/13 ), Gradsko vijeće Grada Crikvenice , na 6. sjednici, održanoj 20. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine
za javnu odvodnju

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se postupak i rokovi za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju na području Grada Crikvenice.

Članak 2.

Isporučitelj vodne usluge - javne odvodnje na području Grada Crikvenice je Gradsko Komunalno trgovačko društvo »Murvica« d.o.o., Crikvenice (u daljnjem tekstu: Isporučitelj)

Članak 3.

Priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju provodi se sukladno ovoj Odluci, te Općim i tehničkim uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju koje utvrđuje Isporučitelj vodnih usluga javne odvodnje.

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga objavljuju se u službenom glasilu, na internetu i na drugi prikladan način i Isporučitelj usluga je iste dužan učiniti dostupnim javnosti.

OBVEZA PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA NA KOMUNALNU VODNU GRAĐEVINU ZA JAVNU ODVODNJU

Članak 4.

Pod građevinom za koju postoji obveza priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, smatra se svaka građevina koja se nalazi na području na kojem su izgrađene komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

Pod obveznikom priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju , smatra se vlasnik odnosno investitor građevine iz st. 1. ovog članka.

Osim obveznika priključenja, zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju može podnijeti i korisnik građevine u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 5.

Mogućnost priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju utvrđuje Isporučitelj.

Mogućnost priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju utvrđuje se na temelju:

-pravomoćne uporabne dozvole ili odgovarajućeg drugog akta nadležnog tijela za novoizgrađene komunalne vodne građevine za javnu odvodnju na području na kojem se nalazi izgrađena građevina;

- posebnih uvjeta Isporučitelja u postupku za izdavanje akta kojim se odobrava gradnja građevine.

Članak 6.

Obveza priključenja građevine na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju nastaje danom primitka obavijesti, odnosno danom izdavanja akta kojim se odobrava gradnja građevine sukladno članku 5. stavku 2. podstavku 2. ove Odluke.

Obavijest iz stavka 1. ovog članka dostavlja se pismenim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, a sadrži najmanje slijedeće:

- naznaku o obvezi priključenja;

- uputu o načinu i roku podnošenja zahtjeva za priključenje;

- obrazac zahtjeva za priključenje;

- uputu o obvezi sklapanja ugovora o priključenju;

- naznaku o roku za priključenje;

- naznaku o prekršajnoj odredbi.

Obveznik priključenja obvezan je podnijeti zahtjev za priključenje najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovog članka.

Vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju u skladu s odredbama ove Odluke a najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja o mogućnosti priključenja.

II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

1. Postupak priključenja građevina na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

Članak 7.

Vlasnik, investitor ili korisnik građevine podnosi zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju ( u daljnjem tekstu: zahtjev za priključenje) Isporučitelju.

Zahtjev za priključenje podnosi se u pisanom obliku na propisanom obrascu koji je dostupan na internetskoj stranici Isporučitelja odnosno u upravnoj zgradi Isporučitelja ili je već dostavljen vlasniku, investitoru ili korisniku građevine u privitku obavijesti iz članka 6. st. 2. ove Odluke.

Vlasnik građevine dužan je uz zahtjev za priključenje građevine priložiti:

- dokaz o pravu vlasništva građevine,

- kopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine

Investitor građevine je dužan, uz zahtjev za priključenje, priložiti:

- odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava gradnja

- kopiju katastarskog plana

Korisnik građevine je dužan, uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 3. ovog članka, priložiti:

- dokaz o pravu korištenja građevine

- kopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine

Osim dokumentacije iz stavka 3., 4. i 5. ovog članka, vlasnik, investitor ili korisnik građevine dužan je na zahtjev Isporučitelja dostaviti i drugu dokumentaciju koja je Isporučitelju nužna za utvrđivanje postojanja uvjeta za priključenje građevine na komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju u smislu članka 8. st. 2. ove Odluke.

Članak 8.

Isporučitelj je dužan obraditi zahtjev za priključenje najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka istog.

Isporučitelj najprije utvrđuje da li postoje uvjeti za priključenje građevine na komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju sukladno odredbama ove Odluke i Općim i tehničkim uvjetima,te da li je zahtjev za priključenje potpun i podnesen od strane ovlaštene osobe.

Pod potpunim zahtjevom za priključenje smatra se zahtjev koji je podnesen temeljem obveze priključenja iz članak 6. st.1. ove Odluke i uz kojeg je priložena dokumentacija iz članak 7. stavka 3.,4. i 5 ove Odluke.

Pod potpunim zahtjevom za priključenje drugih nekretnina iz članka 12. ove Odluke,smatra se zahtjev uz kojeg je priložena dokumentacija iz članka 14.,15.,16. i 17. ove Oduke.

Kad se utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovog članka,Isporučitelj će pismenim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom dostaviti podnositelju zahtjeva na potpis ugovor o priključenju ili će ga usmenim putem pozvati na sklapanje ugovora, o čemu će se sastaviti službena bilješka.

Podnositelj zahtjeva je dužan s isporučiteljem sklopiti ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka poziva iz stavka 5. ovog članka.

Kada utvrdi da ne postoje uvjeti za priključenje građevine na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju sukladno Općim i tehničkim uvjetima, Isporučitelj će odbiti zahtjev za priključenje i o tome pismenim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, izvijestiti podnositelja zahtjeva, uz obrazloženje.

Kada utvrdi da zahtjev za priključenje nije potpuni/ili nije podnesen od strane ovlaštene osobe, Isporučitelj će pismenim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, pozvati podnositelja zahtjeva da zahtjev dopuni u roku od 15 dana od dana primitka pismena.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 8.ovog članka, Isporučitelj će odbaciti zahtjev za priključenje, o čemu će pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, izvijestiti podnositelja zahtjeva, uz obrazloženje.

Članak 9.

Ugovor o priključenju iz članka 8. st. 6. ove Odluke, sadrži najmanje:

- naznaku ugovornih strana,

- vrstu, namjenu i broj priključka koji se izvodi,

- cijenu i rok izvedbe priključka,

- odredbu o plaćanju,

- odredbu o korištenju priključka,

- odredbu o predaji priključka isporučitelju, te o danu primopredaje,

- rok za izvedbu interne instalacije ili priključka,

- odredbu o obvezi podnositelja zahtjeva da obavijesti Isporučitelja o izvedbi interne instalacije

- odredbu o kontroli priključka.

Sastavni dio ugovora o priključenju su tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje i troškovnik za izvedbu priključka.

Članak 10.

Radove priključenja obavlja Isporučitelj ili njegov ugovaratelj, a stvaran trošak radova snosi podnositelj zahtjeva.

Isporučitelj ili njegov ugovaratelj dužan je izvesti radove priključenja najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o priključenju.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, u slučaju nastupa objektivnih okolnosti rok iz stavka 2. ovoga članka može se produžiti.

Isporučitelj je obvezan podnositelju zahtjeva izdati račun za izvedene radove priključenja. Račun sadrži obračun stvarnih troškova izvedenih radova priključenja.

Stvarni trošak radova priključenja podnositelj zahtjeva dužan je platiti Isporučitelju najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa iz stavka 4. ovog članka.

Iznimno od odredbe stavka 5.ovog članka,Isporučitelj može podnositelju zahtjeva odobriti obročno plaćanje stvarnih troškova priključenja na temelju kriterija od strane nadležnog tijela Isporučitelja.

Isporučitelj može iznimno odobriti podnositelju zahtjeva za priključenje građevine, da sam izvede radove na priključenju uz uvjet da isporučitelj ili njegov ugovaratelj odgovaraju da su radovi izvedeni po pravilima struke.

Članak 11.

Na postupak priključenja građevine čiji vlasnik, investitor ili korisnik nije zaprimio obavijest iz članka 6. stavka 1. ove Odluke, a podnio je zahtjev za priključenje, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 7.,8.,9. i 10. ove Odluke.

2. Postupak priključenja drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

Članak 12.

Pod drugim nekretninama, u smislu ove Odluke, smatraju se gradilišta, zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoren skladišni prostor, parkiralište i slično) i jednostavna građevina koja se sukladno propisima može graditi bez akta kojim se odobrava gradnja.

Članak 13.

Vlasnik, investitor ili korisnik druge nekretnine iz članka 12. ove Odluke može podnijeti zahtjev za priključenje nekretnine na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju ali ga se pri tome ne može obvezati na takvo priključenje.

Članak 14.

Zahtjev za priključenje gradilišta na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju može podnijeti investitor ili izvođač radova koji je uz zahtjev dužan priložiti kopiju katastarskog plana.

Članak 15.

Vlasnik ili korisnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoren skladišni prostor, parkiralište i slično) je dužan uz zahtjev za priključenje zemljišta na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju priložiti:

- dokaz o pravu vlasništva zemljišta

- odgovarajući dokaz o obavljanju poslovne djelatnosti

- kopiju katastarskog plana

Članak 16.

Vlasnik ili korisnik jednostavne građevine je dužan uz zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju priložiti:

- dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja jednostavne građevine

- kopija katastarskog plana.

Članak 17.

Na postupak priključenja drugih nekretnina iz članka 12. Ove odluke na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 7., 8., 9. i 10. ove Odluke.

III. ODVAJANJE, PREMJEŠTANJE I REKONSTRUKCIJA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU

Članak 18.

Vlasnik ili korisnik građevine ili posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu te vlasnik odnosno korisnik druge nekretnine iz članka 12 ove Odluke može Isporučitelju podnijeti zahtjev za odvajanje, premještanje ili rekonstrukciju priključka na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

Na postupak odvajanja, premještanja ili rekonstrukcije priključka na komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe člnaka 8., 9. i 10. ove Odluke.

IV. POSEBNE ODREDBE

Članak 19.

U provedbi ove Odluke Isporučitelj je dužan:

- obavljati kontrolu priključenja građevina na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

- dostavljati tijelu iz članka 20. ove Odluke podatke iz članka 21. ove Odluke dva puta godišnje sa stanjem na dan 30. lipnja i 31. prosinca tekuće godine.

- voditi evidenciju o poslanim obavijestima o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, podnesenim zahtjevima za priključenje, sklopljenim ugovorima o priključenju, priključenim građevinama iz podstavka 2. ovog članka.

- dostavljati Gradu Crikvenici, nadležnom upravnom odjelu, izvješća o provedbi obveza iz ovog članka najmanje jedanput u šest mjeseci (6), a na zahtjev Grada Crikvenice odnosno prema potrebi i češće.

V. NADZOR

Članak 20.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju gospodarski inspektori Državnog inspektorata.

Članak 21.

Obveznik priključenja koji ne priključi građevinu na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju sukladno odredbama ove Odluke,kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj sukladno odredbama zakona kojim se uređuju vode.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Vlasniku građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koja nije priključena na sustav javne odvodnje na području na kojem su komunalne vodne građevine za javnu odvodnju izgrađene, Isporučitelj je dužan poslati obavijest o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Na postupak obavještavanja ,te na postupak priključenja građevina iz stavka 1. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 6., 7., 8., 9. i 10. ove Odluke.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/12).

Postupci po zahtjevima podnesenim prije stupanja na snagu ove Odluke rješavat će se primjenom Odluke iz stavka 1. ovog članka.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/451

Ur. broj: 2107/01-07/2-13-5

Crikvenica, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Lovorko Gržac, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=871&mjesto=10003&odluka=116
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr