SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

114.

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 61. Statuta Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica KLASA: 012-10/08-01/03, UR.BROJ: 2107-32/1-01-08-2 od 27. 11. 2008. g., I. Izmjene i dopune Statuta KLASA: 012-10/09-01/02, UR.BROJ: 2107-32/2-01-09-2 od 31. 03. 2009. g., II. Izmjene i dopune Statuta KLASA: 012-10/10- 01/01, UR.BROJ: 2107-32/1-01-10-2 od 17. 11. 2010. g., III. Izmjene i dopune Statuta KLASA: 012-10/11-01/02, UR.BROJ: 2107-32/1-01-11-2 od 30. 12. 2011. g., IV. Izmjene i dopune Statuta KLASA: 012-10/12-01/3, UR.BROJ: 2107-32/1-01-12-1 od 31. 05. 2012. g. i V. Izmjene i dopune Statuta KLASA: 012-10/12-01/07, UR.BROJ: 2107-32/1-01-12-1 od 28. 12. 2012. g. te članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 34/09-ispr. i 07/13) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na VI. izmjene i dopune
Statuta Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na VI. izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica.

Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-01/13-01/06

Ur. broj: 2107/01-04/01-13- 5

Crikvenica, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Lovorko Gržac, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=871&mjesto=10003&odluka=114
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr