SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
OPĆINA VIŠKOVO

78.

Temeljem članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ«, broj 25/09, 6/13, 15/13, 33/13) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju radne zone Marišćina K-2

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva radna zona Marišćina K-2.

Područje obuhvata Radne zona Marišćina K-2 utvrđeno je Urbanističkim planom uređenja radne zone Marišćina K-2 /UPU-3/ (»Službene novine PGŽ«, broj 17/12) utvrđenim u okviru Prostornog plana Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ«, broj 49/07, 04/12).

Članak 2.

Područje radne zone Marišćina K-2 neizgrađeni je prostor bez direktnog priključka na postojeću prometnu infrastrukturu. Prostornim planom uređenja Općine Viškovo priključak radne zone Marišćina na javni prometni sustav predviđen je sa jugo-istočne strane, na Ž 5023: Studena (L58014) - Ž5017.

Gradnja unutar radne zone Marišćina K-2 te njezino opremanje i uređenje provodit će se na temelju važeće prostorno-planske dokumentacije.

Članak 3.

Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja radne zone Marišćina K-2 smješteno je uz sjevernu granicu Općine Viškovo u graničnom dijelu sa Općinom Klanom.

Južno od planirane radne zone Marišćina smještena je Centralna zona za gospodarenje otpadom (CZGO) »Marišćina«. Sa zapadne strane radne zone nalazi se postojeća županijska cesta Ž 5017: Rupa (D8) - Škalnica - Saršoni - Orehovica (D3), dok se sa jugo-istočne strane nalazi postojeća županijska cesta Ž 5023: Studena (L58014) - Ž5017.

Članak 4.

Izdvojeno građevinsko područje poslovne namjene - radna zona Marišćina obuhvaća 7,29 ha namijenjenog izgradnji građevina poslovne namjene, odnosno izgradnji svih onih sadržaja koji nisu kompatibilni stanovanju i životu u naselju, djelatnosti koje zahtijevaju veće izdvojene površine zemljišta i veću opremljenost prometnom i komunalnom infrastrukturom, imaju složenu tehnologiju rada, privlače promet jačeg intenziteta i sl.

Članak 5.

U obuhvatu radne zone planirane su površine javnih namjena (prometne površine, površine komunalne infrastrukture) te površine drugih namjena (površine poslovne namjene za smještaj građevina gospodarskih djelatnosti: proizvodni pogoni-proizvodnja, prerada i obrada prehrambenih, tekstilnih, metalnih, betonskih, drvenih i dr. proizvoda; skladišno-prodajni prostor, trgovina na veliko, komunalne i servisne djelatnosti i dr. te površina za upravljanje poslovnom zonom pretežito trgovačko-uslužnog karaktera: za smještaj vozila te izgradnju građevine administrativno- upravnog, trgovačko-ugostiteljskog i izložbeno-kulturnog karaktera.

Ne dozvoljava se izgradnja poslovnih građevina za potrebe proizvodnje kemijskih preparata (u farmaciji, kozmetici, proizvodnji boja i lakova i sl.), proizvodnje metala i naftnih prerađevina te namjena koje u svom proizvodnom procesu koriste uređaje za loženje.

Članak 6.

Na dijelu područja radne zone Marišćina planira se izgradnja Eko-inovacijskog centra Viškovo s posebnim naglaskom na inovativne djelatnosti kompatibilne s Županijskim centrom za gospodarenje otpadom »Marišćina« I razvojem Centra za ponovnu upotrebu »ReUse« Viškovo.

Članak 7.

Nositelj i organizator razvoja radne zone Marišćina K-2 je Općina Viškovo.

Članak 8.

Sastavni dio ove Odluke čini:

-Skica obuhvata radne zone Marišćina ucrtana na katastarskoj podlozi - korištenje i namjena površina (UPU RZ Marišćina K-2)

Prilog iz stavka 1. ovoga članka nije predmetom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/08

Ur. broj: 2170-09-03/01-13-43

Viškovo, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=868&mjesto=51216&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr