SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
GRAD KRALJEVICA

78.

Temeljem članka 8., 9., 13. i 27. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 13, 7/13, 15/13, 26/13), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU
O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Grada), kriteriji temeljem kojih Gradonačelnik može odrediti drukčiji početak i završetak radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte, lokacije područja izvan naseljenih područja naselja gdje ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« mogu raditi od 00.00 do 24.00 sata te prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga.

Članak 2.

Dnevni raspored, početak i završetak radnog vremena, u okviru radnog vremena određenog ovom Odlukom, određuje ugostitelj.

II. POČETAK I ZAVRŠETAK RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 3.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« mogu raditi od 06.00 do 24.00 sata.

Iznimno, ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i Barovi« mogu od 1. lipnja do 1. listopada svaki dan raditi od 06.00 do 02.00 sata.

Članak 4.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze na području izvan naseljenog područja naselja mogu raditi od 00.00 do 24.00 sata.

U smislu odredbe prethodnog stavka ovog članka, područjem izvan naseljenog područja naselja smatra se cijelo područje Grada izvan građevinskih područja naselja određenih Prostornim planom uređenja Grada Kraljevice i dvorac »Nova Kraljevica-Frankopan«.

Članak 5.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima mogu raditi od 21.00 do 06.00 sati.

Članak 6.

U slučaju organiziranja prigodnih proslava (blagdani, vjenčanja, maturalne zabave, održavanje maškara, sportskih igara, proslava i manifestacija koje u promidžbeno- turističke svrhe organizira Turistička zajednica Grada Kraljevice i Grad Kraljevica i sličnih događanja), Gradonačelnik je ovlašten, na zahtjev ugostitelja, za pojedine ugostiteljske objekte iz skupina »Restorani« i »Barovi« odrediti drukčiji početak i završetak radnog vremena.

Odredba iz stavka 1. ovog članka se odnosi i na pružanje ugostiteljskih usluga izvan ugostiteljskog objekta sukladno zakonskim odredbama.

Zahtjev za izmjenom radnog vremena iz stavka 1. ovog članka, ugostitelji su dužni podnijeti nadležnom upravnom odjelu Grada najkasnije 8 dana prije dana održavanja prigodne proslave.

Članak 7.

Odredbe članka 3.,4. i 6 ove Odluke na odgovarajući se način odnose i na objekte iz skupine »Objekti jednostavnih usluga«.

Članak 8.

Ugostiteljski objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge (kiosci, kontejneri, nepokretno vozilo i priključno vozilo, šator, objekti na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga) mogu biti smješteni na području uvale Črišnjeva te u turističkim zonama određenim Prostornim planom uređenja Grada Kraljevice.

Na ugostiteljske objekte iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe iz članaka 3. 4. i 6. ove Odluke.

Posebnom odlukom Gradskog vijeća propisat će se vanjski izgled ugostiteljskih objekata iz stavka 1. ovog članka za pojedina područja.

Članak 9.

Ugostiteljski objekti ne smiju proizvoditi buku veću od dopuštene Zakonom o zaštiti od buke te Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Gradonačelnik može rješenjem po službenoj dužnosti, za najduže dva sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena ugostiteljskih objekata propisanih člankom 3. stavak 2. i člancima 4. i 5. ove Odluke, u slučaju:

- povrede odredbe iz stavka 1. ovog članka,

- učestalog remećenja javnog reda i mira.

Povrede iz prethodnog stavka ovog članka moraju biti evidentirane od strane nadležnih organa.

Članak 10.

Posebnom odlukom Gradonačelnika, odredit će se prostor za kampiranje izvan kampova iz skupine »kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«, te uvjeti koje taj prostor mora ispunjavati, kao i vrijeme trajanja takvog kampiranja.

Kampiranje iz stavka 1. ovog članka moguće je samo za vrijeme održavanja sportskih, skautskih, kulturno-umjetničkih, vjerskih i sličnih manifestacija organiziranih od strane neprofitnih organizacija, Grada Kraljevice i Turističke zajednice Grada.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti odredbe Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/07)

Klasa: 335-01/13-01/12

Ur. broj: 2170/08-01-13-2

Kraljevica, 16. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr