SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
GRAD KRALJEVICA

77.

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« 174/04, 79/07, 38/ 09 i 127/10) i članka 47. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/ 13, 15/13 i 26/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2013. godine usvaja

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA NA PODRUČJUGRADA
KRALJEVICE U 2013. GODINI

1. UVOD

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje ili pri donošenju proračuna razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. Ova analiza uključuje sve poduzete aktivnosti u području zaštite i spašavanja u razdoblju nakon donošenja navedenih dokumenata na razini Grada Kraljevice tijekom 2013. godine.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira gradonačelnica, uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Grada Kraljevice.

Operativne snage sastoje se od:

-stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,

-službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

-zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

-zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite i drugih operativnih snaga civilne zaštite,

-službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

-fizičke i pravne osobe,

-izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave,

-središnja tijela državne uprave.

2. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA KRALJEVICE - OPĆI DIO

2.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju, a nakon provedenih lokalnih izbora za predstavničku i izvršnu vlast Grada Kraljevice, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Kraljevice nakon čega je Gradonačelnica Grada usvojila Plan pozivanja stožera zaštite i spašavanja Grada Kraljevice.

2.2. PROCJENA UGROŽENOSTI I PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/ 08) izrađena je i donesena Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i zaštite okoliša (Odluka Gradskog vijeća Grada Kraljevice od 15. rujna 2011. godine).

Procjenom su utvrđene vrste, intenzitet, učinci i posljedice djelovanja katastrofa i velikih nesreća kao što su poplava, potres, tehničko - tehnološke katastrofe u gospodarskim objektima, tehničko - tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u prometu. Također su utvrđene moguće posljedice za kritičnu infrastrukturu, a naročito potrebne snage za zaštitu i spašavanje.

Plan zaštite i spašavanja usvojen je Odlukom Gradskog vijeća Grada Kraljevice na sjednici održanoj 04. listopada 2011. godine.

Za Grad Kraljevicu izrađena je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija kao i Plan zaštite od požara koji su usvojeni na sjednici Gradskog vijeća Grada Kraljevice 2000. godine, a ažurirani 2004. godine. Tijekom 2011. godine započeto je ažuriranje istih te su 15. rujna 2011. godine donesene Izmjene i dopune Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija kao i Plan zaštite od požara te pripadajući tabelarni prikaz plana.

Nakon održanih lokalnih izbora u svibnju ove godine, izvršeno je ažuriranje Plana i tabelarnog dijela s novim podacima.

3. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA KRALJEVICE - OPERATIVNE SNAGE

3.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

U proteklom razdoblju nije bilo potrebe za izvanrednim sazivanjem Stožera, a kroz redovite sjednice Stožera najviše je bilo riječi o Procjeni i planu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te ustrojavanju, osposobljavanju i opremanju postrojbe Civilne zaštite.

3.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

U protekloj godini nije bilo potrebe za aktiviranjem navedenih snaga u sustavu zaštite i spašavanja na području naše lokalne samouprave.

3.2.1. Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

Središnja tijela državne uprave (ministarstva i državne upravne organizacije) uključene su u zaštitu i spašavanje na području Grada kroz svoje sudjelovanje u Stožerima zaštite i spašavanja (djelatnici DUZS, MUP-a i sl.) kao savjetodavna tijela, ali i kao operativna u provođenju određenih zakonom propisanih radnji kojima se bave i u svojoj redovnoj djelatnosti (MUP-regulacija prometa, sprečavanje nereda i sl.).

3.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

3.3.1 Dobrovoljno vatrogasno društvo

Grad Kraljevica za zaštitu od požara i tehnoloških eksplozija svog terena, proglašava središnjom dobrovoljnom vatrogasnom postrojbom postrojbu DVD - a Kraljevica.

Pored navedene vatrogasne postrojbe također za zaštitu područja Grada, sklopljen je ugovor s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Rijeke.

Vatrogasni operativni centar koji djeluje pri Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka prima dojave od 0 - 24 sata za potrebe interveniranja na koje odmah izvješćuje DVD Kraljevicu, a po potrebi i izlazi s određenom ekipom JVP Rijeka.

JVP Rijeka broji 127 vatrogasaca koji rade u četiri smjene (svaka smjena cca 30 vatrogasaca + zapovjedništvo), a DVD Kraljevica s ukupno 34 člana vatrogasne postrojbe.

Sve navedene postrojbe odgovorne su za područje Grada sa zadaćom gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i/ili eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nezgodama, ekološkim i drugim nezgodama i sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških katastrofa.

Postupajući po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH koji donosi Vlada RH za svaku tekuću godinu Gradonačelnik/ca Grada Kraljevice redovito donosi zaključke temeljem kojih su stvoreni preduvjeti za uspješnu provedbu i efikasno obavljanje svih zadaća u prošlim godinama i tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Grada.

Vatrogastvo Grada Kraljevice je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga zaštite i spašavanja i njen glavni nositelj na ovom području.

Djelatnost DVD-a Kraljevica i JVP Grada Rijeke financira se redovnim i dodatnim prihodima iz Proračuna Grada Kraljevice, imajući pri tome u vidu da se kao izvor financiranja koriste sredstva Proračuna RH kao sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevica tijekom ljetnih mjeseci provodilo je mjere zaštite od požara sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara propisane od strane Vlade Republike Hrvatske.

Navedene mjere provođene su za područje Grada Kraljevice te sadrže :

- ustrojavanje motrenja i dojave,

- ustrojavanje dežurstva,

- ustrojavanje ophodnje.

Motrenje i dojava vrši se u vatrogasnom domu DVD Kraljevica.

Spomenutu mjeru tijekom 2013. g. vršilo se je s jednim vatrogascem svakog dana od 13-20 sati. Po dolasku na dužnost dežurni vatrogasac dužan je početak i kraj dežurstva prijaviti Vatrogasnom operativnom centru Rijeka putem telefona, a za daljnje potrebe koristi se UKW veza na 1. kanalu.

Dežurstva su ustrojena u vatrogasnom domu DVD-a Kraljevice.

Mjera se vrši s jednim vatrogascem svakog dana od 13 - 20 sati. Po dolasku na dužnost dežurni je vatrogasac dužan početak i kraj dežurstva prijaviti Vatrogasnom operativnom centru Rijeka putem telefona, a za daljnje potrebe koristi se UKW veza na 1. kanalu.

Ophodnja se vrši vatrogasnim vozilom, s jednim vatrogascem odjevenim u vatrogasnu odoru. Vatrogasno vozilo kao i vatrogasac u ophodnji moraju biti opremljeni i spremni za eventualno interveniranje. Dežurni vatrogasac početak i kraj ophodnje dojaviti će Vatrogasnom operativnom centru Rijeka putem UKW veze na 1. kanalu.

3.3.2. Javna vatrogasna postrojba

Na području Grada Kraljevice po potrebi intervenira JVP Grada Rijeke. Njezini ljudski i materijalni kapaciteti definirani su Procjenom ugroženosti i Planom ZiS Grada Kraljevice. Između Grada i JVP Grada Rijeke sklopljen je ugovor te je temeljem njega iz proračuna izdvojeno sredstva u iznosu od 182.094,41 kuna.

JVP Grada Rijeke je u 2013. godini izvršila 15 intervencija na području Grada Kraljevice (zaključno sa 30.10.2013. godine).

3.3.3. Profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu

Na području Grada Kraljevice djeluje jedna profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu u sklopu Brodogradilišta »Kraljevica« u stečaju čiji je broj vatrogasaca smanjen s proglašenjem stečaja Brodogradilišta te sada broji ukupno 4 vatrogasca.

Suradnja DVD-a Kraljevice i postrojbe Brodogradilišta na visokoj je razini te je održano nekoliko vježbi gašenja požara tijekom 2013. godine.

3.4. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

3.4.1. Postrojba civilne zaštite

Sukladno Procjeni ugroženosti potrebno je bilo ustrojiti postrojbu civilne zaštite opće namjene s 33 pripadnika. Odluka o ustrojavanju postrojbe civilne zaštite opće namjene donesena je u 2012. godini te je tijekom godine zatraženo od Ureda za obranu Rijeka popis obveznika s područja Grada Kraljevice koji će biti sastavni dio navedene postrojbe, tj. popuniti istu.

Temeljem dostavljenog popisa vojnih obveznika popunjena je cjelokupna postrojba Civilne zaštite te je tijekom mjeseca listopada u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područnim uredom Rijeka izvršena njihova obuka te certificiranje za pripadnike postrojbe.

Također, izvršeno je i opremanje pripadnika postrojbe Civilne zaštite s odgovarajućom osobnom zaštitnom opremom.

3.4.2. Zapovjedništvo civilne zaštite

Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 2. svibnja 2012. godine donijelo je Odluku o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Kraljevice.

Zapovjedništvo civilne zaštite broji ukupno 6 članova. Zapovjedništvo za sada broji 5 članova, dok će se imenovanjem zapovjednika tima opće namjene isti kooptirati u Zapovjedništvo. Imenovanje zapovjednika postrojbe trebalo bi se izvršiti do kraja 2013. godine.

3.4.3. Voditelji skloništa

Na području Grada Kraljevice postoji samo 1 sklonište u stambenoj zgradi u ulici Filipa Pavešića. Sukladno Procjeni ugroženosti, za njega je potrebno imenovati voditelja skloništa i njegovog zamjenika.

3.5. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kraljevice te imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu i suvlasništvu Grada imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.

-Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Rijeka

-Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka

-Centar za socijalnu skrb Rijeka

-Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

-Ambulantna stanica s područja Grada Kraljevice

-Veterinarska stanica Crikvenica d.o.o.

-Poljoprivredno savjetodavna služba Primorsko-goranske županije

-Lučka kapetanija Rijeka - lučka ispostava Kraljevica

-Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC)

-Obalne radio postaje (Rijeka radio, Pomorski radio)

-Hrvatske vode, VGO Rijeka

-Hrvatske šume d.o.o., šumarija Rijeka

-Vodogradnja Rijeka d.o.o.

-PUZS Rijeka

-Dezinsekcija d.o.o. Rijeka

-HEP operater distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka

-Hrvatske ceste d.o.o.

-KD »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka

-ŽUC Primorsko-goranske županije

-IND-EKO d.o.o.

-RIJEKATANK d.o.o.

-Jadranski pomorski servis d.d. Rijeka

-Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Rijeka

U 2013. godini nije bilo potrebe za podizanjem gore navedenih snaga, osim za Gorskom službom spašavanja - stanicom Rijeka prilikom nedavne potrage za nestalim mladićem na području Kraljevice.

4. OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM (OSTALE GOTOVE SNAGE)

Na području Grada Kraljevice djeluje više udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje koji imaju kontinuirano organizirane materijalno - tehničke i iznimno važne kadrovske potencijale te se mogu u vrlo kratkom roku mobilizirati i staviti u funkciju zadaća zaštite i spašavanja u širem smislu postupanja. Navedene udruge financiraju se iz Proračuna Grada.

U 2013. godini, za potrebe nedavne potrage za nestalim mladićem s područja Kraljevice, uključeno je i lovačko društvo »Srndać« sa svojim članovima.

5. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

5.1. ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNIM PLANOVIMA

U tekstualnom i u grafičkom dijelu planova definirane su sve mjere zaštite i spašavanja ljudi sukladno Procjeni ugroženosti ljudi i materijalnih dobara Grada Kraljevice i zahtjeva PUZS Rijeka. Navedene mjere definirane su s ciljem preventivnog djelovanja u prostoru poradi smanjenja rizika za ljude i sprečavanje većih materijalnih šteta kao posljedica prirodnih ili tehničko tehnoloških nesreća.

Edukacija građana i edukacija djece u školi i vrtiću vršena je od strane DVD-a Kraljevica u nekoliko navrata.

Grad Kraljevica u suradnji sa DVD-om Kraljevica izvršio je tijekom 2013. godine servisiranje i testiranje sustava uzbunjivanja na području Grada Kraljevice

6. ZAKLJUČAK

Temeljem ove Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kraljevice važno je za napomenuti da u 2013. godini nije bilo ugroza za koje bi bilo potrebno aktivirati sve gore navedene snage navedene kroz ovu Analizu.

Za proteklu ljetnu sezonu možemo reći da je bila jedna od mirnijih požarnih sezona u proteklih nekoliko godina. Prvenstveno u ovom djelu govorimo o šumskim požarima. Cijela naša Županija i sve snage na njenom području broje vrlo mali broj događaja. Na području Grada Kraljevice bilježio se je sve do nedavno vrlo mali broj intervencija.

Međutim, tijekom studenoga područje Grada zahvatilo je vrlo veliko orkansko nevrijeme gdje je samo u jednom danu postrojba DVD-a Kraljevica intervenirala na 64 intervencije, a u ostalih tri dana na još 40-tak intervencija.

Tom prilikom zabilježena je vrlo velika materijalna šteta na području cijeloga područja Grada, a posebice Kraljevice. Također, vrlo veliki broj ljudi postrojbe DVD-a angažiran je u petodnevnoj potrazi za nestalim mladićem s područja Grada Kraljevice.

Tijekom 2013. godine DVD Kraljevica intervenirala je ukupno na 118 intervencija (zaključno sa 03.12.2013. godine), a JVP Rijeka intervenirala je na 15 intervencija (zaključno s 30.10.2013. godine). Sve navedeno dovoljno govori o snagama vatrogasnih postrojbi te nam preostaje konstatirati da su zadaci stavljeni pred njih odrađeni na profesionalnom nivou.

Smjernicama za razvoj zaštite i spašavanja za Grad Kraljevicu za period 2012 - 2014. godine, definirana su međusobna prava i obveze svih subjekata zaštite i spašavanja kroz plansko pripremanje, osposobljavanje, opremanje i uvježbavanje njihovih organiziranih operativnih snaga kao i način međusobne koordinacije u izvršavanju zadaća zaštite i spašavanja sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja sustava zaštite i spašavanja.

Temeljem donesenih smjernica za nadolazeće godine, najviše truda potrebno je usmjeriti na daljnje opremanje redovitih snaga zaštite i spašavanja s područja Grada Kraljevice te na daljnje osposobljavanje postrojbe CZ.

Stanje zaštite i spašavanja u Gradu Kraljevici možemo ocijeniti vrlo dobrim jer osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama gdje bi došlo do izražaja svestrano obavljene pripreme, te poduzete preventivne i operativne mjere.

Posebice se to ogleda u sustavu vatrogastva za koji su izdvojena najveća financijska sredstva i koji je glavni nositelj cjelokupnog sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kraljevice.

U privitku ovoga izvješća nalazi se i tablica s financijskim sredstvima koja su osigurana gradskim proračunom za redovno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja u Gradu Kraljevici.

Klasa: 810-03/13-01/7

Ur. broj: 2170/08-01-13-2

Kraljevica, 16. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=868&mjesto=10001&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr