SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 45. Subota, 14. prosinca 2013.
GRAD OPATIJA

83.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 48/11, 49/11, 90/11 i 144/12) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09., 30/09 - ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 9. prosinca 2013. godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. odvodnju atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja,

6. javnu rasvjetu,

7. održavanje pomorskog dobra,

8. hitne intervencije i ostale obveze,

9. sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora

2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za:

a) redovno održavanje komunalne
infrastrukture 18.580.160 kn

b) pojačano održavanje komunalne
infrastrukture 2.875.000 kn

Opis, opseg i standard poslova održavanja i procijenjena visina troškova po pojedinim djelatnostima utvrđeni su ovim programom.

Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima za 2014. godinu iskazani su u priloženoj tabeli br. 1 za redovno održavanje i u tabeli br. 2 za pojačano održavanje.

Opis i opseg poslova redovnog održavanja po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B1. ovog programa, a za pojačano održavanje popis poslova opisan je u glavi B2.

4. Terminski plan izvođenja radova po ovom programu, sukladno osiguranim sredstvima, utvrđuju komunalna društva kojima su ti poslovi povjereni, a Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša za poslove koji se povjeravaju trećim osobama.

B. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

B1. REDOVNO ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Održavanje objekata i uređaja oborinske kanalizacije

A303001. Održavanje slivnika oborinske kanalizacije na javnim površinama

A303002. Održavanje slivnika oborinske kanalizacije na zelenim površinama

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi, separatori zauljenih voda i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđa se redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju će utvrditi Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Održavanje oborinske kanalizacije na javnim površinama obuhvaća 2.032 slivnika oborinske kanalizacije, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima, dok održavanje oborinske kanalizacije na zelenim površinama obuhvaća održavanje 768 m kanalskih rešetki 12 puta godišnje, 275 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 5 puta godišnje.

2. Održavanje čistoće javnih površina

A303003. Održavanje čistoće javnih površina

A303004. Strojno čišćenje javnih površina

Obuhvaća pometanje javno prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, uklanjanje smeća iz divljih deponija, te troškove higijeničarske službe).

Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizacija u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

U 2014. godini nisu povećavane postojeće površine na kojima će se obavljati čišćenje u odnosu na 2013. godinu, s time što se očekuju određene uštede kroz promjene u intenzitetu i načinu čišćenja pojedinih površina u zimskim mjesecima. U samoj turističkoj sezoni te za dane blagdana i državnih praznika intenzitet čišćenja ostaje nepromijenjen u odnosu na ranije godine.

Pored redovnog čišćenja javnih površina predviđena su i interventna čišćenja povodom održavanja raznih manifestacija (Nova godina, balinjerada, karneval, dječji karneval, maškare, cvjetni korzo i dr.) te krčenja raslinja na raznim stubištima uz deponiranje otpada, kao i pražnjenje košarica u starom gradu u Veprincu.

U dijelu održavanja lokacija koje su povjerene Parkovima zadržava se dežurni radnik, koji tijekom tri ljetna mjeseca pojačano nadgleda čistoću na lokacijama u priobalju.

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjeravaju se poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta »Parkovima«.

Pregled javnih površina obuhvaćenih čišćenjem, kao i intenzitet i način čišćenja pojedinih površina prikazan je u priloženim tabelicama 3. i 4.

Sastavni dio ovog programa jesu kalkulacije cijena izrađene prema službenim normativima i utvrđenoj dinamici prema tabelama 3. i 4, od kojih ističemo najvažnije stavke:

Komunalac: - ručno čišćenje - 9.936.500 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,09 kn/m2, strojno čišćenje - 20.333.680 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,0236 kn/ m2.

Parkovi: - ručno pometanje stubišta - 164.195 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,65 kn/m2 - strojno čišćenje

obalnog puta - 6.277.722 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,051 kn/m2.

A303005. Pranje ulica i javnih površina

A303006. Pranje ulica i javnih površina visokotlačnom pumpom

Pranje ulica planira se u slijedećoj dinamici: 1x siječanj, 1x veljača, 1x ožujak, 2x travanj, 3x svibanj, 4x lipanj, 4x srpanj, 4x kolovoz, 4x rujan, 1x listopad, 1x studeni, 1x prosinac i to na slijedećim ulicama: ul. M. Tita u cijelosti, ulica A. Štangera, ulica I. Pošćića, ul. V. Spinčića, ul. R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica (Komunalac, 32.483 m2).

Strojno pranje nogostupa Ciklonom-visokotlačnom pumpom toplom vodom sa ispiranjem i rekuperacijom vode provesti će se ukupno na 18.143 m2, što uz planirani intenzitet pranja iznosi 227.700 m2 godišnje.

Dionice i godišnji intenzitet pranja po pojedinoj dionici jesu:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Predviđa se i pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja (107 sati rada pumpe, uz djelomično pjeskarenje).

A303007. Odlaganje otpada na gradski deponij

Nakon što je obavljena racionalizacija u prijevozu otpada sa javnih površina, jedan dio otpada odlaže se u posebne kontejnere, koje zatim preuzima Komunalac, te kamionom za odvoz otpada transportira na gradski deponij. Tom prilikom otpad se sabija i na taj način štedi na transportnim troškovima. U ovoj stavci prikazan je trošak odlaganja otpada sa javnih površina koje održavaju Parkovi. Prije odlaganja otpada, isti se važe na javnoj deponiji i plaća se naknada za odlaganje otpada od 136,57 kn/t. Biorazgradivi otpad (od sječe raslinja) prima se samo u usitnjenom stanju. Predviđa se zbrinjavanje 314 tona. Manje količine sjeckane drvne mase koja je pogodna za daljnju preradu preuzima EKO otok.

A303008. Troškovi higijeničarske službe i deratizacija

Veterinarsko higijeničarska služba - obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa javnih površina. Program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava. Poslovi veterinarsko higijeničarske službe povjereni su Veterinarskoj ambulanti Opatija temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

Obavljanje poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada Opatije (cca 40 hektara parkovnih površina i gradskih ulica), obavlja se prema programu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. U stavci su predviđena i sredstva za obavljanje stručnog nadzora kojeg provodi isti Zavod.

A303009. Intervencije temeljem Odluke o komunalnom redu

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. U stavci su uključena i sredstva za uklanjanje divljih deponija i olupina u iznosu od 85.000 kn.

A303010. U ekološkim programima i akcijama osiguravaju se sredstva za županijski program suzbijanja bjesnoće (5.000 kn). Od 2012. godine osiguravaju se i sredstva za nabavku opreme i sredstva za manje ekološke incidente izazvane izlijevanjem goriva prilikom saobraćajnih udesa i dr. incidenata (35.000 kn).

3. Održavanje zelenih površina i obalnog puta.

A303011. Održavanje parkova i drvoreda

Pregled zelenih površina obuhvaćenih redovnim održavanjem prikazan je dan je u tabeli 5.

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena radova »Parkova« d.o.o. Opatija.

Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća sve radove koje je tijekom godine potrebno izvoditi u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti.

Redovnim održavanjem obuhvaćeno je ukupno 140.273 m2 raznih zelenih površina koje su održavane u 2013 godini, kao i 3.015 m2 novih površina uređenih u 2013. godini: zeleni otok raskrižje Ičići (76 m2), zeleni otok raskrižje Kosovo (32 m2), kružno raskrižje Kuk (348 m2), park Brunicki (628 m2) i okoliš SD M. Cvetković (1.823 m2).

Za zalijevanje zelenih površina planira se 19.024 m3 vode (12.781 m3 kroz automatsko navodnjavanje, te 6.243 m3 kroz ručno zalijevanje, uz planiranih 3.371 radnih sati godišnje). Radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja kroz PDV, brojila za vodu su od kolovoza 2012. godine prebačena neposredno na Grad.

U 2014. godini povećavaju se ukupni troškovi održavanja za 100.000 kn u odnosu n 2013. godinu, zbog preuzimanja na održavanje novih zelenih površina.

A303012. Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina

Sve zelene površine navedene u tabeli 5. sadrže i mogućnost navodnjavanja sa automatskog sustava za navodnjavanje ili sa hidranata ručnim putem.

Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 21.023,61 m2 zelenih površina, što uključuje i 597 m2 novih površina na kojima je sustav uveden u 2012. godini: Brituh (95,6 m2), Ičići jama (166,2 m2), groblje Opatija (218,25 m2), Ičići - zelena površina uz zid UPOV-a (67 m2), Volosko-Supilova obala (50 m2). Zbog novouređenih zelenih površina sredstva za ovu namjenu povećana su za 18.000 kn. u odnosu na 2013. godinu.

A303013. Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada

Predviđa se dobava i sadnja biljnog materijala u ukupnoj vrijednosti oko 50.000 kn, za lokacije na kojima će dolaziti do oštećenja ili propadanja.

A303014. Obrezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala

Troškovi obrezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na gradski deponij.

Površine obuhvaćene sanitarnom sječom i košenjem, te površine koje se tretiraju herbicidima iskazane su u priloženoj tabeli 6.

Sanitarna sječa i obrezivanje zelenila obračunavaju se prema stvarnim troškovima na cca 14.450 m2.

Košenje i tretiranje herbicidima obrađeno je uz točki 4.1. Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva.

Radi potrebe intenzivnijeg održavanja stubišta, sredstva za ovu namjenu veća su za 50.000 kn u odnosu na 2013. godinu.

A303015. Održavanje travnjaka nogometnog igrališta

U okviru ove stavke financira se i cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog stadiona, kao i umjetnog travnjaka pomoćnog igrališta u Opatiji - utrošak vode 4.446 m3, održavanje travnjaka radnik - 107.000 kn, te materijal - sjeme, fini pijesak i lumbriko, prozračivanje travnjaka - 146.400 kn.

A303016. Održavanje klupa i košarica za otpatke

Na području Grada u 2012. godini dobavljeno je 5 novih klupa, koliko ih je bilo i ukradeno. Ukupno je postavljeno 327 klupa. Broj posuda za otpatke, kada se izuzmu površine parkova i obalnog puta iznosi 190 posuda.

Poslovi održavanja u parkovima, dječjim igralištima i na pomorskom dobru povjeravaju se Parkovima.

Planom se predviđa izvesti radove održavanja u nešto manjem obimu nego 2012. godine, a radi smanjene potrebe održavanja novih klupa i posuda za otpatke proteklih godina:

a/ klupe

1. popravak parkovnih klupa (55 kom),

2. dobava i montaža novih klupa (kom 5),

3. učvršćivanje klupa na bet.podlogu (kom 25),

4. održavanje mrežastih klupa (komplet 1),

b/ posude za otpatke

1. popravak posuda za otpatke - 14 kom,

2. dobava i postava košarica 20 l - 10 kom,

3. pranje poklopaca kanti za smeće, 3 puta
godišnje - ukupno 300 kom,

4. dobava i montaža poklopaca za košare - kom 3,

5. nosači vrećica za pseći izmet - 5 kom

6. dobava vrećica za pseći izmet - 80.000 kom.

U slučaju oštećenja klupa i košarica iznad gornjeg broja, ta oprema će se trajno uklanjati sa površina na kojima su bili postavljeni.

Poslovi održavanja na površinama izvan pomorskog dobra i parkova povjeravaju se Komunalcu. Planom se predviđa izvesti sljedeće:

1.pranje poklopaca posuda za otpatke Bani 3x godišnje (150 kom),

2.Održavanje posuda za otpatke - 10.000 kn

A303017. Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Javni satovi (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji) održavaju se u funkciji.

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavlja Državni hidrometeorološki zavod, Grad Opatija snosi troškove redovnog i pojačanog održavanja vezane uz oštećenja opreme koja se dešavaju tijekom godine. Jednom tjedno čisti se staklo ispred monitora koji prikazuje meteo podatke na zgradi M.Tita 87 (FINA), te svakodnevno čišćenje kišomjera ovisno o vremenskim prilikama.

U 2014. se troškovi planiraju sa 30.000 kn u odnosu na 27.600 u 2013. g. radi potrebe izrade novog sidrenog bloka i sidrenog veza za meteorološku plutaču.

A303018. Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva

Grad održava 3 fontane: fontana Slatina, fontana Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada.

Fontane će raditi svih 12 mjeseci (čistiti će se 12 puta godišnje) - 181.000 kn (utrošak el.energije 43.000 kn). U narednim godinama biti će neophodna rekonstrukcija fontane Slatina radi dotrajalosti postojećeg postrojenja, te građevinske sanacije fontane u parku sv. Jakova (140.000 kn).

Kipovi (11 komada: I.Duncan, Fridrich Schuller, Henryk Sienkiewicz, branitelji Domovinskog rata, bista dr. A. Mohorovičića, raspelo nasuprot boćarije Dobreć, violinista Jan Kubelik, žena s galebom, kip Madonine, kip Familija ispod Pol.stanice i kip Barkariol - Portić), te 30 spomen ploča, održavati će se u stanju funkcionalne ispravnosti, a stavka uključuje i njihovo čišćenje, reparaciju i održavanje rasvjete, sve u iznosu od 30.000 kn

Javni izljevi (26 javnih izljeva - 2.923 m3 vode) i 7 tuševa na plažama Črnikovica (2 tuša), Volosko-vaterpolo (1 tuš), Volosko-Stari Put (1 tuš), Lipovica (1 tuš), Puntica Volosko (1 tuš), Ika (1 tuš) biti će u funkciji 5 mjeseci od svibnja do rujna, cca 1.050 m3 vode. Na tuševima su u 2013. godini ugrađene žetonjere radi naplate njihovog korištenja. Održavanje, ugradbu, demontažu i skladištenje tuševa te održavanje žetonjera povjereno je Parkovima.

Tijekom cijele godine biti će u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad), s time što troškovi istog terete javnu rasvjetu.

A303019. Održavanje javnih WC-a

Održavanje je povjereno Parkovima. Održavanje obuhvaća 7 klasičnih i 5 automatskih WC-a, te 2 kemijska WC-a postavljena tijekom cijele godine. Kemijski WC-i se postavljaju i prigodno za pojedine manifestacije mjesnih odbora. U 2013. je izrađen i novi klasični WC na plaži Črnikovica, s time što troškove njegovog rada podmiruje nositelj koncesijskog odobrenja a Parkovi osiguravaju sanitarni materijal.

U 2013. godini javni WC-i biti će u funkciji kako slijedi:

1) Klasični WC-i (140.140 kn)

1.Slatina - otvoren tijekom cijele godine, od 6:00 do 22:00 sata (zimi od 7:00 do 21:00)

2.Lipovica- otvoren 4 mjeseca (VI-IX mj), od 8:00
do 20:00 sati

3.Miramar- otvoren 4 mjeseca (VI-IX mj), od 8:00
do 20:00 sati

4.Tomaševac- otvoren 4 mjeseca (VI-IX mj), od 8:00
do 20:00 sati

5.Admiral- otvoren 4 mjeseca (VI-IX mj), od 9:00
do 21:00 sati

6.Tošina- otvoren 12 mj, od 0:00 do 24:00 sata

7.Črnikovica - otvoren 4 mjeseca (VI-IX), od 8:00
do 20:00 sati.

2) Automatski WC-i - otvoreni cijelu godinu, 24 sata dnevno (245.000 kn)

1.Zert

2.Slatina

3.Ičići (lučica)

4.Ičići (plaža)

5. Ika

3) Kemijski WC-i - najam (36.750 kn)

1.NK Opatija kom 2 -(cijela godina)

2.Volosko-(fešta) kom 1

3.Poljane-(Petrova) kom 1

4.Dobreć-(marunada) kom 1

Struktura ukupnih troškova klasičnih i automatskih javnih WC-a vidi se iz slijedeće tabele:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Napomena: kod automatskih WC-a se voda i struja neposredno obračunava na Grad.

Kod automatskih WC-a rad iznosi prosječno 1,1 sat po svakom WC-u dnevno, s time što je učestalost obilaska zimi manja (1.11. do 1.04), a u ljetnim mjesecima (1.4. do 30.10.) veća.

A303020. Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta

U okviru ove stavke održava se preko 8.000 m2 stubišta, 32.281 m2 nogostupa, te 6.000 m dužnih pješačkih staza.

Planirana sredstva odnose se samo na saniranje oštećenja na postojećim površinama, u veličini koje su prosječno prisutne svake godine, te se ne planira cjelovita obnova većih površina.

Krčenje zelenila uz pješačke staze i obrezivanje zelenih ograda, kao i održavanje ograda uz pješačke komunikacije sadržano je u zasebnim stavkama.

A303021. Održavanje dječjih igrališta

Na području Grada održava se ukupno 23 dječja igrališta, s time što se u okviru ove stavke održavaju igrališta:

1. Dječje igralište Črnikovica

2. Dječje igralište Mušićevac

3. Dječje igralište Pobri

4. Dječje igralište Tošina

5. Dječje igralište Volosko

6. Dječje igralište Margerita

7. Dječje igralište Oprić

8. Dječje igralište Kalina

9. Dječje igralište Veprinac

10. Dječje igralište Brdo

11. Dječje igralište Punta Kolova

12. Dječje igralište OŠ Dobreć

13. Dječje igralište Poljane

14. Dječje igralište Slatina

15. Dječje igralište Vijolica

16. Dječje igralište Kosovo I

17. Dječje igralište Kosovo II

18. Dječje igralište Ičići

19. Dječje igralište Ika (stavljeno u funkciju u 2012. g.).

Igrališta će se održavati u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja i sl.), za što se planiraju sredstva u iznosu od 210.000 kn (održavanje sprava 12.500 kn, redovno održavanje i čišćenje 185.000, zamjena oštećenih sprava 12.500).

Dječja igrališta Tomaševac, plaža Miramar, Lipovica, Ičići-plaža održavaju se u sklopu točke 7.2. ovog Programa.

Održavanje svih dječjih igrališta povjereno je Parkovima.

4. Održavanje cesta

Program održavanja nerazvrstanih cesta izrađuje se prema postojećoj kategorizaciji cesta.

Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija.

A303022. Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva

Redovno održavanje obuhvaća 218 cesta (62,07 km) od ukupno evidentiranih 266 km. Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena i cjenik radova »Komunalca« d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Redovno održavanje svih nerazvrstanih cesta na području Grada planira se na slijedećem nivou:

1.ophodarska služba (1.800 sati godišnje),

2.opće čišćenje kolnika od posljedica elementarnih nepogoda i prometnih udesa i dr. (20 sati rada, 15.000 m2 ručnog i 50 m2 strojnog čišćenja),

3.plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina (10 t hladne mase, strojna ugradba 230 t, ručna ugradba 200 t asfaltne mase)

4.popravci betonskih kolnika (30 m3 betona),

5.održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 130 m3 kamenog materijala),

6.održavanje bankina, usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje 15 m3 osoline)

7.održavanje objekata za odvodnju (1.600 m jaraka, 5.300 m rigola, 15 m3 čišćenja propusta i taložnica,)

8.košenje trave i obrezivanje zelenila (košenje 36.400 m2, te tretiranje herbicidima 36.400 m2 - povjerava se Parkovima Opatija),

9.krčenje raslinja te košnja trave uz nerazvrstane ceste izvan zona konzervatorske zaštite (35.000 m2),

10.popravak potpornih i obložnih zidova (60 m3 betonskih zidova, 140 m2 oplate, 50 m3 kamenih zidova, 20 m3 temelja potpornih zidova).

A303023. Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.)

Saniranja oštećenja postojećih odbojnika, zaštitnih ograda i stupića izazvanih prometnim nesrećama, te tekuće održavanje postojećih ograda i odbojnika i stupića provoditi će se do visine planiranih sredstava od 390.000 kn. Radovi se povjeravaju Komunalcu Opatija.

A303024. Prometna signalizacija (horizontalna i vertikalna)

Programom su planirana sredstva za obnovu postojeće horizontalne signalizacije - 180.000 kn (1.900 m2 pješačkih prijelaza, 12.600 m crta na kolniku, 1.000 m2 otoka na kolniku, kao i oko 1.000 ostalih oznaka na kolniku (znak stop, skretači i sl.). Prioritet u obnovi prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama.

Za održavanje postojeće vertikalne signalizacije (cca 2.500 prometnih znakova) planiraju se sredstva (90.000 kn), što uključuje zamjenu postojećih oštećenih i dotrajalih prometnih znakova, te manje preregulacije prometa.

Planira se zamijeniti 50 prometnih znakova zbog usklađenja sa Pravilnikom o prometnim znakovima, kao i zamjena 5-6 tabela naziva ulica.

Za održavanje prometne signalizacije sa unutarnjim osvjetljenjem planira se iznos od 20.000 kn, a za održavanje i transporte panoa za oglašavanje iznos od 20.000 kn.

Poslovi postave i održavanja prometne signalizacije povjeravaju se Komunalcu Opatija.

Za postave, transporte i održavanje prijenosnih postolja za plakatiranje i ostale opreme predviđeno je 30.000 kn, a poslove izvode Parkovi.

A303025. Zimska služba

Planirana sredstva iskazana su prema godišnjem programu rada zimske službe za prometnice na redovnom održavanju, a njihova realizacija u cijelosti ovisi o vremenskim uvjetima. Poslovi uključuju i čišćenje gradskih trgova, BUS ugibališta, nogostupa te javnih parkirališta koja nisu u sustavu naplate.

Temeljem iskustva iz prethodnih godina, sredstva se planiraju u vrijednosti od 403.000 kn, što će biti dostatno za dobavu uobičajenih količina sredstava za posipanje, dežurstvo Komunalca te intervencije i čišćenje za jednu snježnu padavinu.

U okviru ovih sredstava sadržana su i sredstva tzv »hladnog pogona«, a koja pokrivaju srazmjeran dio troškova amortizacije vozila u funkciji zimske službe (9.500 kn mjesečno u razdoblju od 15. listopada do 15. travnja) u slučaju da se zbog povoljnih vremenskih prilika ne potroše sva planom predviđena sredstva.

Program rada zimske službe »Komunalca« usklađen je s Državnom upravom za ceste i Županijskom upravom za ceste, te u uvjetima prosječnih zima omogućava održavanje prometnica u voznom stanju.

Minimalna sredstva za nabavu soli za posipanje osiguravaju se i za Parkove, radi intervencija na površinama koje oni održavaju.

Ukupno planirana sredstva manja su za 236.000 kn radi činjenice da je kraj 2012. i početak 2013. godine bio obilježen ekstremnim snježnim padavinama što je izazvalo i znatno veće troškove od uobičajenog prosjeka.

A303026. Održavanje BUS stanica i ugibališta

Redovno održavanje postojećih ugibališta i čekaonica zadržava se na sadašnjem obimu koji omogućava njihovu funkcionalnu ispravnost (popravci kolnika, rubnika, nogostupa, dobava košarica za smeće, sanacija oštećenja na stanicama u vlasništvu Grada).

Redovno održavanje obuhvaća 10 autobusnih stajališta sa natkrivenim čekaonicama i povjereno je Parkovima.

Temeljem posebnog ugovora, održavanje 22 čekaonice na kojima postoje city light panoi obavlja vlasnik tih panoa (Metropolis media d.o.o).

A303027. Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa

Obuhvaćaju radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Grad, a koji zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (izrada projekta preregulacije prometa, izvedba preregulacije prometa, zaštita parkovnih površina, čišćenje po završetku manifestacije i sl.).

Osigurani nivo sredstava omogućuje zahvate na nivou 2013. godine, 80.000 kn za preregulaciju prometa i zahvate vezane za održavanje manifestacija, te zahvate na parkirnim površinama i postavu i uklanjanje zaštitnih ograda. Iznos od 20.000 kn za izradu prometnih rješenja za manifestacije za vrijeme preregulacije prometa (kako su se ustalila ista rješenje kroz više godina, smanjuje se potreba da se za svaku situaciju izrađuje posebno rješenje te se time znatno smanjuju i ukupni troškovi u okviru ove stavke). Poslovi su povjereni Komunalcu.

5. Održavanje groblja

A303028. Redovno održavanje i uređenje spomenika

Redovno održavanje obuhvaća čišćenje i uređenje spomenika palim borcima u Opatiji, Ičićima, Veprincu i Poljanama dva puta godišnje i to na Dan antifašističke borbe i za Dan mrtvih.

Radi kvalitetnog stanja postojećih spomenika, u 2014. godini ne planiraju se veći zahvati na njihovim sanacijama i popravcima.

A303029. Grobne takse za grobove zaslužnih građana Opatije

Program uključuje plaćanje grobne takse za 16 zaslužnih građana Opatije (osobe zaslužne za razvoj Opatije i poginuli branitelji domovinskog rata).

6. Javna rasvjeta

A303030. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Utrošak električne energije za funkcioniranje javne rasvjete planira se na razini koju smo imali u 2012. godini (u punom obimu tijekom cijele godine, cca 1.720.100 kWh godišnje po prosječnoj cijeni od 0,57 kn/kWh, 3.300 različitih rasvjetnih tijela).

A303031. Održavanje javne rasvjete

Poslovi održavanja javne rasvjete povjeravaju se Komunalcu Opatija, temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

U sklopu ove stavke realizirati će se redovno održavanje u iznosu od 617.800 kn (zamjena cca 550 pregorjelih žarulja, 90 zamjena oštećenih armatura, 45 zamjena dijelova oštećenih armatura, te 20 zamjena dotrajalih stupova, te ostali radovi). Troškovi održavanja kreću se u visini 38% utroška javne rasvjete.

A303032. Dekoracija grada

Dekoracija grada svjetlećim elementima planira se za božićne i novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa (poslove obavlja Komunalac), a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje, poslove obavljaju Parkovi).

Planirana sredstva omogućiti će zadržavanje postojeće razine svjetlosne dekoracije za božićne i novogodišnje praznike a eventualna proširenja na druga područja ostvariti će se preraspodjelom postojećih dekorativnih elemenata. Postepenim prelaskom na LED rasvjetu smanjuju se troškovi utroška električne energije, a kako ona ima i produženi vijek trajanja - smanjuje se i potreba češće dobave novih elemenata.

Svjetleća dekoracija ( 160.000 kn) obuhvaćati će cca 160 svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, 20 elemenata za osvjetljenje drveća i 8 fasada, 33 elemenata dekoracije postavljenih preko ceste. Novi elementi nabaviti će se u vrijednosti od 16.800 kn radi zamjene uništenih.

Dekoracija Grada zastavama provodi se prema utvrđenom programu (na 120 stupova javne rasvjete - 30.600 kn). Postavljanje i skidanje zastava, kao i održavanje zastava provode Parkovi.

Izvođenje radova na svjetlosnoj dekoraciji obavlja Komunalac Opatija.

7. Održavanje pomorskog dobra

A303033. Održavanje obalnog puta

Površina obalnog puta iznosi 25.057 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 65 klupa, 100 kanti za otpatke i dr.

Nivo redovnog održavanja obuhvaća:

-obrezivanje zelenila uz obalni put - 9.000 m2,

-obrezivanje zelenila uz stepenice i putove do obalnog puta - 1.500 m2,

-pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanje kupina uz zidove - 3.500 m2,

-odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l - 15.059 pražnjenja košarica,

-odvoz otpadaka i pražnjenje posuda 80 l - 26.720 pražnjenja posuda,

-hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta i ostalih nepredvidljivih događaja (20.320 kn),

-čišćenje finog pijeska strojem na plažama Ičići i Tomaševac (17.840 kn)

-intervencije na obalnom putu uslijed nepredviđenih događaja (59.000 kn).

Uštede su postignute smanjenjem broja ljudi angažiranih na pražnjenju košarica uz zadržavanje postojećeg intenziteta čišćenja.

A303034. Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža

Održavanje nekomercijalnih plaža obuhvaća 29 lokacija sunčališta (površine 10.263 m2), obuhvaća čišćenje i košenje tijekom 5 mjeseci, te čišćenje sunčališta 4 mjeseca, u vrijednosti od 68.000 kn.

Održavanje plaža bez koncesije obuhvaća plaže Lipovicu, Črnikovicu, plažu ispod CS Škrbići te Tomaševac ukupne površine 1.720 m2 u vrijednosti od 172.000 kn, od čega 138.120 kn tereti ovu stavku a 41.880 kn poziciju dječjih igrališta. Plaže se održavaju 5 mjeseci svakodnevno (svibanj-rujan), a pored čišćenja obuhvaća i postavu, održavanje i skidanje nakon sezone 18 stepeništa za ulaz u more, 7 tuševa, 1 tobogana, te 300 m psiholoških barijera, dok se u preostalih 7 mjeseci održavanje svodi na čišćenje površina jednom mjesečno. Dječja igrališta na plažama održavaju se i čiste svih 12 mjeseci. U 2013. godini u navedenim troškovima uključeni su i troškovi postavljanja, održavanja i uklanjanja psiholoških barijera, te vaterpolo igrališta Hrvatskog vaterpolo saveza.

Održavanje plaža Ičići i Ika, planira se na način:

A) Plaža Ika

Troškovi održavanja plaže planiraju se na razini standarda iz 2013. godine - 31.400 kn (čišćenje plaže 862 m2 sa odvozom otpada u 5 ljetnih mjeseci svakodnevno, a u preostalih 7 mjeseci 1 mjesečno, 200 pražnjenja posuda za otpatke, radnik na plaži 200 sati, postava, održavanje i skidanje 100 m psihološke barijere, te ravnanje pijeska na plaži dva puta godišnje).

B) Plaža Ičići

Troškovi održavanja plaže planiraju se na razini sadržaja iz 2013, što uključuje i standarde Plave zastave. Ukupni troškovi koncesionara, Parkova, iznose 948.220 kn, prihodi od gospodarskih aktivnosti na plaži iznose 644.700 kn, a preostala sredstva u iznosu od 303.500 kn sufinancira Grad Opatija. Sama koncesija i standard Plave zastave učestvuju u troškovima sa oko 250.000 kn (naknada za koncesiju 160.000 kn, troškovi zaštitarske službe 55.000 kn, naknada za Plavu zastavu 21.500 kn, te spasilačke službe 26.800 kn).

Iz sredstava Grada financiraju se troškovi čišćenja i odvoza otpada sa 13.370 m2 površine u 5 ljetnih mjeseci svakodnevno, a u zimskim mjesecima 1 mjesečno uz pražnjenje posuda za otpatke 2 puta tjedno, postava, održavanje i uklanjanje 680 m psihološke barijere, odvoz otpada na deponij, troškovi higijenskog i sanitarnog materijala tijekom sezone, troškovi vode i kanalizacije te njihovi popravci, ronioci i montaža igrališta, dodatno ispitivanje kvalitete mora, montaža i demontaža opreme plaže (obavijesne tabele, ulazi u more, tobogan i dr.), kao i interventna čišćenja izvan sezone, spasilačka služba 2 mjeseci, troškovi utroška struje kod lučice.

Klasičnim WC-ima na plaži Ičići (u funkciji su 5 mjeseci) upravljaju Parkovi Opatija koji iz naplate korištenja tih WC-a podmiruju u cijelosti troškove njihovog redovnog održavanja. Javnim automatskim WC-om na plaži Ika i Ičići upravlja Komunalac Opatija, i oni su u funkciji cijele godine, s time što su troškovi njihovog rada iskazani na poziciji 3.9. ovog Programa.

Postavljanje i pražnjenje košarica na plaži Črnikovica, plaži Lipovica, plaži kod Hot. fakulteta u Iki, i na sunčalištima-stijenama od Voloskog do Ičića iskazano je u točki 7.1.

Poslovi održavanja kupališta i svih plaža iz ove točke povjereno je Parkovima.

A303035. Javna rasvjeta na obalnom putu

Osiguravaju se sredstva za održavanje 173 rasvjetna tijela, s prosječno 38.346 kWh utroška električne energije. Troškovi održavanja rasvjete obalnog puta znatno su veći od troškova održavanja ostale javne rasvjete radi djelovanja mora, a sadrže zamjene, obilazak, kontrolu ispravnosti rada, ručno uključivanje i isključivanje dijela sustava kod visokog mora i juga - kroz 860 sati rada, prosječne zamjene 170 žarulja, te drugih materijala: prigušnica 20 kom, propaljivača 25, pločica RPO-4 4 kom, osigurača 10 kom, kugli 2, reflektora 5, MTU prijemnika 1, luxomata 1, zamjena tajmera 2, zamjena sklopnika 3. Poslovi su povjereni Komunalcu.

Javna rasvjeta funkcionirati će tijekom cijele godine, a predviđen je iznos od 175.400 kn.

A303036. Ekološki programi i akcije na pomorskom dobru

Osiguravaju se sredstva za dodatno ispitivanje kvalitete mora za Plavu zastavu na plaži Ičići i na utoku potoka Vrutki (3.660 kn), a za akciju čišćenja podmorja uz učešće mjesnih odbora, škola i sportskih društava predviđeno je 2.840 kn.

8. Financiranje ostalih komunalnih aktivnosti

A303037. Hitne intervencije i ostale obveze

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad.

A303038. Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora

U okviru ovog Programa osiguravaju se sredstva za financiranje komunalnih akcija mjesnih odbora. Komunalne akcije mjesnih odbora financirati će se na osnovu njihovog godišnjeg plana i programa i to:

1. MO DOBREĆ 50.000

2. MO IČIĆI 40.000

3. MO IKA 54.700

4. MO OPATIJA - BELVEDER 50.000

5. MO OPATIJA - CENTAR I 50.000

6. MO OPATIJA - CENTAR II 60.500

7. MO OPATIJA - KOSOVO 53.000

8. MO OPATIJA - PUNTA KOLOVA 50.000

9. MO OPATIJA - TOŠINA 50.000

10. MO OPATIJA - VASANSKA 50.000

11. MO OPATIJA - VOLOSKO 50.000

12. MO OPRIČ 50.000

13. MO POBRI 50.000

14. MO POLJANE 53.300

15. MO VEPRINAC-UČKA 50.000

SVEUKUPNO: 761.500

Izvođenje radova po zahtjevima mjesnih odbora, ovisno o njihovoj vrsti povjeravati će se u pravilu izvođačima ovlaštenim po Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

B2. POJAČANO ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A304010. Naknada za korištenje odlagališta otpada Osojnica

Naknada za korištenje odlagališta deponija plaća se Općini Matulji za odlagališta otpada na Osojnici.

A304010. Zahvati u prostoru uz pripremu turističke sezone

Predviđaju se sredstva za zahvate u prostoru uz pripremu turističke sezone do iznosa od 200.000 kn.

A304010. Subvencija za obavljanje linijskog prijevoza na području Grada

Za obavljanje linijskog prijevoza osiguravaju se sredstva za subvencije u iznosu od 1.350.000 kn Autotrolej i u iznosu od 1.100.000 kn za Autotrans.

C. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. g.

Klasa: 402-01/12-01/88

Ur. broj: 2156/01-01-13-1

Opatija, 9. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med, v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Godišnji program održavanja komunalne   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr