SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD RIJEKA
136

124.

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/02 i 30/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2004. godine, donijelo je

PLAN
raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2005. godini

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se raspodjela sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2005. godini, opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana komunalnih prioriteta.

Članak 2.

Komunalni prioriteti za pojedine mjesne odbore na području Grada Rijeke i visina potrebnih financijskih sredstava, utvrđuju se kako slijedi:

1 MO BANDEROVO

UKUPNO: 88.000,00 kn


1.1 Nastavak obnove dijela postojeće kolničke konstrukcije od kućnog broja 19 do kućnog broja 23 u

Velebitskoj ulici 88.000,00 kn

2 MO BELVEDER

UKUPNO: 132.000,00 kn


2.1 Ispitivanje vlasništva za asfaltiranje Ulice Franca Prešerna od kućnog broja 32 do 36, kao i platoa

parkinga ispred broja 38 2.000,00 kn

2.2 Proširenje javne rasvjete u Ulici Franca Prešerna od kućnog broja 32 do 36 i na parkiralištu ispred

kućnog broja 38 10.000,00 kn

2.3 Ispitivanje vlasništva za sanaciju zida ili postavljanje zaštitnih mreža u Ulici Tizianova broj 32

unutrašnje dvorište (ispred bivšeg skloništa) te uklanjanje stabala 2.000,00 kn

2.4 Obnova kolničke konstrukcije Ulice Senjskih uskoka između kućnih brojeva 1 i 3 118.000,00 kn

3 MO BRAJDA - DOLAC

UKUPNO: 199.000,00 kn


3.1 Sanacija nogostupa i oštećenih kamenih rubnjaka u Ulici Pomerio između kućnih brojeva 3 i 11 150.000,00 kn

3.2 Uređenje zelene površine u Ulici Uski prolaz 20.000,00 kn

3.3 Sanacija nogostupa u Ciottinoj ulici (gornja strana) - od antikvarijata do križanja sa ulicom

Fiorello la Guardia 29.000,00 kn

4 MO BRAŠĆINE - PULAC

UKUPNO: 533.000,00 kn


4.1 Popravak i uređenje bankina te obnova kolničke konstrukcije ceste za Pulac od križanja Ulice

Internacionalnih brigada do Pulca kućni broj 18 394.000,00 kn

4.2 Ispitivanje vlasništva za proširenje okretišta linije broj 4 (zadnja autobusna stanica) 1.000,00 kn

4.3 Proširenje javne rasvjete u Ulici Kvarnerska kod kućnog broja 19 i proširenje rasvjete u ulici

Kvarnerska od broja 10 prema Ulici Oktavijana Valića 66.000,00 kn

4.4 Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice preko puta kućnog broja 60a u Ulici Kozala 6.000,00 kn

4.5 Dobava i postava autobusne čekaonice preko puta kućnog broja 60a u Ulici Kozala 65.000,00 kn

4.6 Ispitivanje vlasništva za uređenje prilaznog puta Pulac 12A 1.000,00 kn

5 MO BULEVARD

UKUPNO: 95.000,00 kn

5.1 Rekonstrukcija prostora drvoreda i pripadajućeg nogostupa u dijelu Šetališta Ivana Gorana

Kovačića 95.000,00 kn

6 MO CENTAR - SUŠAK

UKUPNO: 104.000,00 kn


6.1 Sanacija stuba s istočne strane zgrade kućni broj 7 u Strossmayerovoj Ulici - prema Ulici

Bulevard oslobođenja 10.000,00 kn

6.2 Hortikulturno uređenje površine oko istočnog izlaza 5.000,00 kn

6.3 Rekonstrukcija rasvjete pothodnika ispod Istočnog izlaza - II. faza 89.000,00 kn

7 MO DRAGA

UKUPNO: 190.000,00 kn


7.1 Izrada glavnog projekta i ishođenje građevne dozvole za uređenje okretišta u Tomasićima 40.000,00 kn

7.2 Izrada glavnog projekta i ishođenje građevne dozvole za uređenje okretišta u Gušću 40.000,00 kn

7.3 Dobava i postava autobusne čekaonice u naselju Orlići kod kućnog broja 7d u pravcu grada 85.000,00 kn

7.4 Sanacija stubišta između naselja Brig i Orlići, od kućnog broja Brig 8 nadalje 25.000,00 kn

8 MO DRENOVA

UKUPNO: 1.086.000,00 kn


8.1 Izrada projekta usklađivanja tehničkih elemenata i prometa na području Donje Drenove na

lokacijama: na dionici Ceste »236« (»A«) sjeverno od Osnovne škole »Fran Franković«, na

dionici križanja ceste »236« (»A«) sa ulicama Ivana Žorža i Braće Hlača, te na dionici križanja

ulica Stanka Frankovića, Cvjetna i spoj prema Žminjskoj ulici 50.000,00 kn

8.2 Realizacija projekta usklađivanja tehničkih elemenata i prometa na području Ceste »236« (»A«)

sjeverno od Osnovne škole »Fran Franković« 40.000,00 kn

8.3 Realizacija projekta usklađivanja tehničkih elemenata i prometa na području križanja ceste

»236« (»A«) sa ulicama Ivana Žorža i Braće Hlača 40.000,00 kn

8.4 Realizacija projekta usklađivanja tehničkih elemenata i prometa na području križanja ulica

Stanka Frankovića, Cvjetna i spoj prema Žminjskoj ulici 40.000,00 kn

8.5 Uređenje pristupa Ulice Benaši križanju sa ulicama B. Francetića i Drenovski put 10.000,00 kn

8.6 Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 52 6.000,00 kn

8.7 Tehnička priprema za postavu dvije autobusne čekaonice na dnu Ulice Ivana Žorža u oba pravca 12.000,00 kn

8.8 Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice zapadno od kućnog broja 36 u Ulici Bok 6.000,00 kn

8.9 Tehnička priprema za postavu dvije autobusne čekaonice iznad kućnog broja 35 do broja 55 u

Ulici Fužinska u oba pravca 12.000,00 kn

8.10 Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice iznad Osnovne škole »Fran Franković« 6.000,00 kn

8.11 Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice ispod ambulante 6.000,00 kn

8.12 Tehnička priprema za postavu dvije autobusne čekaonice u Ulici braće Hlača u oba pravca 12.000,00 kn

8.13 Tehnička priprema za preseljenje autobusne čekaonice na novom okretištu 6.000,00 kn

8.14 Postava autobusne čekaonice na Cvetkovom trgu 120.000,00 kn

8.15 Proširenje javne rasvjete u Ulici Grohovo kod kućnog broja 10 6.000,00 kn

8.16 Proširenje javne rasvjete u Ulici Kablarska cesta od kućnog broja 28 na dalje 9.000,00 kn

8.17 Proširenje javne rasvjete u Ulici Kablarska cesta - područje Dražica 13.000,00 kn

8.18 Proširenje javne rasvjete u Ulici Benaši 12.000,00 kn

8.19 Postava dvije klupe u Ulici Bok kod kućnog broja 36 zapadno od objekata 6.000,00 kn

8.20 Postava dvije klupe između ulica Frkaševo i Žminjska 6.000,00 kn

8.21 Postava dvije klupe kraj kapelice na Velom vrhu 4.000,00 kn

8.22 Postava dva betonska stola za stolni tenis zapadno od objekta Bok 36 i u blizini Omladinskog

igrališta u Ulici Put k igralištu 16.000,00 kn

8.23 Uređenje prilaza i platoa za dva stola za stolni tenis zapadno od objekta Bok 36 i u blizini

Omladinskog igrališta u Ulici Put k igralištu 8.000,00 kn

8.24 Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta između ambulante i dječjeg vrtića na Drenovi 35.000,00 kn

8.25 Uređenje rampi za invalidska kolica na većem broju pješačkih prijelaza i na prilazima javnim

objektima 50.000,00 kn

8.26 Uređenje neuređene zelene površine uz stubište između Ulice Ružice Mihić kućni broj 12 i

parkirališta Centralno gradsko groblje Drenova 30.000,00 kn

8.27 Uređenje neuređene zelene površine u Ulici Drenovski put između kućnih brojeva 38 i 46 30.000,00 kn

8.28 Nastavak čišćenja kupiništa u Ulici Stanka Frankovića iznad Dječjeg vrtića Drenova 15.000,00 kn

8.29 Sanacija dijela kolnika u Ulici Stanka Frankovića od kućnog broja 22 do kućnog broja 28 110.000,00 kn

8.30 Sanacija dijela kolnika u Ulici Kampanja 100.000,00 kn

8.31 Uređenje nogostupa u Ulici Drenovski put kućni broj 43 40.000,00 kn

8.32 Uređenje nogostupa na početku Fužinske ulice 60.000,00 kn

8.33 Tehnička priprema za uređenje parkirališta na području Mjesnog odbora Drenova u koordinaciji

sa mjesnim odborom 70.000,00 kn

8.34 Korekcija krivina i sanacija dijela kolnika na prometnicama u koordinaciji sa mjesnim odborom 100.000,00 kn

9 MO GORNJA VEŽICA

UKUPNO: 253.000,00 kn


9.1 Izrada glavnog projekta i ishođenje građevne dozvole za uređenje okretišta u gornjoj Ulici

Ivana Matrljana i proširenje ulaza u istu ulicu 40.000,00 kn

9.2 Uređenje trga ispred Robne kuće »Vežica« 150.000,00 kn

9.3 Proširenje pristupnog puta parkiralištu u Ulici Zdravka Kučića broj 14 30.000,00 kn

9.4 Ispitivanje vlasništva za uređenje sporedne ceste duž desne strane cijele Ulice Vjekoslava Dukića 2.000,00 kn

9.5 Proširenje javne rasvjete u Ulici Gornja Vežica 9.000,00 kn

9.6 Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Ulici Ratka Petrovića - preko puta toplane 6.000,00 kn

9.7 Postava stupića (zabrana parkiranja) niz ulicu Ratka Petrovića (s desne strane) 16.000,00 kn

10 MO GRBCI

UKUPNO: 215.000,00 kn


10.1 Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Pazinskoj Ulici kod kućnog broja 17 80.000,00 kn

10.2 Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Sušačko-Kastavskog odreda kod kućnog broja 6 80.000,00 kn

10.3 Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 72 55.000,00 kn

11 MO KANTRIDA

UKUPNO: 765.000,00 kn


11.1 Tehnička priprema za uređenje Ulice Pionirska od broja 9 do 9d 50.000,00 kn

11.2 Izrada rukohvata na stubištu kod kućnog broja 46 u Ulici Ede Jardasa 20.000,00 kn

11.3 Sanacija nogostupa oko marketa u Ulici Vere Bratonje broj 28 (kamene ploče) i stubište 70.000,00 kn

11.4 Ispitivanje mogućnosti uređenja na sedam lokacija i eventualna tehnička priprema 120.000,00 kn

11.5 Sanacija stubišta u Istarskoj ulici broj 18, do spoja sa Creskom ulicom 80.000,00 kn

11.6 Proširenje javne rasvjete u parku između Istarske i Pionirske ulice 48.000,00 kn

11.7 Uređenje zelene površine na početnoj stanici linije »1A« u Marčeljevoj Dragi 40.000,00 kn

11.8 Postava dvije klupe na početnoj stanici linije »1A« u Marčeljevoj Dragi 5.000,00 kn

11.9 Uređenje spoja Ulice Silve Lovre Milenića sa Ulicom Marina Jakominića 152.000,00 kn

11.10 Uređenje zelene površine sa zapadne, sjeverne i istočne strane tenis terena u Marčeljevoj Dragi 50.000,00 kn

11.11 Tehnička priprema za postavu dvije autobusne čekaonice u Labinskoj ulici - smjer grad 12.000,00 kn

11.12 Uređenje pješačke staze zapadno od Ulice Ede Jardasa broj 35 78.000,00 kn

11.13 Proširenje javne rasvjete zapadno od Ulice Ede Jardasa broj 35 40.000,00 kn

12 MO KOZALA

UKUPNO: 210.000,00 kn


12.1 Premještaj klupa u Parku Kozala duž nogostupa u Ulici Petra Kobeka 23.000,00 kn

12.2 Uređenje platoa za postavu klupa i postava košara za otpatke u parku na Kozali 25.000,00 kn

12.3 Postava klupa u parku na Kozali 15.000,00 kn

12.4 Uklanjanje bivšeg spremišta kanti za smeće u Ulici Aleksandra Mamića između kućnih

brojeva 4 i 6 2.000,00 kn

12.5 Uređenje zelenih površina u Ulici Ante Kovačića ispred kućnog broja 20 50.000,00 kn

12.6 Uređenje nogostupa duž cijele zgrade u Brajšinoj ulici broj 20 40.000,00 kn

12.7 Ispitivanje vlasništva za sanaciju urušenog uličnog zida kod kućnog broja 56 u Baštijanovoj ulici 1.000,00 kn

12.8 Proširenje javne rasvjete kod garaža u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 30 10.000,00 kn

12.9 Postava prometnog ogledala u Ulici Bože Milanovića kod kućnog broja 8A 6.000,00 kn

12.10 Proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Kozala kod kućnog broja 17 38.000,00 kn

13 MO KRIMEJA

UKUPNO: 118.000,00 kn


13.1 Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice istočno od kućnog broja 10 u

Kumičićevoj ulici 6.000,00 kn

13.2 Hortikulturno uređenje površine sa sjeverne strane stambenih zgrada broj 20 i 22 u ulici

Drage Gervaisa 50.000,00 kn

13.3 Sanacija stubišta sa zapadne strane zgrade kućni broj 12 u Ulici Drage Gervaisa 30.000,00 kn

13.4 Postava ograde sa sjeverne strane zgrade broj 1u Ulici Dane Godine 7.000,00 kn

13.5 Sadnja živice s južne strane zgrade Krimeja broj 12 10.000,00 kn

13.6 Postava rukohvata uz stube koje se nalaze sa zapadne strane zgrade Podvoljak broj 9 15.000,00 kn

14 MO LUKA

UKUPNO: 79.000,00 kn


14.1 Sanacija dijela nogostupa u Zagrebačkoj ulici 79.000,00 kn

15 MO MLAKA

UKUPNO: 179.000,00 kn


15.1 Izrada projekta sanacije površinskih voda ispred kućnog broja 14 u Ulici Paje Širole 20.000,00 kn

15.2 Izrada studije za uvođenje jednosmjernog prometovanja u Ulici Podmurvice od Mlake prema

Ulici Paje Širole 30.000,00 kn

15.3 Hortikulturno uređenje površine uz Zvonimirovu ulicu 50.000,00 kn

15.4 Raščišćavanje površine ispod Elektrotehničke škole 74.000,00 kn

15.5 Postava rampi za invalide u Ulici Luki kod kućnih brojeva 2, 6 i 14a 3.000,00 kn

15.6 Popravak stubišta uz Osnovnu školu »Podmurvice« 2.000,00 kn

16 MO OREHOVICA

UKUPNO: 129.000,00 kn


16.1 Sanacija dijela Ulice Kalina 129.000,00 kn

17 MO PAŠAC

UKUPNO: 55.000,00 kn


17.1 Uređenje nogostupa u dijelu Ulice Balda Fućka 55.000,00 kn

18 MO PEĆINE

UKUPNO: 128.000,00 kn


18.1 Postava dvije autobusne čekaonice u Ulici Šetalište XIII divizije, kod hotela »Jadran« i

bivšeg hotela »Park« 113.000,00 kn

18.2 Postava ograde u parku Nike Katunara 15.000,00 kn

19 MO PEHLIN

UKUPNO: 680.000,00 kn


19.1 Ispitivanje mogućnosti uređenja i eventualna tehnička priprema za sanaciju kolnika 51.000,00 kn

19.2 Sanacija kolnika na mogućim lokacijama u dogovoru sa mjesnim odborom 120.000,00 kn

19.3 Hortikulturno uređenje oko križanja glavne ceste za Pehlin - cesta Mihovilići - naselje Minakovo 30.000,00 kn

19.4 Uređenje glavne ceste za Pehlin - Na problematičnoj dionici županijske ceste u blizini škole

umjesto dosadašnjih semafora s žutim treptajućim svjetlom, postaviti semafore sa zeleno-žuto

-crvenim svjetlom 200.000,00 kn

19.5 Proširenje javne rasvjete u Ulici Hosti kod kućnog broja 101/1 6.000,00 kn

19.6 Proširenje javne rasvjete u Ulici Baretićevo od kućnog broja 35 do kućnog broja 36/4 14.000,00 kn

19.7 Proširenje javne rasvjete u Ulici Pehlin do kućnog broja 67 8.000,00 kn

19.8 Proširenje javne rasvjete u Ulici Androv breg do kućnog broja 1/A 4.000,00 kn

19.9 Proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići, od glavne prometnice u Mihovilićima do kućnog

broja 12 12.000,00 kn

19.10 Proširenje javne rasvjete u Ulici Blažićevo, ulica A1 12.000,00 kn

19.11 Tehnička priprema uređenja prostora ispred Mjesnog odbora Pehlin 15.000,00 kn

19.12 Uređenje odvodnje oborinskih voda u Ulici Maria Gennaria 100.000,00 kn

19.13 Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase i Ulici Baretićevo, po granici Općine Viškovo i

Grada Rijeke 20.000,00 kn

19.14 Uređenje površine za smještaj kontejnera za smeće, na pozicijama gdje je to moguće, u dogovoru

s Mjesnim odborom 10.000,00 kn

19.15 Uređenje zelene površine na lokaciji nekadašnje započete boćarije na Pehlinu 30.000,00 kn

19.16 Opremanje dječjeg igrališta na lokaciji nekadašnje započete boćarije 8.000,00 kn

19.17 Uređenje spoja naselja Mihovilići s Ulicom Pehlin 40.000,00 kn

20 MO PODMURVICE

UKUPNO: 208.000,00 kn


20.1 Tehnička priprema za uređenje parkirališta za osobne automobile u Dubrovačkoj ulici kod

kućnih brojeva 2 i 4 20.000,00 kn

20.2 Uređenje nogostupa i stubišta u Ulici Branimira Markovića kod kućnih brojeva 1, 3 i 5 90.000,00 kn

20.3 Hortikulturno uređenje dijela površine u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 5 18.000,00 kn

20.4 Sanacija stubišta u Bribirskoj ulici kućni broj 14, te obilježavanje parkirnih mjesta 60.000,00 kn

20.5 Uređenje dijela okoliša u Bribirskoj ulici kućni broj 14 20.000,00 kn

21 MO PODVEŽICA

UKUPNO: 234.000,00 kn


21.1 Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 64 - južno 55.000,00 kn

21.2 Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 64 - južno 80.000,00 kn

21.3 Sanacija nogostupa na početku Ulice Andrije Peruča (od banke prema pošti) 40.000,00 kn

21.4 Postava deset košarica za smeće na dječjim igralištima i parkovima u dogovoru sa

Vijećem Mjesnog odbora 8.000,00 kn

21.5 Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 70 - južno 25.000,00 kn

21.6 Proširenje javne rasvjete prolaza kod ulaza u Osnovnu školu »Vežica« s južne i sjeverne strane 24.000,00 kn

21.7 Proširenje javne rasvjete na okretištu linije broj 6 u Ulici Eugena Kvaternika 2.000,00 kn

22 MO POTOK

UKUPNO: 77.000,00 kn


22.1 Proširenje javne rasvjete u prolazu između Ulice Cambierieva kod kućnog broja 4 i

Ulice Nikole Tesle 10.000,00 kn

22.2 Nastavak uređenja dijela stuba na potezu Ulica Potok - Ulica Frana Kresnika 67.000,00 kn

23 MO SRDOČI

UKUPNO: 722.000,00 kn


23.1 Uređenje površine oko Osnovne škole »Srdoči« 30.000,00 kn

23.2 Uređenje mjesta za smještaj kontejnera za smeće na križanju Ulice Miroslava Krleže i

Ulice Mate Lovraka 10.000,00 kn

23.3 Uređenje dijela Ulice Bartola Kašića i označavanje pješačkog prijelaza 120.000,00 kn

23.4 Ispitivanje mogućnosti uređenja na četiri lokacije i eventualna tehnička priprema 60.000,00 kn

23.5 Građevinsko prometno poboljšanje sigurnosti prometa u naselju Markovići 80.000,00 kn

23.6 Opremanje vertikalnom i horizontalnom prometnom signalizacijom na području Mjesnog

odbora Srdoči 42.000,00 kn

23.7 Uređenje ograde kod stambenih blokova Srdoči od kućnog broja 57 do kućnog broja 68 i

postava ležećih policajaca i ograde na kolniku u blizini dječjeg igrališta 70.000,00 kn

23.8 Postava ograde na dijelu nogostupa Ulice Miroslava Krleže kod križanja s Ujevićevom ulicom

i križanja s Kašićevom ulicom 80.000,00 kn

23.9 Sanacija ceste u naselju Diraki 230.000,00 kn

24 MO SVETI KUZAM

UKUPNO: 31.000,00 kn


24.1 Proširenje javne rasvjete od glavne ceste do kućnog broja 38 25.000,00 kn

24.2 Proširenje javne rasvjete od kućnog broja 29 do kućnog broja 38 6.000,00 kn

25 MO SVETI NIKOLA

UKUPNO: 349.000,00 kn


25.1 Uređenje parkirališta u Ulici Giuseppe Carabina od kućnog broja 7 do iza kućnog broja 11 120.000,00 kn

25.2 Uređenje i preregulacija parkirnih mjesta u Ulici Medovićeva i Meštrovićeva zapadno od

kućnog broja 19 90.000,00 kn

25.3 Tehnička priprema za preregulaciju prometa i parkirališta oko stambenih zgrada u Becićevoj

ulici kućni broj 2, 4 i 6 40.000,00 kn

25.4 Sadnja drvoreda oko parkirališta na južnoj i sjevernoj strani stambene zgrade u Ulici Ivana

Lupisa kućni broj 15 30.000,00 kn

25.5 Uređenje dijela prometnice s južne strane objekta u Zvonimirovoj ulici kućni broj 11,13 i 15 69.000,00 kn

26 MO SVILNO

UKUPNO: 72.000,00 kn


26.1 Sanacija asfaltom donje ceste od stubišta koje spaja naselje Tutnovo sa centrom Svilno

prema križanju 72.000,00 kn

27 MO ŠKOLJIĆ

UKUPNO: 76.000,00 kn


27.1 Zamjena pozicije semafora u Ulici Školjić prema Vodovodnoj ulici (kod tunela) 76.000,00 kn

28 MO ŠKURINJE

UKUPNO: 584.000,00 kn


28.1 Uređenje betonskog korita u Ulici Save Jugo Bujkove kod kućnih brojeva 42 i 44 22.000,00 kn

28.2 Uređenje šetališta u Ulici Milana Rustanbega prema Ulici Save Jugo Bujkove 140.000,00 kn

28.3 Sanacija kolnika u Ulici Lipa 200.000,00 kn

28.4 Tehnička priprema za uređenje okoliša zgrade Milana Rustanbega broj 1 27.000,00 kn

28.5 Uređenje oštećenih ograda u naselju 90.000,00 kn

28.6 Postava rukohvata po stubištima u naselju 55.000,00 kn

28.7 Tehnička priprema za postavu pet autobusnih čekaonica u starom i novom naselju Škurinje 30.000,00 kn

28.8 Raščišćavanje površine između Ulice Ive Lole Ribara i Ulice Save Jugo Bujkove 20.000,00 kn

29 MO ŠKURINJSKA DRAGA

UKUPNO: 473.000,00 kn


29.1 Uređenje odvodnje oborinskih voda u Ulici Mihačeva Draga 150.000,00 kn

29.2 Tehnička priprema za uređenje parkirališta u Ulici Rastočine sjeveroistočno od kućnog broja 7 60.000,00 kn

29.3 Sanacija dijela Ulice Mihačeva Draga kod kućnog broja 15 263.000,00 kn

30 MO TRSAT

UKUPNO: 127.000,00 kn


30.1 Proširenje javne rasvjete u Ulici Rose Leard kod kućnog broja 7 8.000,00 kn

30.2 Sanacija stubišta i ličenje rukohvata prema Bošketu iza Hrvatske čitaonice Trsat 70.000,00 kn

30.3 Sanacija Puta Bože Felkera kod kućnog broja 37 49.000,00 kn

31 MO TURNIĆ

UKUPNO: 166.000,00 kn


31.1 Uređenje parkirališta u Zvonimirovoj ulici kućni broj 54 100.000,00 kn

31.2 Tehnička priprema za uređenje parkirališta u Šibenskoj ulici kućni broj 5 i 7 30.000,00 kn

31.3 Sanacija kolnika Šibenske ulice u dijelu od kućnog broja 1 do kućnog broja 5 36.000,00 kn

32 MO VOJAK

UKUPNO: 111.000,00 kn


32.1 Postava autobusne čekaonice u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 17 65.000,00 kn

32.2 Sanacija nogostupa u dijelu Ulice Slavka Krautzeka od kućnog broja 85 nadalje 46.000,00 kn

33 MO ZAMET

UKUPNO: 1.431.000,00 kn


33.1 Hortikulturno i građevinsko raščišćavanje površine oko zgrada u Ulici Ivan Ćiković Beli

kućni broj 8B i 8A 75.000,00 kn

33.2 Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Bože Starca Jurićeva kućni broj 13

- Primorska broj 8A 30.000,00 kn

33.3 Raščišćavanje zelene površine u Ulici Mirka Jengića od kućnog broja 7 do kućnog broja 13 70.000,00 kn

33.4 Uređenje zelene površine između Ulice Mirka Jengića i Ulice Bože Vidasa 26.000,00 kn

33.5 Raščišćavanje neuređene površine u Ulici Braće Cetine između kućnih brojeva 1 i 3 30.000,00 kn

33.6 Uređenje postojeće zelene površine sa sjeverne strane zgrade kućni broj 3 u Ulici Braće Cetine 30.000,00 kn

33.7 Hortikulturno uređenje površine u Becićevoj ulici zapadno od kućnog broja 7 30.000,00 kn

33.8 Hortikulturno uređenje površine Ludvetov breg kućni broj 16 30.000,00 kn

33.9 Obnova asfalta u Ulici Braće Cetine od kućnog broja 1 do kućnog broja 3 40.000,00 kn

33.10 Uređenje dijela nogostupa i postava rukohvata u Ulici Braće Cetine kućni broj 1, 2 i 3 50.000,00 kn

33.11 Obnova asfalta prilaza zgradi Braće Cetine kućni broj 2 40.000,00 kn

33.12 Obnova asfalta u Ulici Bože Starca Jurićeva i privremeno rješavanje odvodnje oborinske vode

upojnim jamama 220.000,00 kn

33.13 Asfaltiranje odvojka Ulice Bože Starca Jurićeva, prema kućnom broju 25/1 - 20 80.000,00 kn

33.14 Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva kućni broj 12

(upojna jama-bunar) 80.000,00 kn

33.15 Rješavanje oborinske vode (upojna jama) u Ulici Pužići kućni broj 11 80.000,00 kn

33.16 Rješavanje oborinske odvodnje (upojna jama) u Ulici Grabovac kućni broj 10 80.000,00 kn

33.17 Sanacija prilaznog puta, parkinga i stubišta kod zgrade kućni broj 4 u Baredicama 60.000,00 kn

33.18 Tehnička priprema za izgradnju parkirališta u Ulici Ćirila Kosovela kod kućnog broja 3

(između kućnog broja 2 i 7) 50.000,00 kn

33.19 Proširenje javne rasvjete u Ulici Kalići od kućnog broja 15 do kućnog broja 17 2.000,00 kn

33.20 Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Pilepića kućni broj 8 18.000,00 kn

33.21 Postava ogledala na križanju Ulice Grabovac i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca kućni broj 4,

te Ulice Ivana Zavidića nasuprot kućnog broja 18, križanje Ulice Braće Cetine i Ulice Ante

Pilepića, križanje Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca, Ludvetov breg i Ulice Antuna Draženovića 50.000,00 kn

33.22 Obnova pjeskom svih dječjih igrališta na području Mjesnog odbora Zamet 50.000,00 kn

33.23 Hortikulturno uređenje površine u Ulici Braće Cetine kod kućnih brojeva 2 do 4 30.000,00 kn

33.24 Uređenje rukohvata i betonskih stepenica prema zgradi kućni broj 5/V u Ulici Ćirila Kosovela 60.000,00 kn

33.25 Ispitivanje mogućnosti i eventualna tehnička priprema za uređenje površine oko zgrada kućni broj

8B i 8A u Ulici Ivan Ćiković Beli 60.000,00 kn

33.26 Tehnička priprema za uređenje neuređene površine između kućnih brojeva 1 i 3 u Ulici

Braće Cetine 40.000,00 kn

33.27 Tehnička priprema za uređenje potpornog zida sa žičanom ogradom kod kućnih brojeva 18 i 21

u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca 20.000,00 kn


Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Plana utvrđuju se u ukupnom iznosu od 9.899.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/131

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 21. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr