SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
OPĆINA RAVNA GORA

36.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/ 10, 25/12 i 68/12) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) na području Općine Ravna Gora, u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun Proračuna Općine Ravna Gora broj 2340009-1836900008.

Članak 3.

U Proračunu Općine Ravna Gora za 2014. godinu planirani prihodi šumskog doprinosa iz članka 1. ovog Programa iznose 400.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka koristiti će se za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture za sljedeću namjenu:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Općinski načelnik Općine Ravna Gora dužan je do kraja ožujka 2015. godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Ravna Gora izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 321-01/13-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-13-2

Ravna Gora, 6. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

 

Program utroška sredstava   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr