SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
OPĆINA RAVNA GORA

33.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora
za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazuju se svi prihodi po izvorima i vrstama te svi rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa sadrži razvojne programe proračunskih korisnika za razdoblje 2014.-2016. godine. Plan iskazuje rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i kapitalne donacije, a usklađuje se svake godine prilikom donošenja Proračuna.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu aktivnost, odnosno projekt ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Članak 4.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik.

Za nabavu roba, radova i usluga male vrijednosti, čija vrijednost nabave je veća od 70.000,00 kuna, Općinski načelnik donosi odluku o načinu nabave za svaku proračunsku poziciju, sukladno Zakonu o nabavi i planu nabave.

Korištenje sredstava za izvršenje javnih potreba i za nabavu roba do 70.000,00 kuna odobrava Općinski načelnik.

Članak 5.

Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisiti će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela

Općine, Jedinstvenog upravnog odjela, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava.

Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.

Članak 6.

Zaključivanje ugovora obvezno je:

-za izvođenje investicijskih radova i nabavu osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 20.000,00 kn,

-za obavljanje komunalnih djelatnosti prema posebnoj odluci,

-za izradu projektne dokumentacije,

-za sredstva koja se izvršavaju kroz programe javnih potreba,

-za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, subvencije i donacije, za sve nabave iznad 70.000,00 kuna (usluge, radovi).

Članak 7.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2014. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2014. godine, podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2015. godinu.

O viškovima prihoda ostvarenim u 2014. godini odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 8.

Odsjek za proračun i financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za prvo polugodište 2014. godine i dostavlja ga Općinskom načelniku do 5. rujna 2014. godine.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna 2014. godine.

III. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 9.

Općinski načelnik raspolaže novčanim sredstvima na računu proračuna, upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Ravna Gora te odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora, sukladno odredbama Statuta Općine Ravna Gora.

Članak 10.

Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.

IV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 11.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela na zahtjev pročelnika, time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Članak 12.

Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare iznad iznosa utvrđenog Proračunom Općine Ravna Gora za 2014. godinu, Općinsko vijeće odlučit će o trošenju tih sredstava.

Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare ispod svote utvrđene Proračunom, Općinski načelnik će razmjerno tome smanjiti sredstva za izdatke proračunskih korisnika.

V. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 13.

Za financijske odnose radi zaduživanja, pozajmljivanja sredstava i kupoprodaje imovine Općine ovlašten je Općinski načelnik, na temelju odluke Općinskog vijeća, sukladno zakonu.

Članak 14.

Općina se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

Ukupna godišnja obveza Općine iz stavka 1. ovog članka može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

U iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Članak 15.

Pravna osoba u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se dugoročno zaduživati samo za investiciju uz suglasnost Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće također može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Ugovore o jamstvu sklapa Općinski načelnik.

VI. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 16.

Nakon donošenja Proračuna, Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora dužan je izvijestiti proračunske korisnike koji su u posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama o odobrenim sredstvima za tekuću godinu.

Proračunski korisnici smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su utvrđene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 17.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u Računu prihoda i rashoda Proračuna, niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u posebnom dijelu Proračuna.

Članak 18.

Proračunski korisnici mogu isplaćivati sredstva za naknade materijalnih prava utvrđenih u općim aktima do visine utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak.

Također, proračunski korisnici su dužni za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Općinski načelnik utvrđuje vrijednost osnovice za obračun plaće djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora, nagrada i materijalnih prava djelatnika sukladno normativnim aktima.

Članak 19.

Financiranje Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića u Ravnoj Gori (u daljnjem tekstu: Podružnica) vršit će se na temelju potpisanog ugovora o financiranju iste u jednakim mjesečnim dvanaestinama.

Ostali prihodi Podružnice, koje ona ostvaruje iz drugih izvora (vlastiti prihod od participacije roditelja za smještaj djeteta u Podružnicu, donacije i sl.), ne uplaćuju se u Proračun.

Članak 20.

Odsjek za proračun i financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu i dostavlja ga Općinskom načelniku do 1. svibnja 2015. godine.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu do 1. lipnja 2015. godine.

Općinski načelnik dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće.

Članak 21.

Korisnici Proračuna obvezni su postupak nabave roba, usluga i ustupanja radova obavljati sukladno posebnom zakonu.

Korisnici Proračuna su obvezni izraditi godišnji obračun i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora.

VII. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 22.

Za neplanirane i nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe u visini od 30.000,00 kuna.

O korištenju sredstava proračunske zalihe iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik je obvezan polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe iz stavka 1. ovoga članka.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/14

Ur. broj: 2112/07-01-13-2

Ravna Gora, 6. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr