SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD RIJEKA
136

122.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98 i 24/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01, 04/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2005. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim područjima sportskih djelatnosti:

. redovne aktivnosti sportaša,

. vannastavne aktivnosti djece, učenika i studenata,

. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,

. kineziterapijske aktivnosti invalida i osoba oštećena zdravlja,

. poticajni programi namijenjeni vrhunskim sportašima,

. posebni programi namijenjeni poglavito praćenju rada Zajednice sportskih udruga Grada Rijeke »Riječki športski savez«,

. izvanredni programi namijenjeni praćenju značajnih sportskih priredbi u Gradu Rijeci te sudjelovanja ekipa i pojedinaca na međunarodnim natjecanjima.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta u Gradu Rijeci.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2005. godinu, koje javne potrebe čine poglavito slijedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti:

. poticanje i promicanje sporta,

. osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta - vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Rijeke na nacionalnoj i međunarodnoj razini,

. ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži, kao i provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture,

. poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,

. poticanje programa sportskih i kineziterapijskih aktivnosti invalida i osoba oštećena zdravlja,

. poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,

. poticanje programa utvrđivanja zdravstvene sposobnosti putem zdravstvene ambulante vrhunskih, perspektivnih i mladih sportaša,

. poticanje programa praćenja stručnih osoba - trenera mlađih dobnih kategorija u pet sportova.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u sport i sportsku rekreaciju djece, mladeži i građana.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2005. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2005. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2005. godinu po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu.

Odjel s korisnikom zaključuje Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja izvješća Odjelu.

Korisnik također podnosi Odjelu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 5.

Odjel prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Poglavarstvu Grada Rijeke.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/129

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 21. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr