SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD RIJEKA
136

121.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2005. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

. kazališna djelatnost,

. muzejska djelatnost,

. knjižnična djelatnost,

. scenska djelatnost,

. glazbena djelatnost,

. izložbena i likovne djelatnosti,

. nakladnička djelatnost,

. filmska djelatnost,

. zaštita i očuvanje kulturnih dobara,

. programi alternativne i multumedijalne kulture te programi koji promiču kulturu mladih.

Članak 2.

Temeljem utvrđenih potreba u djelatnostima iz područja kulture utvrđuje se program od posebnog značenja za Grad Rijeku kojeg čine posebni programi ustanova u kulturi, čiji je osnivač Grad Rijeka, programi udruga građana te programi drugih pravnih i fizičkih osoba.

Odjel gradske uprave za kulturu određuje prioritete među onim programima i kategorijama korisnika proračuna čija je redovna djelatnost segment dugoročnije kulturne politike.

Članak 3.

U 2005. godini Grad Rijeka sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

1. Programe ustanova kulture kojima je Grad Rijeka osnivač:

1.1. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka

1.2. Gradskog kazališta lutaka Rijeka

1.3. Gradske knjižnice Rijeka

1.4. Muzeja grada Rijeke

1.5. Muzeja moderne i suvremene umjetnosti;

2. Muzejske programe te programe izložbenih i ostalih likovnih djelatnosti;

3. Koncepcijski cjelovite godišnje ili periodične izložbene programe u prostoru galerije Kortil; pojedinačne izložbene programe u galeriji Kortil te u izložbenim prostorima Filodrammaticae;

4. Koncerte i ostale programe u glazbenoj djelatnosti, uključujući i ponudu za koncertnu sezonu 2005.;

5. Predstave i ostale programe u scenskoj djelatnosti;

6. Programe knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi te ostale programe u nakladničkoj djelatnosti;

7. Programe filmske djelatnosti, koncepcijski cjelovite filmske programe u HKD-u na Sušaku;

8. Programe koji promiču kulturu mladih i za mlade;

9. Programe alternativne i multimedijalne kulture;

10. Programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara od interesa za Grad Rijeku;

11. Znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture;

12. Usavršavanje u struci (s prednošću deficitarnim djelatnostima u kulturi);

13. Razvojne programe u kulturi (radionice i seminari);

14. Programe međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje i programe kulture etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina te ostalih skupina;

15. Programe kulture u mjesnim odborima Grada Rijeke;

16. Kulturne akcije i manifestacije od značenja za Grad Rijeku, a posebno: Književnu nagradu Drago Gervais, Međunarodni festival malih scena, Jazz Time, Riječke ljetne noći, Zajčeve dane i Bašćinske glase, za koje predlagatelj može ponuditi dio ili cjelokupni razrađeni program s provedbom.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 3. ovoga Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2005. godinu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara utvrđenih u točkama 1.1. podtočki 8., 1.2. podtočki 3., 1.3. podtočki 3., 2.1. podtočkama 1., 2., 3. i 4. Plana iz stavka 3. ovoga članka, osiguravaju se iz prihoda spomeničke rente sukladno članku 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za kulturu, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu.

Odjel gradske uprave za kulturu sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Plan iz stavka 3. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 5.

Odjel gradske uprave za kulturu može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 4. stavka 3. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvješće Odjelu gradske uprave za kulturu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela i češće.

Članak 6.

Odjel gradske uprave za kulturu prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Poglavarstvu Grada Rijeke.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/134

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 21. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=113&mjesto=51000&odluka=121
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr