SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
OPĆINA JELENJE

43.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09,13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje
za 2014. godinu

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje sadržaj Proračuna Općine Jelenje za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, proračunsko računovodstvo i izvještavanje, pojedine ovlasti u izvršavanju Proračuna te druga pitanja.

2. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun Prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji. U prihodima su iskazani prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. U rashodima su iskazani rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračunskih sredstava iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje od 2014. do 2016. godine, koji su razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj proračunskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Članak 3.

U Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja planirani su svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koje općinska tijela i općinski proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem poslova iz svoga djelokruga u skladu s propisima i drugim aktima.

3. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

3.1. Prihodi i primitci proračuna te uplate u proračun

Članak 4.

Upravna tijela Općine i općinski proračunski korisnici odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Prihodi proračuna i proračunskih korisnika ubiru se i uplaćuju u proračun na jedinstveni račun riznice u skladu sa zakonom, drugim propisima ili aktima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.

Prihodi i primici uplaćeni u proračun do kraja tekuće godine prihod su proračuna tekuće godine.

Članak 5.

Namjenski prihodi i primici proračuna i općinskih proračunskih korisnika su pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine i općinskih proračunskih korisnika, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja.

Prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u Proračun i koriste isključivo za namjene utvrđene planom.

Članak 6.

Namjenski prihodi iz članka 5. ove Odluke koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćene i prenesene, a neplanirane ili manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene te namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih Proračunom do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava, a mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.

Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat će se financijski planovi proračunskih korisnika za tekuću godinu.

Prihodi kojima je namjena utvrđena posebnim zakonskim odredbama mogu se, u slučaju nedostatka drugih prihoda Proračuna, pozajmiti za druge namjene pod uvjetom da se vodi knjigovodstvena evidencija o visini pozajmice i izvršenim povratima.

Članak 7.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna tekuće godine.

Rješenje o povratu sredstava donosi Jedinstveni upravni odjel na temelju dokumentiranog zahtjeva.

3.2. Rashodi i izdatci proračuna te isplate sredstava iz proračuna

Članak 8.

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Proračunska sredstva se mogu koristiti samo za namjene utvrđene Proračunom i do visine utvrđene Proračunom.

Općinski proračunski korisnici mogu preuzimati obveze na teret Proračuna samo za namjene i do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, odnosno do visine ostvarenih namjenskih prihoda i primitaka te uz odgovarajuću primjenu odredbi stavka 2. i 3., članka 6. ove Odluke.

Rashodi proračuna za koje je obveza nastala u 2014. godini rashodi su proračuna za 2014. godinu, neovisno o plaćanju.

Članak 9.

Sredstva za rashode i izdatke osiguravaju se u Proračunu za:

- programe, projekte i aktivnosti općinskih upravnih i drugih tijela

- ostale korisnike proračunskih sredstava po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

Članak 10.

Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Nalogodavci moraju prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave te odrediti oznake proračunskih klasifikacija na teret kojih se obveze isplaćuju.

Članak 11.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje proračuna u cijelini je Općinski načelnik.

Općinska uprava odgovorna je za prikupljanje proračunskih prihoda i za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na računu Proračuna u skladu sa zakonima i propisima, te za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u posebnom dijelu proračuna.

Članak 12.

Zaključivanje pisanog ugovora s korisnicima proračunskih sredstava obavezno je za sredstva koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći iznad 10.000,00 kuna

Ugovorima za subvencije, donacije i pomoći koji se zaključuju temeljem natječaja o financiranju javnih potreba utvrdit će se dinamika dodjele sredstava ovisno o visini ukupno odobrenih sredstava. Isplata sredstva iz prethodnog stavka za sufinanciranje redovne djelatnosti po ugovorima do 10.000,00 kn izvršavat će se u dva navrata (polugodišnje), do 20.000,00 kn u četiri navrata (kvartalno), a iznad 20.000,00 kn mjesečno, dok će se sredstva za programske aktivnosti isplaćivati u roku od 8 dana od dana odobrenja zahtjeva.

Kapitalne donacije iznad iznosa od 50.000,00 kuna isplaćivat će se u roku od 20 dana od dana odobrenja zahtjeva, a do tog iznosa u roku od 8 dana od dana odobrenja zahtjeva.

Kapitalne donacije iznad iznosa od 50.000,00 kuna mogu se u prvom polugodištu isplatiti do visine od 50%.

Ugovorima će se utvrditi i obveze korisnika proračunskih sredstva za namjensko trošenje sredstava, za pravodobno dostavljanje izvještaja nadležnim upravnim tijelima i za realizaciju ugovorenog programa.

Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je i za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od iznosa za koji je obvezna primjena Zakona o javnoj nabavi.

Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.

Članak 13.

Aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine, a nisu izvršeni do visine utvrđene proračunom, mogu se do iznosa neutrošenih sredstava izvr

šavati u sljedećoj godini uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 14.

Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, koristit će se sredstva proračunske zalihe do iznosa od 100.000,00 kn.

O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik obvezan je svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe te uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

4. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I

PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 15.

Ako tijekom proračunske godine dođe do znatnije neusklađenosti u ostvarivanju planiranih prihoda i/ili primitaka te rashoda i/ili izdataka Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama Proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Članak 16.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar proračunskih stavaka, a najviše do 10% rashoda i izdataka planiranih na proračunskoj stavci koja se umanjuje.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja za proračunske stavke rashoda i izdataka koji se financiraju iz namjenskih sredstava za razvoj komunalnih djelatnosti koja komunalna društava u suvlasništvu Općine ostvaruju u cijeni komunalnih usluga, ovisno o visini ostvarenih izvora iz kojih se troše.

Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće o odobrenoj preraspodjeli sredstava uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna.

5. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Članak 17.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Ugovor o oročavanju sklapa Općinski načelnik.

Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima prihod su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca 2014. godine.

Članak 18.

Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, u skladu s propisima i uz primjereno osiguranje duga te s pripadajućim kamatama i troškovima postupka, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti podmirenja duga.

Općinski načelnik može, u skladu s propisima, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje.

Odredbe ovog članka ne odnose se na dugove po osnovi javnih davanja.

6. ZADUŽIVANJE

Članak 19.

Za realizaciju višegodišnjih kapitalnih projekata utvrđenih Planom razvojnih programa Općina se može zadužiti sukladno zakonskim propisima.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine može se zadužiti samo uz suglasnost Općinskog Vijeća, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i općim aktima Općine.

Općina može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi iz stavka 2. ovog članka sukladno pozitivnim zakonskim propisima i Odluci Općinskog Vijeća. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Općine.

7. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO I
IZVJEŠTAVANJE

Članak 20.

Proračun i općinski proračunski korisnici primjenjuju proračunsko računovodstvo.

Prihodi i rashodi proračuna iskazuju se uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja.

Primici i izdaci proračuna iskazuju se po načelu novčanog tijeka.

Proračunsko računovodstvo za proračun i općinske proračunske korisnike vodi Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo u jedinstvenom informacijsko-informatičkom sustavu riznice.

Članak 21.

Kontrolu postupaka u planiranju i izvršavanju proračuna, praćenje primjene proračunskog računovodstva te poslove proračunskog financijskog izvješćivanja obavljat će Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo.

Članak 22.

Jedinstveni upravni odjel podnosi Općinskom načelniku mjesečno izvješće o izvršenju Proračuna, a Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u skladu s odredbama propisa o proračunskom izvješćivanju.

Ostali korisnici proračunskih sredstava dužni su nadležnom upravnom odjelu dostaviti polugodišnje i godišnje izvještaje o realizaciji programa i utrošenim proračunskim sredstvima s obrazloženjima.

Oblik i sadržaj izvještaja ostalih korisnika proračunskih sredstava te rokovi njihovog podnošenja utvrdit će se odlukom Općinskog načelnika.

Općinski proračunski korisnici i drugi korisnici proračunskih sredstava obvezni su nadležnim upravnim odjelima dati sve dodatne podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

8. ODGOVORNOST I OBVEZE U IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA

Članak 23.

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama odobrava Općinski načelnik.

Jedisntveni upravni odjel prati izvršavanje Proračuna i o tome izvještava Općinskog načelnika.

U okviru svog djelokruga i ovlasti Općinski načelnik te pročelnik/caJedinstvenog upravnog odjela odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju proračuna, za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadlež

nosti i za izvršavanje rashoda i izdataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna u okviru pripadajućeg razdjela.

Članak 24.

Općinski proračunski korisnici dužni su Upravnom odjelu za proračun, financije i gospodarstvo u roku od 15 dana od primitka obavijesti iz 1. stavka ovog članka, dostaviti svoje financijske planove za proračunsku godinu, usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu te mjesečne financijske planove u skladu s planiranim dospijećem obveza.

Tijekom godine mjesečni financijski planovi mogu se mijenjati u skladu s promjenama u dospijeću obveza, odobrenim preraspodjelama te izmjenama i dopunama proračuna.

Članak 25.

Jedinstveni upravni odjel obvezan je provoditi postupke nabave roba, usluga i ustupanja radova sukladno zakonskim propisima.

Članak 26.

Ako se tijekom izvršavanja Proračuna utvrdi da su proračunska sredstva nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava, ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena, ili će se zahtijevati povrat proračunskih sredstava.

Odluku o umanjenju, obustavi ili povratu proračunskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, donijet će Općinski načelnik.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-08/13-01/1

Ur. broj: 2170-04-13-01

Dražice, 29. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=866&mjesto=51218&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr