SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
OPĆINA FUŽINE

70.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 16/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) i odredbe članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09 i 12/03), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 11. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/11 i 13/13) u članku 7. iza st. 1. dodaje se novi st. 2. koji glasi:

»Radi ostvarivanja prava iz ovog članka, uz zahtjev, vlasnik odnosno investitor mora priložiti Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da gradi objekat radi potreba vlastitog stanovanja te Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da će, ukoliko otuđi objekat (nekretninu) u roku od 5 godina od dana izvršnosti ovog Rješenja, izvršiti plaćanje komunalnog doprinosa sukladno čl. 6. ove Odluke.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Komunalni doprinos iznosi 30% iznosa propisanog člankom 6. ove Odluke za izgradnju nove ili rekonstrukcije obiteljske kuće i čija građevinska (bruto) površina nije veća od 300 m2, u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici, s time da je od ukupno utvrđene kubature građevine ovakav način izračuna moguć samo za kubaturu do 900 m3 ako je investitor stanovnik Općine Fužine koji ima prebivalište najmanje posljednjih 20 godina na području Općine Fužine, a za osobe mlađe od 30 godina najmanje 10 godina unazad od dana dostave dokumentacije.

Obveznik je dužan kao dokaz za ostvarivanje prava iz st. 1. ovog članka dostaviti:

- potvrdu nadležnog državnog tijela o prebivalištu,

- dokaz da nema u vlasništvu stan ili kuću na području Općine Fužine u obliku ovjerene javnobilježničke izjave i potvrde zemljišno-knjižnog ureda i ureda za katastar,

- dokaz da gradi novu stambenu jedinicu za potrebe vlastitog stanovanja u obliku ovjerene izjave.

Članak 3.

Iza članka 16. dodaje se novi članak 16 a koji glasi:

»Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine, prije izdavanja rješenja, može na zahtjev obveznika plaćanja odobriti odgodu plaćanja doprinosa, odnosno odgodu početka njegova plaćanja u slučaju obročne otplate, za godinu dana od dana izvršnosti rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu.

Uvjet za obročnu otplatu iz stavka 1. ovog članka je da jedan obrok ne može biti ispod 1.000,00 kn, a rok otplate duži od dvije godine i da obveznik preda neki od instrumenata osiguranja (hipoteka, jamstvo, novčano osiguranje i sl).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/07

Ur. broj: 2112/03-01-13-03

Fužine, 11. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Damir Zanoškar, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr