SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
GRAD BAKAR

65.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 36/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 33/12) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 37/09, 7/13) Gradsko vijeće Grada Bakra je na svojoj 5. sjednici održanoj 9. prosinca 2013. godine donijelo

PRVE IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA
BAKRA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI
ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Bakra (u nastavku: Grad) u socijalnoj skrbi utvrđuje se financiranje iz Proračuna Grada za 2013. godinu (u nastavku: Proračun) programa subvencioniranja troškova, programa nabave i programa pomoći osobama u stanju socijalne potrebe, a koji su od interesa za Grad, i to:

1. Potpore za novorođenu djecu

2. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

3. Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima

4. Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama

Članak 2.

Programom zdravstvene zaštite predviđaju se pomoći predškolske zdravstvene zaštite, patronažnoj službi, preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, te humanitarnim i drugim karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na područnu Grada Bakra:

1. Poboljšanje zdravstvenog standarda

2. Borba protiv ovisnosti

3. Subvencioniranje Udruge umirovljenika Grada Bakra

4. Ostale pomoći udrugama i društvima

Članak 3.

Radi ostvarivanja programa iz članka 1. sredstva u Proračunu grada se osiguravaju kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ove izmjene i dopune programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 051-05/13-01/08

Ur. broj: 2170-02-05/5-13-28

Bakar, 9. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Prve Izmjene i dopune Programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr