SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
GRAD BAKAR

63.

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08-Uredba, 124/10, 124/11 i 86/12), te članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 5. sjednici održanoj 9. prosinca 2013. godine donijelo

IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA
BAKRA U ŠPORTU ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Bakar (u nastavku Grad), a u svezi sa:

.promicanjem i poticanjem športa u cjelini;

.djelovanjem športskih udruga i zajednica športskih udruga koje djeluju na području Grada.

Članak 2.

Sredstva u 2013. godini raspoređuju se temeljem usvojenih programa i aktivnosti slijedećih sportskih udruga kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170-02-03/2-13-23

Bakar, 9. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr